Ar�iv - 2011 - 15/04/2011

K�r�ad Kahramano�lu ile T�rkiye'nin �nsan Haklar� G�ndemi �zmir'de

K�r�ad Kahramano�lu ile T�rkiye'nin �nsan Haklar� G�ndemi �zmir'de

K�r�ad Kahramano�lu, �zmir Ekonomi �niversitesi'nde, Toplumsal Cinsiyet ve �nsan Haklar�'n� anlatacak.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda Kaos GL ve �zmir Ekonomi �niversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kad�n �al��malar� Merkezi'nin ortakla�a d�zenledi�i etkinlik 19 Nisan Sal� g�n� ger�ekle�ecek.

Konferans herkesin kat�l�m�na a��k

�stanbul Bilgi �niversitesi ��retim �yesi Dr. K�r�ad Kahramano�lu'nun "Toplumsal Cinsiyet ve �nsan Haklar�: T�rkiye'nin �nsan Haklar� G�ndemi" ba�l�kl� bir konu�mas� G�zel Sanatlar ve Tasar�m Fak�ltesi (yeni bina) giri� kat�ndaki anfide, saat 16.30'da ba�layacak.

"Toplumsal cinsiyet" odakl� konferans "kimlik" ve "emek" boyutlar�n� da kapsayacak ve herkesin kat�l�m�na a��k yap�lacak.

K�r�ad Kahramano�lu kimdir?

K�r�ad Kahramano�lu insan haklar� konusunda ders veren/�al��an bir akademisyen.

Kahramano�lu, BirG�n Gazetesi ve Kaos GL'de d�zenli olarak yazan bir yazar.

S�rada 9 Eyl�l ve Ege var

�zmir Homofobi Kar��t� Bulu�ma etkinlikleri 9 Eyl�l ve Ege �niversitelerinde, Nisan'�n son haftas� yap�lacak etkinlikler ile tamamlanacak.

http://ekokam.ieu.edu.tr