Ar�iv - 2011 - 19/04/2011

K�r�ad Kahramano�lu: �nsan Haklar�n�n Hiyerar�isi Olmaz

Akademisyen, BirG�n Gazetesi k��e yazar� ve aktivist K�r�ad Kahramano�lu �zmir Ekonomi �niversitesi'nde EKOKAM deste�iyle Homofobi Kar��t� Bulu�malar'�n bir aya�� olarak d�zenlenen "Toplumsal Cinsiyet ve �nsan Haklar�" s�yle�isine kat�ld�. Kahramano�lu e�cinsel hareketinin �ngiltere'den T�rkiye'ye uzanan insan haklar� m�cadelesinin tarihinden ve insan haklar� hareketine dair T�rkiye'deki yerle�ik alg�dan bahsetti.

�zmir Ekonomi �niversitesi'nden Devrim Sezer'in y�netti�i s�yle�ide akademisyen olsa da aslen aktivist oldu�unu vurgulayarak konu�maya ba�layan Kahramano�lu, akademik d�nyan�n kendisine yetmedi�ini, bu nedenle aktivizm gibi bir y�n se�ti�ini s�yledi. Konu�mas�n�n ba��nda insan haklar� ihl�llerinin �zellikle de kurumlar baz�nda incelenmesi gerekti�ine de�inen Kahramano�lu, �ok partili demokrasinin oldu�u ve se�imlere gitti�imiz bu ortamda masan�n �st�ne konulmas� gereken bir ba�l�k olarak insan haklar�n� ele ald�.

�th�l edilmi� bir insan haklar� mant���

Kendisine g�re insan haklar�n�n "bireylerin daha rahat nefes almas�" olarak tan�mlanabilece�ini belirtirken, demokrasinin �neminin bu haklar�n sa�lay�c�s� olmas�ndan kaynakland���n� vurgulad�. D�nyan�n �e�itli b�lgelerindeki ayaklanmalar�n �� temel talebinin i�, a� ve insan haklar� oldu�una de�inen akademisyen, T�rkiye'deki insan haklar� m�cadelesi alg�s�na dair sorunlar� Bat�'daki ayd�nlanma ve ihtilal prati�inin aksine T�rkiye'de ve co�rafyam�zda b�yle bir pratik ya�anmad���na ve anayasam�z gibi m�cadelenin de ith�l olmas�na vurgu yapt�. Bat�da kilise ve benzeri kurumlara kar�� verilen m�cadelenin burada verilmedi�ine dikkat �eken Kahramano�lu, b�yle bir alt yap� dahilinde T�rkiye'deki t�m partilerin de programlar�nda insan haklar� s�z konusu oldu�unda "�nemlidir" dediklerini; ancak bunun alt�n� doldurmad�klar�n� belirtti.

"Haklar aras� hiyerar�i olmamal�"

M�s�r'da ya�anan olaylar s�recinde Obama'n�n bu �lkelere T�rkiye demokrasisini �rnek g�sterdi�ine de�inen Kahramano�lu, bunun manipule edilmi� bir bilgi olma ihtimalini de atlamayarak, T�rkiye'nin �rnek verilecek bir noktada olmad���n� s�yledi. En b�y�k etnik az�nl�k olan K�rtlerin, en b�y�k dini az�nl�k olan Alevilerin ve en b�y�k cinsel az�nl�k olan e�cinsellerin haklar�n�n tan�nmad���n�n alt�n� �izen Kahramano�lu, bunca ayr�mc�l���n oldu�u bir alanda geli�me olarak sadece ba� �rt�s�n�n sunulmas�n�n haklar aras� bir hiyerar�i yaratt���n� belirtti.

�ngiltere'de nereden nereye gelindi?

�ngiltere'deki e�cinsellik m�cadelesinin 1950'lerden bu yana s�rd���n�, ayr�mc�l�k i�eren yasalardan evlili�e kadar varan haklara gelindi�ini belirten Kahramano�lu, bug�n �ngiltere'de muhafazak�r partilerin dahi i�inde LGBT �rg�tlenmeleri oldu�una dikkat �ekti.

��z�m nerede?

Kanunlar�n tek ba��na de�i�melerinin yetersiz olaca��na dikkat �eken akademisyen, e�cinselli�in �n�ndeki en �nemli engellerden birinin de �n yarg�lar oldu�unun alt�n� �izdi. Nefret su�lar�n�n tan�nmad��� bir anayasan�n geri oldu�unu s�yleyen ve nefret su�lar�n�n tan�m�n� yapan Kahramano�lu, �o�ulcu demokratik �lkelerde nefret su�lar� ve insan haklar� kavramlar�n�n tart���l�r oldu�unu, T�rkiye'de ise i�lerin b�yle y�r�medi�ini vurgulad�.

Utanc� atmal�y�z

Sadece partilerin de�il, akademisyenlerin, entelekt�ellerin ve �ne ��kan t�m bireylerin LGBT m�cadelesinde aktif hale gelmeleri gerekti�i fikrini sunan Kahramano�lu, LGBT bireylerin g�r�n�r olmalar�n�n LGBT m�cadelesine en b�y�k katk� olaca��n�, LGBT yay�n ve derneklerinin artmas�n�n e�cinsel hareketinin m�cadelesine de toplumsal muhalefete de yarar sa�layaca��n� belirtti.

S�yle�i, kat�l�mc�lar�n sordu�u �e�itli sorular�n ard�ndan sona erdi.

Foto�raflar: �zmir Siyah Pembe ��gen Derne�i