Ar�iv - 2011 - 18/03/2011

Trabzon'da �kinci Homofobi Kar��t� Bulu�ma Haftasonunda

Ge�en sene Trabzon'da Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n a��l���n� yapan KT� Kitap ve Sosyal Ara�t�rmalar Kul�b�, "homofobi her �eyden �nce bizim meselemiz" diyor ve hafta sonu Trabzon Sanat Evi'ndeki etkinliklere �a�r�yor. "Hele bi gelin de y�z y�ze konu�al�m."

Ge�en sene Bulusma'n�n a��l���na ev sahipli�i yapan Karadeniz Teknik �niversitesi (KT�), Kitap ve Sosyal Ara�t�rmalar Kul�b�'n�n (KSAK) Trabzon'da �rg�tledi�i Homofobi Kar��t� Bulu�ma etkinlikleri bu y�l 19-20 Mart tarihlerinde yap�lacak. Etkinliklere salon vermeyen KT� Rekt�rl��� taraf�ndan kapat�lm�� olan Kul�p, Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� Trabzon'da �rg�tlemekten vazge�medi.

"D�rt duvar aras� kapanmaz ki bizdeki �zg�r ruh..." demeye devam eden Kapat�lm�� Kitap ve Sosyal Ara�t�rmalar Kul�b� (KKSAK), Trabzon Sanat Evi'nde hafta sonu yap�lacak Bulu�ma �ncesi bir �a�r� yapt�:

"'D�rt duvar aras� kapanmaz ki bizdeki �zg�r ruh...' diyerek ba�lad�k bu d�neme... Y�llar�n birikimini, eme�imizi bir anda kul�b�m�z� kapatarak ��pe atacaklar�n� sand�lar. Oysa biz salt duvarlar aras�ndaki insanlar de�ildik, d���nceydik her�eyden �nce. S�n�r tan�mayan d���nceler...

Konu�ulmak istenmeyen, dil yakan s�zc�kleri kovalad�k hep. �leti�im(sizlik) �a��nda ileti�mekti derdimiz. Kendi s�zc�klerimizi bulmaya �al��arak birilerinin belirledi�i g�ndemin d���nda kendi g�ndemimizi ke�fetmekti... Bug�n de bu derdin bize kurdurdu�u hayallerle ger�ekli�i ar�yoruz. Bu aray��a ortak olmak isteyenleri "ayr�mc�l�k" konulu etkinli�e bekliyoruz."

"Homofobi her �eyden �nce bizim meselemiz"

Trabzonda homofobi, transfobi konular�n�n yeterince konu�ulmad���n� belirten Kul�p �yeleri, "homofobi her �eyden �nce bizim meselemiz" diyor.

"Ancak buradaki �rg�tler homofobi �zerine �al��malar�m�z� marjinal g�r�yorlar ve bu konulara mesafeli yakla��yorlar. Salt �rg�tlenme ad�na yapt�klar� �al��malarda da homofobi kar��t� duru� yerine homofobik bir tutum sergileyebiliyorlar. Burda sergilenen bir tiyatroda fazlas�yla homofobik ��eler vard� ve e�cinselli�in kapitalizmden sonra ��kt��� imas� s�z konusuydu. Bu konuda kendilerine homofobik bir oyun sergilediklerini s�yledik. ��in iyi taraf� homofobik olduklar�n� kabul etmek istemediler. Yapt���m�z �al��malar di�er �rg�tlerin en az�ndan yapt�klar� i�lerde daha dikkatli davranmas�n� sa�l�yor. �ren�in ba�ka bir ��renci grubuna bu �al��may� birlikte yapal�m dedi�imizde "biz homofobi konusunda net de�iliz, b�yle bir �al��mada yer alamay�z" cevab� ald�k."

"Homofobiye kar�� her daim bulu�mak dile�iyle..."

Kitap ve Sosyal Ara�t�rmalar Kul�b�, kendilerinin LGBT �rg�t� olmad�klar�n� s�yl�yor ve ekliyor: "ancak homofobi bizim meselemiz ve hi�bir ayr�mc�l�k konusunu birbirinden ayr� tutmuyoruz. Trabzon'da en g�r�n�r k�l�nmaya ihtiya� duyulan mesele olmas� dolay�s�yla da homofobi konusu �nemli bir noktada duruyor. Bu nedenlerle Kaos GL ile bu tarz ortak �al��malar yapmay� uygun g�r�yoruz."

