Ar�iv - 2011 - 27/01/2011

LGBT �rg�tlerine B�lgesel A� ve G�kku�a�� Forumu Daveti

Kaos GL, homofobi ve transfobiye kar�� m�cadele eden kampus topluluklar�, LGBT inisiyatif ve derneklerini Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda yap�lacak B�lgesel A� Giri�imi ile G�kku�a�� Forumu toplant�lar�na davet etti.

VI. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n haz�rl�k �al��malar�na devam eden Kaos GL, LGBT �rg�tlerine mektup g�nderdi. Haz�rl�k s�recindeki geli�meler, �al��malar�n ve yap�lan toplant�lar�n notlar� antihomofobi e-grubunda payla��ld��� gibi haber sitesi kaosgl.org ile Bulu�ma'n�n kurumsal sitesi antihomofobi.org'da haber olarak yay�nlan�yor.

D�nem ba��nda ilan edildi�i gibi Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n merkezi etkinlikleri, 1 May�s ile 22 May�s tarihleri aras�nda Ankara'da yap�lacak. Ankara d���ndaki Homofobiye Kar�� Kampus Bulu�malar� ile yerel etkinlikler ise Mart ve Nisan aylar�nda ger�ekle�ecek.

B�lgesel A� Giri�imi

B�lgesel A� Giri�imi ile G�kku�a�� Forumu hakk�nda LGBT �rg�tleri bilgilendiren Kaos GL, bu iki forumun toplant�lar�na T�rkiyeli LGBT �rg�tleri davet etti.

6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, B�lgesel A� giri�imine ev sahipli�i yapacak. Homofobiye kar�� m�cadelede dayan��ma i�in Ortado�u, Kafkasya ve Balkan �lkeleri LGBT A�� olu�turmak isteyen Kaos GL, B�lgesel A�'� �rg�tleme haz�rl�klar�na devam ediyor.

"Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" giri�imi i�in uluslararas� �a�r�da bulunan Kaos GL, b�lge �lkelerinden kat�l�mc�lar� 6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'ya bekliyor. Alt�nc� Bulu�ma program�nda 20 May�s Cuma g�n�, "B�lgesel A�" toplant�s�na ayr�ld�.

Pembe Hayat, Lambdaistanbul, �stanbul LGBTT, Hevjin, MorEl, �ukurova E�cinsel �nisiyatifi ve Siyah Pembe ��gen'den temsilciler B�lgesel A� Giri�imi Toplant�s�na davet edildi. Kaos GL, A� Toplanst�s�na kat�lacak LGBT �rg�tlerin temsilcileri ile birlikte �al��mak ve B�lgesel A� Giri�imi s�recinde e�g�d�m olu�turmak istiyor. A�'�n sekreterya i�lerini y�r�tecek olan Kaos GL, LGBT �rg�tler ile uluslararas� alanda politika �retmede, yaymada ve b�lgesel m�dahalelerde ortakla�may� planl�yor.

G�kku�a�� Forumu

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ilkinde bir bu�uk saatlik bir oturum i�in kullan�lan bu isim bu y�l bir tam g�nl�k bir toplant� dizisi olarak �rg�tlenecek.

Kaos GL'nin 21 May�s Cumartesi g�n� �rg�tleyece�i G�kku�a�� Forumuna, homofobi ve transfobiye kar�� m�cadele eden kampus topluluklar�, LGBT inisiyatif ve derneklerin tamam�ndan temsilcilerin kat�lmas� bekleniyor.

G�kku�a�� Forumundaki toplant�lar dizisi ile LGBT haklar� masaya yat�r�lacak. Forum'da ele al�nacak ve b�t�n LGBT �rg�t temsilcileri ile tart���lacak ba�l�klar� i�in belirlenen alanlar ise �unlar:

Nefret S�ylemi/Nefret Su�lar�, �al��ma Hayat�, �rg�tlenme ve �fade H�rriyeti, Ayr�mc�l��a Kar�� Anayasal E�itlik, Temel Haklar (��kence ve K�t� Muamele G�rmeme Hakk�, Ya�am Hakk�), Medeni ve Sosyal Haklar, Askerlik.

Haz�rl�klar� s�ren Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n alt�nc�s�n�n program� hakk�nda LGBT �rg�tleri bilgilendirmeye devam edece�ini belirten Kaos GL, "Trans Forum" ile "Lezbiyenler ve Biseks�el Kad�nlar Forumu" hakk�nda ayr�ca a��klama yapaca��n� duyurdu.

Bulu�ma haz�rl�k ve �rg�tleme s�recine dair bilgiler i�in:

http://www.antihomofobi.org/arsiv/2010_6_bulusma_hazirliklari.htm
6. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Haz�rl�klar� Ba�lad�!

http://www.antihomofobi.org/arsiv/2010_homofobiye_karsi_bolgesel_ag.htm
Homofobiye Kar�� B�lgesel A�

http://www.antihomofobi.org/arsiv/2010_ne_hastalik_ne_gunah.htm
Ne Hastal�k Ne G�nah! Ya�as�n E�cinsel A�k!

http://www.antihomofobi.org/arsiv/2010_homofobiye_karsi_ogrenciler_ankarada_bulustu.htm
Homofobiye Kar�� ��renciler Ankara'da Bulu�tu

http://www.antihomofobi.org/arsiv/2011_afis_yarismasi.htm
Anti-Homofobi Afi� Yar��mas�na Kat�l�mlar Ba�lad�

http://www.kaosgl.org/icerik/hoofobiye_karsi_sanat
Homofobiye Kar�� Sanat

http://www.antihomofobi.org/arsiv/2011_antihomofobi_egrubuna_sen_de_katil.htm
Anti-Homofobi E-Grubuna Sen de Kat�l!

Ayr�mc�l��a kar�� Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�el (LGBT) bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi i�in m�cadele eden Kaos GL Derne�i, bu y�l Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n alt�nc�s�n� d�zenliyor.

Homofobiye, Transfobiye, Nefrete kar�� m�cadele forumlarla, sergilerle, k�sa filmlerle, oyunlarla, at�lyelerle, y�r�y�� ve daha fazlas�yla her y�l Bulu�ma'ya ta��n�yor.

Kaos GL