Ar�iv - 2011 - 03/04/2011

Osmangazi, Bah�e�ehir ve Akdeniz'de Homofobi Kar��t� Bulu�ma

Eski�ehir Osmangazi, �stanbul Bah�e�ehir ve Antalya Akdeniz �niversitelerindeki programlar ile Homofobi Kar��t� Bulu�ma etkinlikleri devam ediyor.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n yerel program� kapsam�nda, Nisan ay�n�n ilk haftas�nda, Eski�ehir, �stanbul ve Antalya'da �� kamp�s etkinli�i d�zenleniyor.

�stanbul'da, Bah�e�ehir �niversitesi'ndeki etkinlik, Sosyoloji B�l�m�nden Yrd. Do�. Dr. Hande Eslen Ziya'n�n idaresinde, Kaos GL'den Umut G�ner'in "Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���" �zerine sunumu ile 5 Nisan Sal� g�n� ger�ekle�ecek.

Eski�ehir Osmangazi �niversitesi'ndeki etkinlik, "Mimarl�k Konu�malar�" kapsam�nda, 6 Nisan �ar�amba g�n�, saat 13:00'te ba�layacak. Mimarl�k B�l�m�ndeki s�yle�iye, "Kentsel Mek�nlar�n Kurulumunda Heteroseksist Politikalar" ba�l�kl� sunumu ile Kaos GL'den Ali Erol, "Mek�n ve Cinsellik" ba�l�kl� sunumu ile Atalay G��er kat�lacaklar.

6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n Antalya program�, Akdeniz �niversitesi'nde, 8 Nisan Cuma g�n�, Olbia Sinema Salonu A'da ger�ekle�ecek. Ge�en y�l�n ard�ndan bu y�l �niversite kamp�s�ne ta��nan etkinlik, "Toplumsal Cinsiyet ve Ayr�mc�l�k" ba�l��� alt�nda, saat 14:00'te ba�layacak.

Akdeniz �niversitesi Sosyal D���nce Toplulu�u'nun ev sahipli�indeki Homofobi Kar��t� Bulu�ma etkinli�ine, "Cinsel Haklar ve Ayr�mc�l�k" ba�l�kl� sunumuyla Ankara �niversitesi T�p Fak�ltesi'nden Do�. Dr. Tu�rul Erbaydar ile "Ayr�mc�l�k Bir Hak m�d�r?" ba�l�kl� sunumuyla �zmir Ekonomi �niversitesi'nden Yrd. Do�. Dr. Devrim Sezer kat�lacaklar.

�lk kez May�s 2006'da ger�ekle�en Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, ayr�mc�l��a kar�� m�cadelede �r�len a�lar�n sonucunda, 2009'da Ankara s�n�rlar�n� a�t�.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'y�, 17 May�s Homofobi Kar��t� G�n vesilesiyle 6 y�ld�r organize eden Kaos GL, 90'l� y�llar�n ba��ndan beri homofobik ve transfobik ayr�mc�l��a kar�� LGBT bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi y�n�nde sosyal, k�lt�rel ve akademik alanlarda etkinlikler d�zenliyor.

Bu y�l alt�nc�s� d�zenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Mart, Nisan ve May�s aylar� boyunca 18 �ehirde homofobi ve transfobi kar��tlar� ile bulu�acak. 14 Mart g�n� yerel ayaklar ile ba�layan Bulu�ma, 22 May�s g�n� Ankara'daki Homofobi Kar��t� Y�r�y�� ile sona erecek.