Ar�iv - 2011 - 16/05/2011

Vicdani Ret ve Anti-Militarizm S�yle�ileri D�zenlendi

6. Homofobi Kar��t� Bulu�ma etkinlikleri Ankara'da devam ediyor. Das Kafe'de, Kaos GL ve AKA (Anar�i Kolektifi Ankara) i�birli�i ile 14 May�s Cumartesi g�n� Anti-Militarist forum d�zenlendi. 15 May�s Vicdani Ret G�n�, Alt�nc� Bulu�ma ile birlikte Homofobi Kar��t� Bulu�ma'ya dahil oldu.

Birinci oturumda Mimar Sinan �niversitesi Sosyoloji B�l�m�'nden K�r�at K�z�ltu�; militarizmin yap�s�, var olma nedenleri hakk�nda bilgi verdi. K�z�ltu�; "E�itsizli�e dayal� kapitalist �retim ili�kilerinin var oldu�u sistemlerde, devletin devam� ve bekas� a��s�ndan tahakk�m� zorunlu k�lar. Bu da militarizmin gerekli k�lar. Militarizm �nsan bedeninin nesnele�tirilmesinin en u� noktas�d�r." dedi ve "Militarizm60-70'lerde ortaya ��kan sol hareketlerin, daha sonra kad�n hareketlerinin ve ekolojistlerin, daha sonrada LGBT' lerin sorunu olmu�tur" diyerek s�zlerini s�rd�rd�.

Sava� kar��tl��� konusunun ise Anti-Militarist hareket olmad���n�n alt�n� �izen K�z�ltug "Sava� kar��tl���n�n fiili durum kar��s�nda olu�an k�r�lman�n, normal zamanlarda bir araya gelemeyecek topluluklar�n bir araya gelme halidir. Anti militarist de�ildir ama Anti-Militaristleri de i�inde bar�nd�r�r." dedi.

Ersin Vedat Elg�r, �iddet �l��t �lke ba�l�kl� sunumunda militarizmin felsefe ile ili�kisinden s�z etti. �niversitelerde ya�anan bask�lara da de�inen Elg�r, �u anda K�rlere uygulanan �iddet, bask�, tutuklamalar ve g�z alt�lar�n vard��� boyutlardan s�z etti ve "a��l�m"�n geldi�i noktaya vurgu yapt�.

�i�dem Akg�l ise S�zle�meli Askerlik ba�l���n� ta��yan sunumunda, militarizmin son zamanlarda kendini var etme ve kendi ihtiya�lar�n� kar��lama konusunda y�klendi�i misyonu Somali ve Rusya'dan �rnekler vererek nas�l ticari sekt�r haline geldi�ini anlatt�. T�rkiye'de de ��kar�lan yaslarla TSK'nin nereye do�ru gitti�ine dikkat �ekti.

�etin G�rer ve Volkan G�renda� ise AB'nin olu�turdu�u S�n�r Koruma Kurumu, Frontex'in (http://www.frontex.europa.eu/) ne oldu�u nas�l yap�land���, g�revleri hakk�nda bilgi vererek "AB �lkelerinin m�ltecileri �ok b�y�k sorun olarak g�rd�klerini. M�ltecilerin maddi k�lfetinin fazlal��� nedeniyle m�ltecileri istemediklerini, sorunun ��z�m� ihalesini de Frontex'e verdiklerini s�ylediler.

�kinci oturumun konuklar�ndan Halil Savda Vicdani Ret hareketinin k�sa tarihini, "�ld�rmeyece�iz, �lmeyece�iz, kimsenin askeri olmayaca��z" slogan�n�n �nemini, �imdiye kadar Vicdani Ret�ilerin kar��la�t��� sorunlar�, Vicdani Ret�iler kar��s�nda devletin uygulamalar�, �iddet ve g�zalt�na almalar�n meydana getirdi�i psikolojik zararlardan s�z etti.

Demokratik anayasa hareketi temsilcilerinden Ayhan Bilgen ise inan� �zerinden Vicdani Ret'ten bahsetti. Uzun zaman boyunca Vicdani Ret�ilerin anar�ist hareket, LGBT hareketin birer par�as� olmas� �zerinden �slami kesimin vicdani ret hareketinden uzak durdu�unu ve bu nedenle utanga� ve �ekingen davrand�klar�n� belirtti. Ayr�ca y�llard�r Vicdani Ret konusunda ses ��kartmaya �al��an ve bunu g�ndemde tutan LGBT Harekete muhafazak�r kesimin bir te�ekk�r borcu oldu�unu belirtti.

Foto�raflar: G�listan Aydo�du