Ar�iv - 2011 - 29/04/2011

Mu�la'da Homofobiye Kar�� Bulu�uldu

Mu�la'da bu y�l ikincisi ger�ekle�en Homofobi Kar��t� Bulu�ma etkinli�inin ev sahipli�ini yine Toplum G�n�ll�leri (TOG) yapt�. 6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�ndaki etkinlik 27 Nisan �ar�amba g�n� Mu�la �niversitesinde yap�ld�.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Mu�la aya��nda TOG'un deste�i ile Mu�la �niversitesi Atat�rk K�lt�r Merkezi D Salonu'nda yap�lan s�yle�iye Se�in Tuncel ve Damla G�lmez konu�mac� olarak kat�ld�lar.

Etkinlik ��renci ve akademisyenlerin kat�l�m�yla ger�ekle�ti. Kaos GL Dergisi'nin tarih�esi, dernekle�me ve daha sonraki s�re�ler ve Homofobi Kar��t� Bulu�malar�n anlat�ld��� etkinlikte Kaos GL komisyon ve alt birimleri tan�t�mlar� yap�ld�.

Medya, ayr�mc�l�k, LGBT haklar� ve �rg�tl�l�k konular�nda konu�uldu ve kat�l�mc�lar�n sorular� yan�tland�. Dil, din, etnik k�ken, cinsel y�nelim vb t�m alanlarda ayr�mc�l��a kar�� nas�l m�cadele y�ntemi izlenebilece�i ve biraradal���n�n �neminin vurguland��� oturumun sonunda Kaos GL yay�nlar� �cretsiz olarak da��t�ld�.