Ar�iv - 2012 - 02/03/2012

2. Homofobiye Kar�� B�lgesel A� Bulu�mas� Ankara'da Ger�ekle�ti

Kaos GL Homofobiye Kar�� B�lgesel A� Bulu�mas�'n�n ikincisini Orta Do�u, Kafkasya ve Balkanlar'dan gelen �rg�tlerin kat�l�m�yla 16-19 �ubat tarihleri aras�nda Ankara'da ger�ekle�tirdi.

7. IDAHO etkinliklerinin T�rkiye'deki ev sahibi Kaos GL, Homofobiye Kar�� B�lgesel A� Bulu�mas�'n�n ikincisini Orta Do�u, Kafkasya ve Balkanlar'dan gelen �rg�tlerin kat�l�m�yla 16-19 �ubat tarihleri aras�nda Ankara'da ger�ekle�tirdi.

Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Ermenistan, G�rcistan, H�rvatistan, Karada�, L�bnan, Makedonya, S�rbistan, T�rkiye ve Yunanistan'dan aktivistler haber a�� olu�turmak ve b�lgedeki nefrete kar�� dayan��ma olu�turmada bu a�� nas�l etkili bir ara� olarak kullanabileceklerini konu�mak i�in biraraya geldiler. Bulu�ma boyunca, ne t�r ve hangi yollarla bir a� olu�turulaca��, a� ihtiyac�n� olu�turan nedenler, her �lkedeki iyi uygulamalardan �rnekler (LGBT'ler i�in s���nma evi, yasal ba�ar�lar ya da medya gibi), kar��la��lan zorluklar, �rg�tsel ihtiya�lar ve gelecek ortakl�klar hakk�nda konu�uldu.

Kat�l�mc�lar birbirlerinden dolayl� ve farkl� kanallar arac���l���yla haberdar olduklar� ve bunun yerine birbirlerine kendi �lkelerinden ve yerel ger�ekliklerinden ula�mak istedikleri konusunda uzla�t�lar. B�lgesel a� b�lgedeki g�ncel olaylar� aktarmada yerel politikalar ve geli�melerin payla��laca�� bir bilgi havuzu olarak kurulacak.

Bulu�ma, bu y�l kat�lan yeni �rg�tler ve �lkeler i�in bir ho�geldiniz forumuyla ba�lad�. Arnavutluk'tan Pro LGBT, Azerbaycan'dan Toplumsal Cinsiyet ve Geli�im ve L�bnan'dan Helem kendi i�lerini ve �lkelerindeki en �nemli g�ndem maddelerini sunmak i�in konu�ma yapt�lar. Pro Arnavutluk h�lihaz�rdaki Ayr�mc�l�k Kar��t� Yasa'n�n uygulanmas�n�n �nemini vurgulad�. Helem, topluluklar� �zerindeki "Ahl�k Polisi" bask�s�na ve Ceza Yasas�'nda "do�an�n kanunlar�na ayk�r�" cinsel ili�kileri yasaklayan 534. Madde'ye ve y�r�tt�kleri BDS kampanyas�na de�indi. Toplumsal Cinsiyet ve Geli�im ise yakla�an Eurovision �ark� Yar��mas�'ndaki duru�lar�n� ��yle dile getirdi: "Avrupal�lar�n gelip �lkemizde bir Onur Y�r�y��� d�zenlemesini istemiyoruz. Kendi yerel ba�lam�m�zda homofobi ve transfobiye kar�� duru�umuzda kendimize has y�ntemlerimiz var."

�rg�tler �e�itli alanlardaki �rg�tsel ihtiya�lar�n� payla�t�lar. Pek �ok �rg�t kendi b�lgelerindeki bilgilere ilk elden ula�ma ihtiya�lar�n� dile getirdi. Di�er ihtiya�lar aras�nda yerel ve uluslararas� mahkeme kararlar� konusunda bilgili bir avukat a�� olu�turmak ve �� b�lgede LGBT'lerin insan haklar�n� ilerletmek i�in bir medya a�� olu�turmak vard�.

A� Bulu�mas�'n�n �ne ��kan b�l�mlerinden biri de "Lezbiyen ve Biseks�el Kad�nlar�n Varl���: Patriyarka ve Feminizme Bakmak" oldu. NLO Novi Sad Lezbiyen �rg�t�'nden Biljana Stankovic ve Athens Pride'den Andrea Gilbert kendi yerel ger�eklikleri hakk�nda konu�tular. Daha ziyade kad�n dayan��mas� ve sava�lar�n kad�nlar ve kad�n cinselli�i �zerindeki etkileri �zerine konu�an Stankovic �unlar� s�yledi:"Kad�nlar olarak m�cadeleye bar�� hareketlerinde ve vicdan� ret�iler olarak ba�lad�k. Yugoslavya da��ld���nda, t�m Balkanlar'da yay�lan bir nefret s�ylemi vard�. Bu y�zden biz de hapishanelerde, s���nma evlerinde ya da m�lteci olarak birbirimize dayan��ma ve bar�� mektuplar� yazmaya ba�lad�k."

B�lgesel A� bulu�malar� �� b�lgedeki altb�lgesel bulu�malarla devam edecek. �lk altb�lgesel bulu�ma H�rvatistan'da Queer Zagreb taraf�ndan d�zenlenecek. Etkinlik yaln�zca a� �yelerini biraraya getirmeyi ama�lam�yor, ayr�ca ev sahibi �lkede ziyaret s�resince ger�ekle�ecek etkinliklere deste�i de kaps�yor. H�rvatistan'daki bulu�man�n tarihi yak�nda a��klanacak.

Yeni �rg�tlerin �yeli�i a� sekreteryas� olan Kaos GL taraf�ndan dosyalan�yor. �lgilenen �rg�tler b�lgesel a�a dahil olma isteklerini belirten bir e-postay� kaosgl@kaosgl.org adresine g�nderebiliriler.