Ar�iv - 2011 - 07/04/2011

Nas�l Bir E�itim �stiyoruz Sohbetleri ODT�'de

Homofobi Kar��t� Bulu�ma ODT�'de Devam Ediyor

6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda d�zenlenen "Nas�l Bir E�itim �stiyoruz" sohbetleri 5 Nisan ve 6 Nisan'da ODT�'de ger�ekle�ti. Akademisyen Banu Cing�zulu'nun ODT� Fen Edebiyat Fak�ltesi ��rencilerine verdi�i Psikoloji dersi ve akademisyen Bar�� Parkan'�n �� Eti�i dersinde homofobi ve ayr�mc�l�k konusu i�lendi.

Bu �er�evede Psikoloji b�l�m�nde LGBT bireylerin insan haklar�nda ya�ad�klar� ayr�mc�l�k ve s�k�a sorulan sorular, �� Eti�i dersinde ise LGBT bireyler ve �al��ma hayat�, mevzuat ve s�k�a sorulan sorular at�lyesi ger�ekle�ti.

Kaos GL'nin 5 y�ld�r fark�ndal�k yaratmak amac� ile girdi�i dersler bu y�l HKB'nin bir par�as� haline geldi. Kaos GL'ye destek olan akademisyenler arac�l��� ile konuk olunan derslerde LGBT Hareketten ayr�mc�l��a, medyadan mevzuata, pedogojiden �al��ma hayat�na bir�ok konu i�lenip ��rencilerin kafalar�nda ki soru i�aretleri netli�e kavu�turuluyor.

Ayr�ca ODT�'de 14 Nisan Per�embe g�n�, Akademisyen Nuray Sakall�'n�n Psikoloji 150 Dersinde "Stereotipler ve Normativite" konusu i�lenecek.

Siz de kendi dersinize Kaos GL E�itim Komisyonunu davet etmek isterseniz egitim@kaosgl.org adresi ile bizimle ileti�ime ge�ebilirsiniz.