Ar�iv - 2012 - 27/04/2012

1 May�s’tan 17 May�s’a A�k ve Özgürlük �çin Yürüyoruz!

1 May�s meydanlar�nda homofobiye, transfobiye, nefrete, her türlü ayr�mc�l��a ve sömürüye kar�� gökku�a�� bayra��n� yine yükseltiyoruz. Özgürlü�ün bayram� 1 May�s’ta yine alanlarday�z!

Anadolu’nun son tutsaklar� Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) bireyler olarak varolu�umuzu ku�atan heteroseksist ablukay� on iki y�ld�r alanlara ç�karak da��tmaya çal���yoruz.

Zorunlu heteroseksüelli�i dayatan mevcut sistem, cinsel yönelimlerimiz ve cinsiyet kimliklerimiz ile varolu�umuzu yok say�p ezse de LGBT’ler olarak hayat�n her alan�ndan geliyoruz. Varl���m�z� inkâr ederek bizleri sosyal ve politik hayattan kovanlara hay�r!�diyoruz. Toplumsal ve siyasi hayat�n her alan�na e�it kat�lmam�z� sa�layacak yasal g�vence istiyoruz!�

LGBT varolu�lar� tan�mlayan “cinsel yönelim ve cinsiyet kimli�i” realitesinin tan�nmas� için �srar ediyoruz! LGBT’ler olarak hayatlar�m�z� “di�er” ya da “ve benzeri” görünmezli�ine havale etmeye kalk��an inkârc� politikalara teslim olmayaca��z.

1 May�s’tan 17 May�s’a Özgürlük Mücadeleleri Aras�nda Köprüler Kuruyoruz!

1 May�s, Türkiye LGBT mücadelesi aç�s�ndan önemli bir dönüm noktas�. 2001’de Ankara’daki kutlamalara kat�larak kamusal alana ç�km��; gökku�a�� bayraklar�m�z ve sloganlar�m�zla emek mücadelesiyle LGBT mücadelesinin ortakl���na i�aret etmi�tik.

Homofobiye Kar�� Bulu�ma da özgürlük mücadelesinin bir parças� olarak geli�iyor. Özgürlük talebi ortak, mücadele de ortak olmal� �iar�ndan hareket eden Kaos GL, 1 May�s’tan Uluslararas� Homofobi Kar��t� Gün olan 17 May�s’a özgürlük mücadeleleri aras�nda köprüler kuruyor.

Kurulacak bu köprü sayesinde, LGBT’lerin maruz kald��� sald�r� ve ayr�mc�l�klara kar�� mücadelelerin birle�tirilmesini ve alanlar�n geni�letilmesini hedefliyoruz.

“Heteroseksizme Teslim Olmayaca��z! Ya E�itlik Ya da Hiç!”

1 May�s’�n ard�ndan “Homofobi ve Transfobi Kar��t� Yürüyü�” 20 May�s 2012 tarihinde, Pazar günü Ankara’da yap�lacak.

Homofobi ve Transfobiye kar�� durmak için Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n sonunda homofobi, transfobi ve nefrete kar�� yürüyoruz.

“Heteroseksizme Teslim Olmayaca��z! Ya E�itlik Ya da Hiç!” �iar�yla Kurtulu�’tan K�z�lay’a gökku�a�� bayra��n�n alt�nda yürüyoruz!

LGBT bireyleri yarg�lamak ve a�a��lamakla bütün LGBT’leri bir yalan perdesinin ard�na hapseden, okullar�nda zorunlu heteroseksüelli�e tabi tutarak hayat� zehir eden, metropollerde katleden heteroseksist sistemin ikiyüzlü ahlâk�na kar�� yürüyoruz…

Bütün etnik, kültürel ve cinsel farkl�l�klar� yok ederek hepimizi birbirimize benzetmeye ve dolay�s�yla bizi öldürmeye çal��an heteroseksist sömürgeci sisteme kar�� mücadele için yürüyoruz…

Heteroseksist sistemin LGBT’lere yönelik ilan edilmemi� sava��na kar�� yürüyoruz…

E�cinsellerin Kurtulu�u Heteroseksüelleri de Özgürle�tirecektir!

Gökku�a�� bayra��n�n alt�nda herkese yer var! Birlikte güçlenmek ve birlikte özgürle�mek için gelin hep beraber yürüyelim!

Kaos GL

1 May�s 2012, Sal�, Ankara

Bulu�ma Yeri: Gar önü, Saat: 11:00