Ar�iv - 2011 - 29/12/2011

Sanat Homofobiye Kar�� S�n�rlar� A�acak

Kaos GL, 2012'de yedinci kez d�zenleyece�i Homofobi Kar��t� Bulu�malar (HKB) kapsam�nda, Marttan May�sa ger�ekle�tirece�i sanat etkinlikleri i�in sanat��lara �a�r� yapt�.

Homofobiye Kar�� Sanat Program� i�in yap�lan "SINIRIA�MAK" ba�l�kl� �a�r�da, ama�lanan�n, "dilde, bedende, mek�nda ve d�nyan�n y�z�nde s�n�r�n hem ceberrut varl���n� de�ifre etmek hem de s�n�rlayan mant���n hi�bir zaman o kadar da kesin olmad���n� a���a vurmak" oldu�u belirtildi.

Sanat etkinlikleri kapsam�nda at�lyeler, s�yle�iler, sergiler, performanslar, tiyatro oyunlar� ger�ekle�tirilecek; video, video performans, film g�sterimleri (uzun ve k�sa metrajl� belgesel) yap�lacak. Festivalde g�sterilmek �zere film yollamak isteyen y�netmenlerin film bilgilerini ve g�rselleri i�eren hard copy dosyay� ve filmi, 15 �ubat tarihine kadar, Kaos K�lt�r Merkezi'ne yollamalar� gerekiyor.

Kat�l�m Ko�ullar�

Homofobiye Kar�� Sanat Koordinasyonundan kat�l�m ko�ullar�na dair yap�lan a��klamada, filmlerin �ekim format� i�in de bir s�n�rlama olmad��� belirtildi. K�sa filmlerin g�sterim format�nda ise g�nderilecek kopya avi veya mpeg2 olup boyutlar� 2 GB'� ge�memesi isteniyor. Uzun metrajl� filmler dvd. blu-ray. olabilecek.

Sanat��lardan gelecek �nerilerle ilgili de ger�ekle�tirmek istenilen etkinlik i�in gerekli teknik bilgilerin ba�vuru esnas�nda bildirilmesi isteniyor.

Son ba�vuru tarihi 15 �ubat 2012'dir.
Bilgi ve ba�vuru i�in
: sanat@kaosgl.org
Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvar� 29/12 06440 K�z�lay - ANKARA

SINIRIA�MAK

"Hayal etmek ve s�n�rs�z bir d�nyay� tasarlamak i�in sanatsal yarat�m�n olanaklar�n� nas�l devreye sokabiliriz?" sorusunun y�neltildi�i Homofobiye Kar�� Sanat Program� i�in yap�lan "SINIRIA�MAK" ba�l�kl� �a�r�n�n tam metni ��yle:

"S�n�rla ilgili akl�m�za gelen b�t�n deyimler, kal�plar, s�n�r kavram�n� kullanan b�t�n s�ylemler bize s�n�r�n, bir yasa��n ba�lad��� yer oldu�unu hat�rlat�yor. S�n�rlanmak ya da bir s�n�rla �evrilmi� olmak, hep bir aidiyet alan�n�, bir kabul edilebilir kimli�i ve s�n�r�n �tesindeki "biz"den olmayan�, bildiriyor hepimize. Bir s�n�rla �evrilmi� ya da belirlenmi� olmak hep kabul edilebilir ya da akla uygun davran�� �l��lerini ve bunun i�eri�ini bildiriyor bizlere. Bir s�n�rla belirlenmi� olmak ya da �evrilmek, ayn� zamanda bir s�n�r�n iki yakas�nda yer alan ve birbirine temas� yasaklanm��, aralar�nda d��manl�k in�a edilmi� ve ileti�imleri kesilmi�, belki de hi� kurulamam�� farkl� insan gruplar�n� bize anlat�yor. S�n�r �ncelikle farkl�l�klar aras�ndaki ortak olan� yok say�p fark� mutlakla�t�rmaya ve ortakl���n kurulmas�n� imk�ns�zla�t�rmaya dayan�yor. S�n�r, m�lk edinmeye, kimliklendirmeye, sabitle�tirmeye, farkl�l�klar� homojenize b�t�nl�kler olarak kavramaya ve aidiyetleri kutsamaya, ba�kal�klar� ise lanetlemeye yar�yor. S�n�r, mallardan, bedenlerden, topraklardan, mek�nlardan �nce zihinlere duvar �r�yor. �nyarg�lar�n ve nefretin temelleri s�n�rla olu�turuluyor.

S�n�r koyan, s�n�rlayan mant���n en belirgin �zelli�i, egemene tan�d��� serbest�e hareket hakk� haricinde, geri kalan her varolu�u, her ya�am alternatifini s�n�rlara hapsetmek ve onun i�inde ya�amaya mecbur etmek oluyor. �ster mecazen isterse fiilen belirlenmi� bir �izgi olarak s�n�r� ge�meye a�maya ya da ihlal etmeye y�nelik her giri�im, s�n�rlar� g�zetleyen egemenin g�z�ne batt��� ya da herkese g�r�l�r oldu�u ya da yakaland��� anda mutlaka cezaland�r�lacak hatta belki de kar��l��� �l�m olacak bir hareket haline gelebiliyor. Bir s�n�r�n varl��� daima g�zetleyen egemen bak��la birlikte kuruluyor.

S�n�r, �ncelikle tan�mlanmakla ba�l�yor. Tan�mlanmak, bir kimlikle �zde�le�tirmek, o ki�iyi �nce egemen bak���n alt�nda de�i�mez ve de�i�mesi d���n�lemez hale getiriyor. S�n�r� kavramak, �nce tan�mlama ve �zde�le�tirme s�recini kavramay�, s�n�rlar� a�maksa �nce tan�mlar�n mu�l�kl���n� de�ifre etmeyi gerektiriyor.

O halde nedir s�n�r? Nerede ba�lar? S�n�r�n i�i ve s�n�r�n d��� neresidir? S�n�r�n �te yakas�na ge�ersek ne olur? Ger�ekten de s�n�rlar ihlal edilebilir mi ya da s�n�rlar� t�mden kald�r�labilir mi? S�n�rs�z olabilir miyiz? Peki, ya s�n�rlar� belirsizle�tirecek hatta belki silecek olursak s�n�rlar� ihlal etmeye gerek kal�r m�?

Dilde, bedende, mek�nda ve d�nyan�n y�z�nde s�n�r�n hem ceberrut varl���n� de�ifre etmek hem de s�n�rlayan mant���n hi�bir zaman o kadar da kesin olmad���n� a���a vurmak; b�t�n s�n�rlar�n delik de�ik oldu�u, giderek anlams�zla�t��� ve ortadan kalkt��� bir d�nyay� d���nmek; hayal etmek ve s�n�rs�z bir d�nyay� tasarlamak i�in sanatsal yarat�m�n olanaklar�n� nas�l devreye sokabiliriz?"