Ar�iv - 2011 - 05/05/2011

�stanbul'dan Ankara'ya G�kku�a�� Otob�s� Kalkacak!

G�kku�a�� Koalisyonu 22 May�s Pazar g�n� yap�lacak Homofobi ve Transfobi Kar��t� Bulu�man�n Y�r�y���ne �stanbul'dan kat�lmak isteyenler i�in otob�s kald�r�yor.

Yap�lan a��klama ��yle:

"�stanbul'dan Ankara'ya G�kku�a�� Otob�s� Kalkacak!

G�kku�a�� Koalisyonu 22 May�s'ta yap�lacak Homofobi ve Transfobi Kar��t� Bulu�man�n Y�r�y���ne kat�lman�z� ve sesimize ses katman�z� istiyoruz.

Ayr�mc�l�k Yasa Tasar�s�ndan "cinsel kimlik" ibaresinin ��kart�lmas� kar�� sessiz kalmayaca��z!

"Yasalarda LGBT'lere Yer A�" Kampanyas� kapsam�nda 22 May�s 2011'de Ankara'da yap�lacak y�r�y��e gelmenizi bekliyoruz.

Dans ederek, hayk�rarak taleplerimizle Ankara sokaklar�n� inletece�iz!

Otob�s 21 May�s'� 22 May�s'a ba�layan gece �stanbul/Beyo�lu'nun HAVA� servislerinin yan�ndan hareket edecek. Y�r�y�� sonras�nda 22 May�s'ta Ankara'dan geri d�necektir. Otob�s �cretsizdir.

Otob�sle Ankara'ya gelmek isteyen kat�l�mc�lar�n Erdal Tutumlu ile ileti�ime ge�meleri gerekmektedir.

Bu etkinlik, Ayr�mc�l��a G�kku�a�� Koalisyonu ad�na, Kaos GL, Pembe Hayat ve Siyah Pembe ��gen Dernekleri taraf�ndan desteklenmektedir.

Kaos GL, 17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��t� G�n vesilesiyle alt� y�ld�r "Homofobi Kar��t� Bulu�ma"y� organize ediyor. Bulu�man�n kapan��� "Homofobiye ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" ile yap�l�yor. Bu y�l 17 May�s Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y��, 22 MAYIS PAZAR g�n� yap�lacak.

�leti�im i�in
Erdal Tutumlu,
Tel: 0507 796 9433
Mail: istanbul@amnesty.org.tr