Trabzon Sanat Evi'nde hafta sonu ger�ekle�ecek etkinliklerde, homofobi sorunu, otorite ve lin� �zerinden ele al�nacak. Atalay G��er, "homofobi ve transfobi ba�lam�nda anti-otoriter �rg�tlenme pratikleri"ni anlatacak. Nefret cinayetlerinin i�lenmesinin yan� s�ra "lin� k�lt�r�"n�n somut olarak kendini g�stermedi�i durumlarda da varola geldi�inin alt�n� �izen Kul�p, "lin� k�lt�r�n�n etkilerini farkl� cinsel y�nelime sahip insanlar hep ya�amak durumunda. Trabzon'da cinsel kimli�ini a��k ya�ayabilen ki�i say�s� yok gibi.." diyor

Fanatizm ve Lin� K�lt�r�

Remzi Altunpolat'�n, Cumartesi g�n�, 14:00-15:00 saatlerinde sunaca�� "Lin� K�lt�r� ve Fanatizm" tart��mas� neden ihtiya� duyduklar�n� KSAK ��yle a��kl�yor:

"�ehrin k�lt�r�ne i�lemi� olan fanatizm ve lin� k�lt�r� gibi olgular�n burada ya�ayan farkl� kimlikler �zerinde olumsuz etkilerini g�r�yoruz. Bunun Trabzon'da bizde ihtiya� uyand�ran �ncelikli konulardan oldu�unu d���n�yoruz.

Lin� K�lt�r�n�n bir y�netim mekanizmas� olarak �o�u zaman kullan�ld���n� 6-7 Eyl�l, Mad�mak ve K�rtlerle ilgili baz� olaylarda "resmi provakasyonlar" sonucu "milli refleks" denen olguyla a���a ��kabildi�ini biliyoruz. Trabzon'da da her an bu anlay���n hortlayabilmesine sahip insanlar mevcut. 2005'te TAYAD'l�lara kar�� bir lin� giri�imi olmu�tu �rne�in. Bu gibi konularda devletin politikas�n�n ve bu politika do�rultusunda kullan�lan medyan�n kilit rol oynad���n� d���n�yoruz. Medyadan �rnek vermek gerekirse "millet�e sakin olmal�y�z, �lk�c� grup yerine vatanda��n tepkisi, PKK ile K�rtleri ayr� tutal�m, sa�duyulu olal�m, hakl�yken haks�z duruma d��meyelim, �l��y� ka��rmayal�m" gibi s�zlerle asl�nda lin� k�lt�r�n�n normalle�tirilmeye �al���ld���n� anl�yoruz. Milli reflekslere sahip insanlar�n tepkilerinin olmas� gereken tepki oldu�u ve sadece uluslararas� kamuoyunda g�� duruma d��memek kayg�s�yla, "�l��s�n� ka��rmadan" yap�l�rsa sorun olmaz diyen bir anlay��ta k�smi m�dahalelerin yap�labildi�i, kimi zaman devletin de kontrol�nden ��kmas�n�n ka��n�lmaz oldu�u bir k�lt�r bu. Elbette bu lin� k�lt�r�n yayg�nla�mas� devletin y�netim anlay���n�n bir par�as� oldu�undan kontrolden ��kma riskini de g�ze alm��lard�r. Biz de lin� k�lt�r�n� daha �ok devletin politikas� ve medyan�n etkisi �zerinden ele almak istiyoruz.

"Bireysel sorumluluk �stlenmeden, kalabal���n koynuna s���nm�� 'anonim' bir c�rm�n g�lgesinde saklanarak..." diyor Tan�l Bora.

Lin� K�lt�r�n'de devletin politikas�n�n yan� s�ra lin� edenin de psikolojisini tart��man�n yerinde olaca��n� d���n�yoruz. "Tek ba�lar�na b�yle bi�ey yapmaya cesaret edemeyecek insanlar�n beraber yap�yor olman�n cesaret ve a��s�yla vurup k�rmas�n�n su� oldu�unu ya da y�z k�zart�c� bir eylem oldu�unu, kitlesel bir sald�r�y� ger�ekle�tirirken, farketmemeleri ya da farketmek istemeyi�lerini de sorgulamak istiyoruz. Hem bireysel hem de kitlesel psikolojisi..."

