Ar�iv - 2011 - 21/05/2011

LGBT �rg�tleri G�kku�a�� Forumunda Bulu�uyor

Homofobi ve transfobiye kar�� m�cadele eden kampus topluluklar�, LGBT inisiyatif ve dernekleri Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda yap�lacak G�kku�a�� Forumu'nda bulu�uyor.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n oturumlar�ndan biri olan bu forum, bu y�l bir tam g�nl�k bir toplant� dizisi olarak �rg�tlendi.

Kaos GL'nin Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda �rg�tledi�i ve bug�n (21 May�s Cumartesi) yap�lacak G�kku�a�� Forumu'na, homofobi ve transfobiye kar�� m�cadele eden kampus topluluklar�, LGBT inisiyatif ve derneklerinin temsilcileri kat�l�yor.

G�kku�a�� Forumundaki toplant�lar dizisi ile LGBT haklar� masaya yat�r�lacak.

Forum'da ele al�nacak ve b�t�n LGBT �rg�t temsilcileri ile tart���lacak ba�l�klar� i�in belirlenen alanlar ise �unlar:
Nefret S�ylemi/Nefret Su�lar�, �al��ma Hayat�, �rg�tlenme ve �fade H�rriyeti, Ayr�mc�l��a Kar�� Anayasal E�itlik, Temel Haklar (��kence ve K�t� Muamele G�rmeme Hakk�, Ya�am Hakk�), Medeni ve Sosyal Haklar, Askerlik.

19 May�s Per�embe g�n� yap�lan "Lezbiyenler ve Biseks�el Kad�nlar Forumu" ile yine ayn� g�n yap�lan "Trans Forum"un ��kt�lar� da G�kku�a�� Forumu'na ta��nacak.

6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda bu y�l ilk toplant�s�n� yapan B�lgesel A� giri�imi kat�l�mc�lar� da G�kku�a�� Forumu'nda T�rkiyeli LGBT �rg�tleri ile bulu�acak.

Homofobiye kar�� m�cadelede dayan��ma i�in Ortado�u, Kafkasya ve Balkan �lkeleri LGBT A�� olu�turmak �zere planlanan "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" giri�iminin toplant�s� d�n ger�ekle�ti.

 

Ak�am 18:00'de herkesin kat�l�m�na a��k panel

G�kku�a�� Forumu'nun ak�am�nda, saat 18:00'da ba�layacak ve herkesin kat�l�m�na a��k olacak oturuma, Bo�azi�i �niversitesi Uluslararas� �li�kiler ve Siyaset Bilimi'nden Yrd. Do� Dr. Ay�en Canda� ile sanat�� �lkay Akkaya kat�lacaklar.

21 May�s'ta Best Otel'deki etkinlikte, 6. Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas� �d�l T�reni ger�ekle�ecek. Ayr�ca "A� Y�z�n�" sergisi sergilenecek.