Ar�iv - 2012 - 08/05/2012

7. Kad�n Kad�na Öykü Yar��mas�’n�n Kazananlar� Aç�kland�

"Kad�n kad�na a�klar�m�z�n, heyecanlar�m�z�n, hüsranlar�m�z�n ve sevinçlerimizin neresine dü�er “Mor”?"diyerek Mor temas�yla gerçekle�tirilen 7. Kad�n Kad�na Öykü Yar��mas�’n�n kazananlar� belli oldu.

2006 y�l�nda "Mutlu A�k Vard�r" temas�yla ilki düzenlenen Kaos GL Kad�n Kad�na Öykü Yar��mas�, ’yeter art�k e�cinsel /biseksüel kad�nlar hakk�nda hep umutsuzluk, mutsuzluk, karamsarl�k dolu hikayelere maruz b�rak�ld���m�z’ isyan�ndan ç�km�� bir yolculu�un ad�.

Bu yolculu�un 7. dura��nda P�nar Selek’in Onur Jüri Üyesi oldu�u Yar��ma Jürisi, yine birbirinden güzel öyküler okuma f�rsat� buldu ve bu yolculu�un konseptini ve temas�n� dikkate olan, dili ve kurgusuyla da öne ç�kanlar içinden bir de�erlendirme yapt�. 

�d�l alanlar yan�nda, yar��man�n ve teman�n konsepti d���nda oldu�u i�in dereceye giremeyen, �zel �d�l alamayan di�er �ok g�zel �yk�leri de�kaosgl.org�web sitesinde okuma f�rsat� bulabileceksiniz.

��te ilk üçe giren ve jüri özel ödülü alan öyküler:

Yar��maya Körebe rumuzuyla kat�lan �a�la Esmerat’�n ‘Brezilya Nak�� Günlüklerim’ adl� öyküsü, bu senenin birincilik ödülünü almaya de�er bulundu.

K�rlang�ç rumuzuyla yar��mam�za kat�lan Neslihan Durateymur’un ’Uyan��’ adl� öyküsü ikincilik ödülünü al�rken,Belma F�rat’�n ‘�ki Uçurtma’�adl� �yk�s� de ���nc� se�ildi.

Birinci olan öykünün yazar� 300 TL, ikincili�e de�er görülen öykünün yazar� 200 TL, yar��man�n üçüncüsü ise 100 TL de�erinde ödüllerini ve plaketlerini 7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda 13 May�s Pazar Günü E�cinsel Biseksüel Kad�nlar Forumunda alacaklar.

Her sene oldu�u gibi yar��ma jürisi, ilk üçe giren öyküler d���nda Be� öyküyü de ‘Jüri Özel Ödül’ne de�er buldu.

Gelenekselle�en yar��man�n jüri özel ödülleri ise �öyle belirlendi:

Yedi Renk Okyanus Rumuzuyla Irmak Cihaner’in Okyanus�isimli �yk�s�, K�rm�z� Fikri Sabit rumuzuyla��zge Kar‘�nYeniBir Word Dosyas� Aç�isimli �yk�s�, Eva rumuzuyla�Ezgi Aky�ld�z’�n Mor�isimli �yk�s�, Miashy Blue rumuzuyla�Hacer Akça’n�n Gökyüzü’nde Bayram�isimli �yk�s� ve Berdil U�aki rumuzuyla�Gözde Demirbilek’in- Morm�z� isimli öyküleri  “Jüri Özel Ödülü”nün sahibi oldu.

Jüri Özel Ödülüne de�er bulunan öykülerin yazarlar� da, 1 y�ll�k Kaos GL Dergisi aboneli�i kazand�lar.

Kazananlar ödüllerini, 7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma program� kapsam�nda, Roxanne Cafe’de13 May�s 2012 Pazar günü saat: 18:30da gerçekle�tirilecek olan 7. Kad�n Kad�na Öykü Yar��mas� Ödül Töreni’nde alacaklar.

Roxanne Cafe,Konur Sokak, No:10/20 Kat:5 �geme Apt. K�z�lay