Ar�iv - 2012 - 13/05/2012

Anti-Militarist Forum Bugün Ankara’da

AKP’nin “siville�me reformlar�n�n” neoliberal-muhafazakar-otoriter popülist stratejisi çerçevesindeki politik anlam� Yrd. Doç. �smet Akça ile tart���lacak. 

Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda düzenlenen “Anti-Militarist Forum”�bu y�l 12 May�s Cumartesi g�n� yap�lacak.

Y�ld�z Teknik Üniversitesi�Siyaset Bilimi ve Uluslararas� �li�kiler B�l�m�’nden Yrd. Do�. �smet Ak�a’n�n kat�laca�� etkinlik, Elektrik M�hendisleri Odas�’nda�(EMO), saat 15:30’da ba�layacak.

Kuramsal ve tarihsel aç�dan bak�ld���nda militarizm ve anti-militarizmden ne anla��lmas� gerekti�ini ele alacak olan �smet Akça, sunumunda askeri vesayet - siville�me çerçevelemesinin ne anlama geldi�ini de tart��acak.

“Analiz ve mücadele ufkumuzun s�n�rlar�n� geni�letmeliyiz”

Her tan�mlaman�n politik-ideolojik alan�n ve gündemin s�n�rlar�n� belirleyece�ini, dolay�s�yla da bir hegemonya mücadele konusu oldu�una dikkat çeken Yrd. Doç. �smet Akça’n�n yapaca�� sunumun çerçevesinden sat�r ba�lar� �öyle:

“Bugün Türkiye’de militarizmin askeri vesayet�olarak analiz edilegeldi�i ve ona kar�� m�cadelenin�siville�meolarak in�a edilegeldi�i ve hayata geçirildi�i bir dönemde ya�anan�n ne oldu�u anlamak analiz ve mücadele ufkumuzun s�n�rlar�n� geni�letmek aç�s�ndan elzem.”

“AKP’nin “siville�me reformlar�n�n” politik anlam�”

“Bu çerçeve sunu� öncelikle kuramsal ve tarihsel aç�dan bak�ld���nda militarizm ve anti-militarizmden ne anla��lmas� gerekti�ini, askeri vesayet - siville�me çerçevelemesinin ne anlama geldi�ini, böyle bir analitik çerçevenin militarizmin de�i�ik tezahürlerini anlamada yetersiz kalaca�� gibi bizatihi ordunun politik aktör olarak eylemlerini analiz etmede de ciddi s�n�rlarla malul oldu�unu ve tüm bunlar üzerinden AKP’nin "siville�me reformlar�n�n"�kendi�neoliberal-muhafazakar-otoriter�pop�list stratejisi �er�evesindeki politik anlam�n� anlamay� ve tart��may� hedefliyor.”

Anarko-Queer Forum da ayn� gün

7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma etkinlikleri ayn� gün, yine Elektrik Mühendisleri Odas� toplant� salonunda, Anarko-Queer Forum ile devam edecek.

12 MAYIS CUMARTES�

ANT�-M�L�TAR�ST FORUM

Saat: 15:30 – 17:00

Yer: Elektrik Mühendisleri Odas� (EMO), �zmir Caddesi, Ihlamur Sokak No: 10/2, K�z�lay

Yrd. Doç. �smet Akça, Y�ld�z Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas� �li�kiler

ANARKO-QUEER FORUM

Saat: 17:30 – 19:00

Yer: Elektrik Mühendisleri Odas� (EMO), �zmir Caddesi, Ihlamur Sokak No: 10/2, K�z�lay

“Kapitalizme Kar�� Queer Virüsü”

Göksun Yaz�c�, “Heteroseksüelli�in “hav� tersine” Taranmaz m�? Queer Heteroseksüelli�e Musallat Oldu...”

Kür�ad K�z�ltu�, “Queer Radikalizm mi Radikalizmin Queerle�mesi mi?”

Atalay Göçer, “Kapitalizmin Jenital-Bozumu; Ekonomik Kimli�in Homola�t�r�lmas�”

Bulu�ma için kiminle ileti�ime geçebilirim?

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Koordinasyonu: Nevin Öztop & Ali Erol

Kaos GL Derne�i: GMK Bulvar�, 29/12, Kat:6, Demirtepe/K�z�lay - Ankara

Tel: 0312 230 0358

Ali Erol alierol@kaosgl.org
Nevin Öztop nevin@kaosgl.org

antihomofobi.org

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� mücadele yürüten Kaos GL, her y�l 17 May�s�Haftas�nda d�zenledi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’y� homofobi ve transfobiye kar�� 7 y�ld�r �rg�tl�yor.

�lgili haber:

7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Program�

http://antihomofobi.org/arsiv/2012_7_homofobi_karsiti_bulusma_basliyor.htm