Ar�iv - 2012 - 27/04/2012

20 Ülkeden LGBT Örgütü 3. Bölgesel A� Bulu�mas�’nda

3. Bölgesel A� Bulu�mas�n�n kat�l�mc� ülkeleri Arnavutluk, Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, H�rvatistan, M�s�r, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, Irak, �srail, Lübnan, Karada�, Filistin, S�rbistan, Hollanda, Tunus, Türkiye ve ABD olacak.

Kaos GL taraf�ndan May�s 2011 ve �ubat 2012 tarihlerinde giri�imi yap�lan Homofobiye Kar�� Bölgesel A� toplant�lar� bu kez Balkanlar’da gerçekle�ecek. Toplant�n�n evsahipli�ini H�rvatistanl� örgüt Queer Zagreb 25-29 Nisan 2012tarihleri aras�nda üstlenecek.

Orta Do�u, Balkanlar ve Kafkasya’da bir LGBT a��n�n olu�turulmas�, Kaos GL’nin kuruldu�u y�llar olan 90lar�n ba��ndan bu yana hayaliydi ve �imdi bu giri�im, bu kadar k�sa bir zaman dilimi içinde kom�u ülkeler taraf�ndan kucakland� ve h�zl� bir �ekilde geni�lemeye ve büyümeye ba�lad�. Merkezi toplant�lar�n Ankara’da organize edilmesi kararla�t�r�ld�; ancak a��n ana amaçlar�ndan biri her zaman alt bölgesel toplant�lar gerçekle�tirmek oldu.

Alt toplant�lar� düzenlemenin amac�, yerel etkinlikleri desteklemek, evsahibi ülkenin aktivitelerine daha fazla kat�l�m� ve dikkati çekmek ve yerel örgüte güçlenmesi yönünde destek sunmak. 3. Bölgesel A� toplant�s�, bu y�l 10. Queer Zagreb Festivali ile çak���yor. Son kez gerçekle�tirilen Festival’in bu y�lki temas� “The End” (Son), ve bu f�rsat ile kat�l�mc�lar, Zagrep Festivali’nin nas�l i�ledi�ini daha derinden görüp ve Festival’in son 10 y�ld�r hem H�rvatistan hem de Balkanlar genelindeki etkisine �ahit olabilecekler. (Festival’in tam program� için:http://www.queerzagreb.org/?page_id=549)

3. Bölgesel A�’�n kat�l�mc� ülkeleri Arnavutluk, Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, H�rvatistan, M�s�r, Gürcistan, Yunanistan, Irak, �srail, Lübnan, Karada�, Filistin, S�rbistan, Tunus ve Türkiye olacak. Bölgesel A� toplant�s� Festival’e denk geldi�i için, etkinlikler Hollanda, Fransa ve ABD’den kat�l�mc�lara da evsahipli�i yapacak.

Etkinliklerin aç�l���, Kaos GL taraf�ndan 5. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�n�n �stanbul aya��nda da a��rlanan Michigan Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. David Halperin taraf�ndan yap�lacak. Bölgesel A�’�n öne ç�kan ba�l�klar� �u �ekilde olacak:

“LGBT aktivizminin çe�itli ba�lamlarda biti�leri ve ba�lang�çlar�”

“Bize özgü eylemliliklerimiz neler? Kültür, dostluk, haklar…”

“Balkanlar, Arap dünyas� ve Kafkasya’da Pinkwashing tart��malar�”

“LGBTIQ – Bu harfler yeterli mi?” Birileri eksik mi? L, G, B, T, I, Q bizim ba�lamlar�m�zda ne anlamlara geliyor?”

A� üyeleri aras�nda 3 alanda ortak i�birli�i modelleri geli�tirmek: Kültür, dostluk ve haklar”

“Ortak eylemlilik yollar� olu�turmak”

A� �u an kar��l�kl� ö�renim ve formel bir yap�ya bürünmeksizin birbirini destekleme heyecan�n� ve amac�n� ta��yor. Homofobik, transfobik, milliyetçi ve cinsiyetçi politikalar alt�nda ya�ayan bölgesel örgütlere bir güvenlik alan� sa�lamay� hedefliyor. Örgütlerin profillerine ve tercihlerine ba�l� olarak, a� üyeleri aras�nda ortak destek yollar� bulmay� ve ikili-üçlü i�birliklerinin yolunu açmay� amaçl�yor.

Kat�l�mc� listeleri, her toplant� ça�r�s�na birebir yan�t veren örgütler ile olu�turuluyor. A� toplant�lar� ile ilgilenen örgütlerin a�a��daki her iki ba�lant�ya da e-mail atmas� gerekiyor:

Gordan Bosanac - gbosanac@zamir.net – Queer Zagreb

Nevin Öztop - nevin@kaosgl.org - Kaos GL