Otorite ve Erklik

Atalay G��er, pazar g�n�, 13:00-14:30 saatlerinde sunaca�� "Otorite ve Erklik" tar��mas�nda "Biz Erk-ek De�iliz �nisiyatifi"ni de anlatacak ve hegemonik erkeklik ile heteroseksizm �zerine de konu�acak.

Trabzon'da homofobi, transfobi konular�n�n neredeyse hi� konu�ulmad���na dikkat �elen Kul�p, anti-otoriter �rg�tlenmelerin olu�um s�re�lerinin homofobi ve transfobiden ayr� d���n�lemeyece�i noktas�ndan hareketle, G��er'in sunumunda, otoriteye olan bak�� a��s�yla do�rudan ba�lant�l� olarak ele al�n�lacak �rg�tlenme pratikleri �zerinden homofobinin tart���laca��n� belirtti.

Mek�n ve Cinsiyet

Trabzon Homofobi Kar��t� Bulu�ma etkinliklerinden "Mek�n ve Cinsiyet" ba�l�kl� oturum i�in yap�lan �a�r� da ��yle:

"Bir bo�luk hayal edin. Sonras�ndada kendinizi yerle�tirin o bo�lu�a. S�n�rlara ihtiya� duyacaks�n�z, do�rudur. Bir k�p�n i�ine girin mesela. Bo�lukta bir k�p. Bu k�p�n i�inde siz 'beden'inizle vars�n�z de�il mi? Bu k�p bir mekan o halde. Sizin bedeninize amade bir mekan. �nsan oldu�unuzdan eminim. Do�an�n kar��s�nda bizim kadar savunmas�z ba�ka bir hayvan t�r� var m�d�r ��pheli.

O halde kad�n ya da erkek olmal�s�n�z. �ki se�enekten biri. Belki de de�ildir. Hi� d���nd�n�z m�; neden ya kad�n ya erkek olunabildi�ini. Neye g�re belirlendi cinsiyet acaba. G�kten inmedi ya bu lanet. �nsan�n insan� tan�mlama �abas�, insan� s�n�rland�rm�� olmas�n.
Ayn�, bo�luktayken bir k�p�n i�ine girme ihtiyac�n�z gibi. Hepi topu s�n�r ihtiyac� der ge�er misiniz?

Durun! ��inde oldu�unuz k�p�n cinsiyetle ili�kisini kurmadan nereye gidiyorsunuz.
Mek�nlar, bedenlerin i�inde �n�nde yan�nda arkas�nda sal�nd��� mek�nlar, sak�n cinsiyetinize g�re �ekillendirilmi� olmas�n.

Hani �u mek�nlardan bahsediyorum... Mek�n mek�n i�inde olu�turulmu� kentlerden... Vaktinizin epeyce �o�unu i�erisinde ge�irdi�iniz bo�luk par�alar�ndan. Ev, i�yeri, okul, meclis, park, fabrika, at�lye, EV, bakkal, �akkal...

�stanbul Ankara Trabzon
Cinsiyetin soyut ve somut s�n�rlar�yla ya�ant�m�z� tan�mlad��� bir sistem. Onunla y�zle�mek kendinizle aran�za koydu�unuz yapay kanunlar� yerinden sarsabilir mi dersiniz.
Y�zle�mekle cesaret aras�ndaki s�n�r, bilincinizde tabularla �r�lm�� s�n�rlardan daha incedir belki.
Hele bi gelin de y�z y�ze konu�al�m."

19 Mart Cumartesi, Trabzon Sanat Evi
14:00-15:30 Lin� K�lt�r� ve Fanatizm - Remzi Altunpolat
16:00-17:00 Mekan ve Cinsiyet - Atalay G��er & Gizem Ko�o�lu
17:00-19:00 Film ve film �zerine tart��ma

20 Mart Pazar, Trabzon Sanat Evi
13:00-15:00 Otorite ve Erklik - Atalay G��er
15:30-17:30 Kad�na Y�nelik Ayr�mc�l�k ve �iddet - Melda Yaman �zt�rk

�lgili Ba�lant�:
http://www.kaosgl.org/icerik/homofobi_karsiti_bulusma_-_trabzon