Ar�iv - 2011 - 24/04/2011

�T�'de Heteroseksizm Ele�tiri G�nleri Ba�l�yor

Cinsiyet�ili�i ve heteroseksizmi sorgulamay� ama�layan "II. Heteroseksizm Ele�tirisi G�nleri", 26-29 Nisan 2011 tarihlerinde, �stanbul Teknik �niversitesi (�T�) Ayaza�a Kamp�s�nde ger�ekle�ecek.

�T�, bu y�l "Heteroseksizm Ele�tirisi G�nleri" ile Homofobi Kar��t� Bulu�ma'ya da ev sahipli�i yap�yor.

Etkinli�i d�zenleyen �T� Kad�n�n At�lyesi ve �T� Cins Ar� LGBTT Toplulu�u ama�lar�n� ��yle tan�ml�yor: "Kendi deneyimlerimizden yola ��karak; toplumun her alan�nda kar��m�za ��kan "norm"lar� tart��maya a�mak ve toplumun beklentileriyle �rt��medi�imiz noktalarda �zerimizde hissetti�imiz bask�y� g�r�n�r k�lmak istiyoruz."

"Toplumsal Cinisyet�ili�e ve Heteroseksizme Bak��" ad� alt�nda ge�en sene �T�'de bask� ortam�n� hafifletmek niyetiyle ilk kez d�zenlenen etkinlik ile toplumsal cinsiyet kavram�n� tart��maya a�mak, LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti, Transseks�el) varl���n� g�r�n�r k�lmak, �rg�tlenebilmek, sosyal aktivitelerde bulunmak, deneyim ve bilgi payla�mak hedeflenmi�ti.

Etkinli�i d�zenleyen iki topluluk, "Ge�en y�l ilk kez yapt���m�z etkinlikler bize �ok iyi geldi. Yaln�z olmad���m�z� ve �teki olman�n bizi "g�r�nmez" k�l(a)mamas� gerekti�ini fark ettirdi." a��klamas� ile herkesi "ele�tiri g�nleri"nin ikincisine davet ediyor.

�T� Cins Ar� II. Heteroseksizm Ele�tirisi G�nleri

26 N�SAN SALI
12.00 - �T� 75. Y�l ��renci Merkezi
Balonlu A��l��
- Rengarenk, sloganl� balonlar�m�zla yemekhaneyi �enlendiriyoruz!
14.00 - Mustafa �nan K�t�phanesi �n�ndeki �imenler
Yerim Homofobini Pikni�i
- �e�itli �niversitelerden LGBTT ��renciler olarak bir araya gelip, tan���yor, oyunlar e�li�inde s�yle�iyor, e�lenerek dayan���yoruz.
19.00 - KSB K���k Salon
Voltrans Trans Erkek �nisiyatifi
- "Kimyam Tenime Uymuyor" G�sterimi ve S�yle�i

27 N�SAN �AR�AMBA
Panel - KSB Havuz Binas� Multimedya Salonu
1. Oturum - 17:30-18:45
Heteroseksizm ve Cinsellik
- Cinsellik nedir? Heteroseksizm cinselli�i nas�l kurgular, bu kurgu do�ru mudur? Bizi nas�l bask�lar?
2. Oturum - 19.00-20:30
HIV-AIDS
- HIV/AIDS hakk�nda temel bilgilendirme ve �n yarg�lardan kaynakl� yanl�� bildiklerimiz (Pozitif Ya�am Derne�i)
�ncinebilir Gruplarda HIV'in �nlenmesi
(AIDS'le Sava��m Derne�i)

28 N�SAN PER�EMBE
�T�'de Homofobi Kar��t� Bulu�ma


18.00-20.00 - KSB Havuz Binas� Multimedya Salonu
International Lesbian and Gay Cultural Network (ILGCN )

"Belarus Rainbows Under Siege" on the human rights barricades in the last dictatorship in Eastern Europe," - Slava Bortnik
"Greek Sappho, Swedish lesbian songs and a Dutch gay theater" ve "Rainbow Culture vs. Homophobia" - Bill Schiller
Swedish singer, song-writer and musician * Peter "Sexodus" Fr�berg (Stockholm); Rainbow Music Against Homophobia
Award ceremony for ILGCN/Paradise Press London "Sappho in Paradise" award (for outstanding literary and publishing contribution to LGBT culture) to Kaos, Turkey.

20.00-22:00 - KSB Havuz Binas� Multimedya Salonu
Edebi Edepsiz Okum
a - LBT ve Heteroseks�el olmak �zere kad�na dair �yk�ler.

29 N�SAN CUMA
17.30-19.00 - KSB 21 No'lu Salon
G�kku�a�� Belgeseli
- Belgesel g�sterimi ve belgeseli haz�rlayanlarla s�yle�i
19.30-23.30 - KSB 21 No'lu Salon
Film G�sterimleri:
Kalp At��lar�(Les Amours Imaginaires), Mambo Italiano

http://www.itucinsari.blogspot.com