Ar�iv - 2011 - 22/12/2011

Kaos GL Dan��ma Kurulu Ankara'da Bulu�tu

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma (HKB) i�in bir araya gelen Dan��ma Kurulu (DK), ilk toplant�s�n� 17 Aral�k Cumartesi g�n� Ankara'da yapt�.

Kaos GL Derne�i, 11 Haziran 2011 tarihinde yapt��� 4. Ola�an Genel Kurulunda ald��� "Dan��ma Kurulu" belirleme karar�n� hayata ge�irdi.

Y�netim Kurulu �yesi Prof. Dr. Melek G�regenli'nin sorumlulu�unda olu�turulan Homofobi Kar��t� Bulu�ma Dan��ma Kurulu'nda 17 isim yer al�yor.

"Transdisipliner bir akademik sempozyum ve dergi olmal�"

Disiplinleraras� bir yakla��m geli�tirmek gerekti�ini belirten Ankara �niversitesi T�p Fak�ltesi, Halk Sa�l��� B�l�m�'nden Do�. Dr. Tu�rul Erbaydar'�n, "akademisyenler aras� bir etkile�imi yaratacak bir toplant� tarz� olmal�, amac� belli bir meslek grubunun e�itimi de�il de yatay bir ili�ki kurabilece�imiz bir sempozyum" �nerisi kabul g�rd�.

Dan��ma Kurulu �yelerince kabul g�ren akademik sempozyum �nerisi i�in Erbaydar, "transdisipliner olmal� ��nk� her disiplinden bir �ey ��renip kendi alan�mda bir geli�ime ge�ebiliyorum" dedi.

Pof. Dr. Sel�uk Candansayar, "HKB kapsam�nda herhangi bir �ehirde yapt���m�z bir etkinlik ile "yap�labiliyormu�"u g�stermi� oluyoruz." dedi.

Akademisyenler aras� etkile�imle birlikte ana-babalardan farkl� meslek alanlar�na kadar bilgi kitap��klar�n�n haz�rlanmas� ve e�itimlerin devam etmesinde de ortakla��ld�.

Prof. Dr. �ahika Y�ksel ise "ergenler"in sempozyum temas� olabilece�ini �nerdi.

G�regenli'nin akademik dergi �nerisi de Dan��ma Kurulu toplant�s�nda kabul g�rd� ve mevsimlik bir periyotla hakemli bir Kaos GL Derne�i yay�n�n�n ��kart�lmas� konu�uldu. S�zen, "mutlaka akademik bir dergi olmal� diye d���n�yorum, b�yle bir dergi trans disipliner olmal�" dedi.

Sanat �al��malar�n�n ayr�ca ele al�nmas�n� do�ru bulmad���n� belirten Aksu Bora'n�n �nerisini destekleyen G�zin Yamaner sanat �al��malar�n� payla�t�. Sanat �al��malar�n�n t�m HKB etkinliklerine yedirilebilece�i konu�uldu.

"Sadece HKB'nin de�il Kaos GL'nin t�m �al��ma alanlar�n�n Dan��ma Kurulu"

A��l��ta konu�an G�regenli, "Dan��ma Kurulu'nu sadece Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n de�il Kaos GL'nin �al��ma alanlar�n�n bir par�as� haline d�n��t�rebiliriz." dedi.

Kaos GL ile ili�kilenmelerinin akademik olarak da birbirlerini besledi�ini belirten G�regenli �unlar� s�yledi:

"Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Dan��ma Kurulu'nu, farkl� alanlardan gelen, akademik �al��malar yapan insanlar olarak kendi alanlar�m�zdaki �al��malar�m�zla birle�tirebiliriz. Bu Dan��ma Kurulu'nu sadece Bulu�ma'n�n de�il Kaos GL'nin �al��ma alanlar�n�n bir par�as� haline d�n��t�rebiliriz. Bu �al��ma ayn� zamanda farkl� alanlarda yapt���m�z �al��malar�n spesifik bir dan��ma kuruluna d�n��ebilir."

"Akademi ile sokak aras�nda a�"

Kaos GL olarak akademi ile sokak aras�nda bir a� olu�turduklar�n� belirten Ali Erol ise �unlar� s�yledi:

"Dan��ma Kurulu bir nevi hali haz�rda birbirimize d�n�k olan y�zlerimizin ad�n� koymak oldu. Yoksa burada ve burada olamayan de�erli isimlerle hep ba�lant�m�z oldu. Kaos GL olarak akademi ile soka��n aras�nda bir a� olu�turduk ve bu dengeyi hayata ge�irdik. �n�m�zdeki s�re�te ille de organik olmas� gerekmiyor, teyellenmi� bir a� olu�turabiliriz Dan��ma Kurulu etraf�nda."

