Ar�iv - 2011 - 02/05/2011

Sabanc� �niversitesi ve �T�, B�yle Bulu�ma G�rmedi

Sabanc� �niversitesi ve �stanbul Teknik �niversitesi (�T�), Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n 6. y�l�nda da etkinliklere ev sahipli�i yapmaya devam etti. Sabanc� �niversitesi Cins Kul�p, 27 Nisan g�n� transeks�ellik ve transfobiyi tart��t�. �T� ise, 28 Nisan g�n� ILGCN sanat ve k�lt�r grubuna kap�s�n� a�t�.

Sabanc�'da Transeks�ellik G�ndemi

Kad�n Kap�s� ve �stanbul LGBTT Dayan��ma Derne�i'nden �evval K�l�� ve VolTrans Trans Erkek �nisiyatifi'nden Berk �nan Berkant, 27 Nisan g�n� Sabanc� �niversitesi'nde transfobi ve transeks�ellik �zerine ��rencilerle bir araya geldi. Kimlik ve "a��lma" �zerine yo�unla�an Berkant, "Cinsiyet konusunda kar��daki ki�iyi �a��rtt���n�zda, altlar�ndan hal� �ekilmi� gibi oluyor. Hem cesaretten dolay� "�st" yere konulurken, ayn� zamanda c�ret edi�i de sorguluyorlar." �eklinde konu�tu. Berkant, konu�mas�n�n devam�nda cinsiyet ge�i� operasyonlar� konusuna da de�indi ve "O kadar s�k� bir s�re� ki, �o�u insan bu s�re�te ciddi anlamda daral�yor. Ba�vurdu�unuz hastaneden, gitti�iniz h�kimin kim oldu�una g�re de�i�kenlik g�steren bir s�re�ten de bahsedebiliriz asl�nda. �ok keskin bir s�re� gibi g�r�n�p, asl�nda �ok mu�l�kl�k da bar�nd�ran bir ak�� bu." diye ekledi.

19 Haziran, Trans Onur Y�r�y���

Trans kimlik ve bu kimli�in LGBT hareketindeki yere dair noktalara de�inen �evval K�l��, "Trans hareketinin, LGB k�sm�ndan ayr�lmas� gerekti�i d���n�yoruz. Hareket, �al��ma hayat�, istihdam zorlu�u ve zorunlu seks i��ili�i konular� s�z konusu olunca, ayr�lmas� gereken yerlerin oldu�unu d���n�yorum." �eklinde konu�tu. K�l�� ayn� zamanda 3. Trans A�� toplant�s�ndan bahsetti ve haz�rlanan manifestonun ilk maddesinde bahsedilen trans kimli�in t�m insanl�k i�in bir zenginlik oldu�unun alt�n� �izdi. K�l��, 19 Haziran'da yap�lacak olan Trans Onur Y�r�y���'ne herkesi davet etti.

�T�'de Doyas�ya K�lt�r, Sanat ve Sohbet

Uluslararas� Gey ve Lezbiyen K�lt�r A�� (ILGCN), T�rkiye'deki performans dizilerine 2011 Nisan'�nda �T� ile ba�lad�. Kuzey ve Do�u Avrupa'daki queer ILGCN el�ilerinin sanat eserlerini �T�'ye ta��yan grup, k�lt�rler aras� diyalog �zerine yo�unla�t�.

Homofobiye kar�� sadece yasalar� de�i�tirerek de�il, ayn� zamanda k�lt�rel ve sanatsal birikimle kar�� durabilece�inin alt�n� �izen grup, ayn� zamanda ILGN'nin kurulu� tarihi olan 1980 y�l�ndan bu yana bir araya gelmi� sanatsal �al��malar �zerine sohbet ger�ekle�tirdi.

"Foto�raf Olmasayd�, Ahmet'in Bir Zamanlar Ya�ad���ndan Haberimiz Olmazd�"

Sanatsal �al��malar olmad���nda, LGBT'lerin ne gibi ayr�mc�l��a, zulme ve haks�zl��a u�rad���n�n kimselerce fark edilmeyece�ini s�yleyen grup temsilcisi Bill Schiller, ��yle devam etti: "Film olmasayd�, Auschwitz Toplama kamp�nda ya�ayan lezbiyenlerden haberimiz olmayacakt�. A� karna bekledikleri odalar�n duvarlar�nda �izim yapmasalard�, o kamplarda ya�am�� geylerden haberimiz olmayacakt�. Foto�raf denen �ey olmasayd�, biz zamanlar ya�am�� olan Ahmet Y�ld�z'�n varl���ndan kimsenin haberi olmayacakt�."

Kaos GL Dergisi'ne "Sappho Cennette" �d�l�

Her y�l LGBT hareketindeki bir �rg�t� ya da yay�n� �d�llendiren ILGCN, 2009 y�l�nda Kaos GL Dergisi'ne "Sappho Cennette" (Sappho in Paradise) �d�l�n� vermeyi kararla�t�rd�. Schiller, bu �d�l� "K�ymetli bir yay�nc�l�k tekni�ine imza att���, LGBT m�cadelesini g�r�n�r k�ld��� ve cesaretin bir risk ta��d��� zamanlarda g�kku�a�� k�lt�r�n� temsil etmeyi g�ze ald��� i�in" Kaos GL Dergisi'ne verdiklerini a��klad�. �d�l�, Kaos GL Dergisi'ne 1994'ten bu yana katk�da bulunan herkes ad�na Nevin �ztop ald�.

�d�l �u ana kadar Estonya, �ngiltere, Danimarka, Letonya, Zimbabwe, K�rg�zistan ve Uganda'ya verildi.

Kad�n Kad�na �yk�ler

�T� CinsAr�, evsahipli�i yapt��� etkinli�e, "A�k�n L Hali" kitab�ndan ve "Pazartesi" dergisinden al�nm�� �yk�lerin okuma at�lyesi ile son verdi. Edepsiz Edebi isimli at�lyeler, �T� okuma grubu ve CinsAr� taraf�ndan d�zenli olarak y�r�t�l�yor.

 

Di�er foto�raflar i�in:
http://www.kaosgl.org/icerik/sabanci_universitesi_ve_itu_boyle_bulusma_gormedi