Ar�iv - 2011 - 16/05/2011

Van Kad�n Derne�i Homofobiye Kar��

6. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Van program�, Van Kad�n Derne�i'nin (VAKAD) ev sahipli�inde ger�ekle�ti.

Homofobi Kar��t� Ruh Sa�l��� Giri�imi'nden Psikiyatr Dr. Seven Kaptan ile Psikolog Mahmut �efik Nil'in kat�l�m�yla ger�ekle�en Van program�, 15 May�s Pazar g�n� VAKAD merkezinde yap�ld�.

Kad�nlara y�nelik program�n ilk b�l�m�nde e�cinselli�e dair alg�lar �zerine sanat terapisi tekni�i ile �al���ld�. �kinci b�l�mde ise e�cinselli�in tarihi ve k�lt�rel g�r�n�mleri �zerine bilgi verildi. Psikolog Mahmut �efik Nil'in sunumunda �slam dininin e�cinselli�e nas�l yakla�t��� konusu �zellikle ilgi �ekti. Gelen sorular�n yo�unlu�u ile sadece bu alana ili�kin bir �al��ma ihtiyac� dile getirildi. VAKAD ile Kaos GL bu konuda bir �al��man�n hayata ge�irilmesi i�in ortakla�t�.

Psikiyatr Seven Kaptan ise cinsel y�nelimler ve cinsiyet kimlikleri kavramlar� �zerinden bir sunum yapt�. Sunumda e�cinsellik ve transseks�ellikle ilgili mitler interaktif bir �ekilde tart���ld�.

E�cinsellik ile transseks�elli�e y�nelik kafa kar���kl���, �zellikle "neden" sorusunun farkl� hatlardan tekrar edilmesi dikkat �ekti. Cinsel kimlik ve y�nelim farkl�l�klar�n�n olu�um nedenleri en �ok merak edilen nokta oldu�undan sunumun son b�l�m� alanda yo�unla�t�.

Y�z�nc� Y�l �niversitesi Y�netimi, Bulu�ma'ya salon vermiyor

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Van program�na bu y�l, Y�z�nc� Y�l �niversitesi merkez kamp�s�n� de eklemek isteyen ��renciler, bulu�ma salonu i�in rekt�rl�kten salon talebinde bulundu, okul y�netimi ise ��rencilerin talebini reddetti. 4. Homofobi Kar��t� Bulu�ma ile ilk kez ger�ekle�en Van Bulu�mas�, Sa�l�k Toplulu�u'nun organizasyonu ile �ehir merkezindeki Y�z�nc� Y�l �niversitesi T�p Fak�ltesi'nde 2009'da yap�lm��t�.

Bulu�may� sahiplenen ��renciler Kaos GL'ye yapt�klar� a��klamada, �niversite kamp�s�nde ku�at�ld�klar�n� ve s�rekli bask� ve soru�turmaya tabi tutulduklar�n� ifade ettiler. ��renciler, keyfi g�zalt�lardan ve g�zalt�nda kapat�ld�klar� h�crelerin ko�ullar�n�n bizatihi i�kenceye d�n��t���nden yak�nd�lar. Keyfi g�zalt�lar sonucu mahkemeye ��kmadan b�rak�lsalar bile soru�turmay� okul y�netiminin devrald���n� ve d�nem kayb� ya�ad�klar�n� ifade ettiler.

Homofobiye kar�� bir etkinli�in merkez kamp�ste ger�ekle�tirilebilmesi i�in gelecek d�nem yeniden giri�imde bulunulacak.