Ar�iv - 2011 - 15/04/2011

Isparta'da Homofobi Kar��t� S�yle�i D�zenlendi

S�leyman Demirel �niversitesinde "Hastal�ktan Hak Talebine E�cinselli�in Seyri ve E�itsizli�e Kar�� M�cadele" s�yle�isinde Ali Erol, e�cinselli�in psikoloji ve psikiyatrinin konusu iken nas�l sosyoloji ve siyasetbilimin bir meselesi haline geldi�ini anlatt�.

Isparta S�leyman Demirel �niversitesi'nde Toplumsal Cinsiyet ve E�itsizlik s�yle�isi ger�ekle�tirildi. Kaos GL'den Ali Erol'un konu�mac� olarak kat�ld��� etkinlikte e�cinsel hareketin geli�imi ele al�nd�.

Sosyoloji b�l�m ba�kan yard�mc�s� Yrd. Do�. Dr. Cevdet Y�lmaz ve Canan Bozkurt'un deste�iyle yap�lan etkinlik Isparta S�leyman Demirel �niversitesi'nde (SD�) 13 Nisan �ar�amba g�n� 15:30'de ba�lad�.

"Hastal�ktan Hak Talebine E�cinselli�in Adland�r�l��� ve E�itsizli�e Kar�� M�cadele" isimli s�yle�ide Kaos GL'den Ali Erol, e�cinselli�in psikoloji ve psikiyatrinin konusu iken nas�l sosyoloji ve siyasetbilimin bir meselesi haline geldi�i s�re�ten bahsederek, bu s�re�te homofobinin di�er fobilerden farkl� oldu�una i�aret etti.

Nefret s�ylemlerinden nefret cinayetine kadar uzanan s�re� hakk�nda da tespitlerde bulunan Erol, "toplumda nefret s�ylemi yaln�zca ki�isel de�il, toplumsal da bir sorundur" dedi. Homofobi Kar��t� Bulu�man�n D�nya Sa�l�k �rg�t�'n�n (WHO) e�cinselli�i hastal�k olmaktan ��kard��� g�ne denk geldi�ine dikkat �eken Erol, T�rkiye'de e�cinsel m�cadele tarihini anlat�rken �zellikle son y�llarda ivme kazanan bir s�rece girildi�ini de ekledi.

�zleyici ��rencilerin olduk�a memnun ayr�ld��� paneli izleyenlerden Esin �elik (26), "�ok verimli bir etkinlikti. Kendimiz gibi olmayanlar hakk�nda fark etmedi�im �nyarg�lar oldu�unu ke�fettim." diye konu�tu. S�yle�iye daha �ok sosyoloji lisans ve y�ksek lisans ��rencileri kat�ld�.

Haber/Foto�raflar: Petek ��r�k / Isparta