Ar�iv - 2011 - 13/04/2011

Kaos GL, Mimarl�k Konu�malar�'n�n Konu�uydu

Eski�ehir Osmangazi �niversitesi M�hendislik Mimarl�k Fak�ltesi Mimarl�k B�l�m�, Ekim 2010'dan beri d�zenledi�i konferanslarla misafirlerini a��rl�yor. Bademlik Kamp�s�'ndeki mimarl�k b�l�m�n�n son konuklar�, Kaos GL'den Ali Erol ve �� Mimar (MS�) Atalay G��er oldu. Mimarl�k Konu�malar�'n�n onuncusu, 6 Nisan 2011 �ar�amba tarihinde saat 13.00'de ger�ekle�tirildi.

Mimarl�k b�l�m�n�n neredeyse otuz y�l� bulan tarihi boyunca ilk kez e�cinsellik temal� bir konferans yap�lm�� olmas�, sessizce ger�ekle�en bir devrim niteli�indeydi. B�l�mde daha �nce toplumsal cinsiyet temal� oturumlar yap�lm�� veya Eril Kent temal� projeler y�r�t�lm�� olmas�na ra�men, heteroseksizmin mimarl�k ve kent ba�lam�ndaki sorgulamas� gibi �lkede tabu say�labilecek temalar, konu�mac�lar taraf�ndan ilk kez bu kapsamda ele al�nd�.

Ali Erol, T�rkiye'de e�cinsel m�cadelenin yak�n tarihinden s�z ederken, mekan, cinsellik, yasaklama, �nyarg�lar, kent hayat�, haklar, g�ncel politika gibi sorun alanlar�na vurgu yapt�. Atalay G��er, kamusal mekan, erillik, mimari tasar�mda heteroseksizm, �tekilik, i�levsellik ve haz gibi temalara de�indi ve g�sterdi�i videolarla beden, cinsellik ve g�rselli�in mekanla ili�kisi �zerinde durdu.

Mimarl�k lisans ��rencilerinin kat�ld��� Mimarl�k Konu�malar�, 20 Nisan'da Prof. Dr. Serpil Sancar'la ve 27 Nisan'da Uluslararas� Af �rg�t�'nden Murat �eki� ile devam edecek. Konferanslar May�s boyunca s�recek.

Bilgi i�in: Yrd. Do�. Dr. Levent �ent�rk, e-posta: leventsenturk@gmail.com.