Ar�iv - 2012 - 30/03/2012

1 May�s'tan 17 May�s'a Homofobi Kar��t� Bulu�ma

1 May�s'tan 17 May�s'a �iar�yla Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n yedincisi yakla��yor. "Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y��" ile tamamlanacak olan 7. Bulu�ma'n�n merkezi etkinlikleri May�s ay�nda Ankara'da ger�ekle�ecek.

Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� m�cadele y�r�ten Kaos GL, her y�l 17 May�s Haftas�nda d�zenledi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'y� homofobi ve transfobiye kar�� 7 y�ld�r �rg�tl�yor.

7 y�ld�r homofobi ve transfobiye kar�� bulu�uyoruz!

LGBT'lerin sorunlar� ile homofobi ve transfobiyi tart��mak, e�cinsel ve heteroseks�el birlikte �zg�rle�mek isteyen herkesin kat�labildi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, ayr�mc�l��a kar�� m�cadelede a�lar �r�yor.

�lk kez May�s 2006'da ger�ekle�en Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n bu y�l yedincisi yap�l�yor.

2006'dan beri her Bulu�ma'da ger�ekle�en "Feminist Forum", 2012 Bulu�mas�nda iki g�nl�k uluslararas� bir foruma d�n��t� ve 10-11 Mart tarihlerinde Ankara'da, Cebeci Kamp�s�nde ger�ekle�ti.

�nceki Bulu�ma kapsam�nda ilki yap�lan "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" toplant�s�n�n ikincisi Kafkasya, Ortado�u ve Balkan �lkelerinden homofobi kar��tlar� ile LGBT �rg�tlerin temsilcilerinin kat�l�m�yla 16-19 �ubat tarihlerinde yine Ankara'da yap�ld�.

Bu y�l ���nc�s� yap�lacak "Homofobi ve Transfobi Kar��t� ��renci Bulu�mas�" ise 21-23 Nisan tarihlerinde ger�ekle�ecek.

1 May�s'tan 17 May�s'a Homofobi Kar��t� Bulu�ma

�e�itli �ehir ve �niversite kamp�slerinde devam eden yerel programlar�n ard�ndan 7. Bulu�ma'n�n merkezi etkinlikleri "1 May�stan 17 May�sa" �iar�yla Ankara'da tamamlanacak.

G�kku�a�� bayraklar�n�n on iki y�ld�r dalgaland��� 1 May�s'�n ard�ndan Ankara'da d�zenlenecek Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n bu y�l program�nda �u etkinlikler yer al�yor.

"Erkeklik Forumu", 3 May�s Per�embe g�n� ODT�'de d�zenlenecek.
"Arkada� Z. �zger Bulu�mas�", 4-5 May�s tarihlerinde Cebeci Kamp�s�
"M�lteci �al��tay�", 10 May�s Per�embe
"S���nmac�lar ��in S�n�rlara Kar�� Forum", 11 May�s Cuma
"Anti-Militarist Forum" ile "Anarko-Queer Forum" ise 12 May�s Cumartesi
"Lezbiyenler ve Biseks�el Kad�nlar Forumu" 13 May�s pazar
Uluslararas� Homofobi Kar��t� G�n, 17 May�s Per�embe
"Yolda� Forum", 17 May�s Per�embe
"Medya-�leti�im Forumu", 18 May�s Cuma
"S�n�rlara Kar�� Forum: Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?", 19 May�s Cumartesi

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n yedincisi, "Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y��" ile 20 May�s Pazar g�n� sona erecek.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Sempozyumlar�

"Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" ve "Uluslararas� Feminist Forum" gibi "Ayr�mc�l��a Kar�� Sempozyumlar" da Homofobi Kar��t� Bulu�ma Program�ndan �zerkle�iyor.

Kaos GL bu y�l Aral�k ay�nda, �nsan Haklar� Haftas�nda, LGBT bireylerin hak m�cadelesi ve sosyal haklar alan�nda 5 Sempozyum d�zenleyecek.

Sosyal haklar�n tart���laca�� Sempozyumlarda, cinselli�in t�bbile�tirilmesi ve "aile de�erleri", "m�stehcenlik", "genel ahlak" gerek�eleriyle ayr�mc� uygulamalar� ve e�itsizli�i kurumsalla�t�ran muhafazak�r politikalar ele al�nacak. Sempozyuma LGBT'lerle birlikte sosyal haklar alan�ndan ilgili kesimler ve uzmanlar kat�lacak.