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� ilk kez 2006 y�l�nda Ankara'da organize ettiklerini belirten Erol ��yle devam etti: "Bizim i�in bir d�n�m noktas� olan HKB i�in elbette bir birikim s�z konusu idi. Bulu�ma'y� form�le ederken kendi yerellerimize paralel olarak uluslararas� alandaki dengelere bakt�k. Homofobinin k�resel bir mesele oldu�unu biliyoruz, Bat�da karde�lerimiz yol kat etmi� olsa bile heteroseksist rejimlerin homofobi ve transfobi �retmeye devam etti�i �zerinden Bulu�ma'y� organize etmeye ba�lad�k. Bug�n HKB bir nevi �emsiye i�levi g�rmeye ba�lad�. Her yerelin bu �emsiyenin alt�nda bir araya gelmesi m�mk�n oluyor. T�rkiye'nin farkl� �ehirlerine ve kamp�slere yay�lman�n �tesinde yeni bir ad�m at�ld�. Bu geli�me Ortado�u, Balkanlar ve Kafkaslar gibi pek �ok dengenin �at��t��� bir yerde "B�lgesel A�" �eklinde ba�ar�ya ula�t��� i�in bu y�l Uluslararas� Feminist Forum da �rg�tleyece�iz."

17 Ki�ilik HKB Dan��ma Kurulu

Yrd. Do�. Dr. Levent �ent�rk, Eski�ehir Osmangazi �niversitesi, Mimarl�k B�l�m�
Prof. Dr. Figen �ok, Ba�kent �niversitesi E�itim Fak�ltesi, E�itim Bilimleri B�l�m�
Prof. Dr. �ahika Y�KSEL, Psikiyatr, �stanbul �niversitesi T�p Fak�ltesi, Psikiyatri AD
Dr. Nesrin Yetkin, Psikiyatr
Do�. Dr. Tu�rul Erbaydar, Ankara �niversitesi T�p Fak�ltesi, Halk Sa�l��� B�l�m�
Prof. Dr. Sel�uk Candansayar, Psikiyatr, Gazi �niversitesi T�p Fak�ltesi
Prof. Dr. �evki S�zen, �stanbul �niversitesi T�p Fak�ltesi Adli T�p
Prof. Dr. Nilg�n Toker K�l�n�, Ege �niversitesi, Edebiyat Fak�ltesi, Felsefe B�l�m�
Yrd. Do�. Dr. Devrim Sezer, �zmir Ekonomi �niversitesi
Do�. Dr. Aksu Bora, Hacettepe �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi
Do�. Dr. Sema Buz, Hacettepe �niversitesi, ��BF, Sosyal Hizmet B�l�m�
Do�. Dr. Nilg�n Tutal Cheviron, Galatasaray �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi
Zozan �zg�k�e, Van Kad�n Derne�i (VAKAD) �yesi, Feminist Aktivist
Do�. Dr. �nan Keser, Dicle �niversitesi, Sosyoloji B�l�m�
Do�. Dr. G�l�ah �eydao�lu, �ukurova �niversitesi, T�p Fak�ltesi
H�lya G�lbahar, Avukat
Prof. Dr. Melek G�regenli, Sosyal Psikolog, Ege �niversitesi

Dernek ama�lar�na y�nelik �al��malar yapmak �zere, cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i ayr�mc�l���na ve homofobik/transfobik tutum ve uygulamalara kar�� �al��malar yapm�� alan�nda ba�ar�l� ki�ilerin d�hil olabilece�i Dan��ma Kurulu, Dernek'in �al��malar� do�rultusunda geni�letilebilecek.

Bu isimler yerli veya yabanc� bilim �al��anlar�, sosyal hizmet uzmanlar�, ileti�imciler, psikologlar, psikiyatrlar, cinsel sa�l�k uzmanlar�, psikolojik dan��manlar, akademisyenler, uzmanlar, yazarlar, ara�t�rmac�lar, e�itimciler, hukuk�ular, sanat��lar ile yurti�inde veya yurt d���nda derne�e yak�n ilgi g�steren ki�ilerden se�ilecek.