Bulu�ma Koordinasyonu, "Ayr�mc�l��a Kar�� Sempozyumlar"� ��yle s�ralad�:

"Bar�nma Hakk�, Mek�n ve Kentin Cinsiyeti", "�al��ma Hayat�, �stihdam, Sendikal Hareket", "LGBT Bireyler ��in Sosyal Hizmet Alanlar�", "E�itimde Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���". Sa�l�k hakk� i�in de "Hastal�ktan Hak Talebine E�cinselli�in Seyri ve E�itsizli�e Kar�� LGBT M�cadelesi" Sempozyumu.

Homofobi Kimin Meselesi?

17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��t� G�n'�, "Homofobi Kar��t� Bulu�ma" program�yla T�rkiye'ye uyarlayan Kaos GL, "homofobi kimin meselesi?" sorusunu soruyor. Farkl� ayr�mc�l�klar aras�nda ba�lant�lar kurmaya �al���yor. S�z konusu ayr�mc�l�klara kar�� m�cadele pratikleri ve �zg�rl�k m�cadeleleri aras�nda yatay a�lar �rmeyi hedefliyor.

Kaos GL, homofobi ve transfobi meselesi ile seksizm, milliyet�ilik, �rk��l�k, militarizm aras�ndaki ba�lant�lara dikkat �ekince, "Homofobi kimin meselesi?" sorusu akademide ve sivil toplumun farkl� kesimlerinde sahiplenildi. B�ylece Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� kendi m�cadele alanlar�na uyarlayarak, �ehirlerinde ve kamp�slerinde �rg�tlemek isteyen ��renci topluluklar� ve sivil toplum �rg�tleri ortaya ��kt�. Bu sayede LGBT bireylerin hen�z g�r�n�r olamad�klar� �ehir ve kamp�slerde de homofobi meselesi tart���labiliyor.

Neden 1 May�s'tan 17 May�s'a.

�zg�rl�k talebi ortak, m�cadele de ortak olmal� �iar�ndan hareket eden Kaos GL, 1 May�s'tan 17 May�s'a �zg�rl�k m�cadeleleri aras�nda k�pr�ler kuruyor.

1 May�s, T�rkiye LGBT m�cadelesi a��s�ndan �nemli bir d�n�m noktas�. 2001'de Kaos GL Ankara'daki kutlamalara kat�larak ilk kez kamusal alana ��km��; g�kku�a�� bayraklar� ve sloganlar�yla emek m�cadelesiyle LGBT m�cadelesinin ortakl���na i�aret etmi�ti.

Homofobiye Kar�� Bulu�ma da �zg�rl�k m�cadelesinin bir par�as� olarak geli�iyor. Kaos GL, kurulacak bu k�pr� sayesinde, LGBT'lerin maruz kald��� sald�r� ve ayr�mc�l�klara kar�� m�cadelelerin birle�tirilmesini ve alanlar�n geni�letilmesini hedefliyor.

D�nyadaki LGBT hareketinin ve hak m�cadelesinin kurumsalla�mas� harekete yeni a��l�mlar getirdi. Bununla birlikte, yo�unlukla Bat�'da olmak �zere kazan�lan �e�itli haklara ra�men homofobi ve transfobi h�l� k�resel �l�ekte bir sorun te�kil ediyor. Homofobiye Kar�� Uluslararas� G�n'�n (IDAHO) bu nedenlerle yeniden harekete ge�meye ve soka�a ��kmaya karar vermesi ile 1 May�s'tan 17 May�s'a Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma �rt���yor.

Bulu�ma i�in kiminle ileti�ime ge�ebilirim?
Homofobi Kar��t� Bulu�ma Koordinasyonu: Nevin �ztop & Ali Erol
Kaos GL Derne�i: GMK Bulvar�, 29/12, Kat:6, Demirtepe/K�z�lay - Ankara
Tel: 0312 230 0358 Faks: 0312 230 6277
Ali Erol alierol@kaosgl.org
Nevin �ztop nevin@kaosgl.org