Ar�iv - 2011 - 11/04/2011

Isparta SD�'de Toplumsal E�itsizlik At�lyesi

Isparta S�leyman Demirel �niversitesi'nde, "Toplumsal Cinsiyet ve E�itsizlik" etkinli�i yap�lacak.

Kamp�s k�lt�r merkezinde, 13 Nisan �ar�amba g�n� ger�ekle�ecek etkinlik, SD� Sosyoloji B�l�m Ba�kan Yard�mc�s� Yrd. Do�. Dr. Cevdet Y�lmaz'�n katk�lar�yla "A��k Y�ksek Lisans Dersi" kapsam�nda yap�lacak.

"Toplumsal Cinsiyet, cinsel y�nelimler g�rmezden gelinerek ele al�nabilecek bir olgu de�ildir" diyen SD� ��rencisi Canan Bozkurt �unlar� s�yledi:

"Toplumsal Cinsiyetin i�erisindeki cinsiyet kimliklerin ve rollerinin toplumda nas�l in�a edildi�i, toplumsal olarak "normal/anormal" kavramlar�n�n neye g�re belirlendi�inin ve neden kimilerini d��ar�da kimilerini i�eride b�rakt���ndan yola ��k�larak bir tart��ma y�r�tmek gereklidir."

SD� Sosyoloji B�l�m ba�kan yard�mc�s� Yrd. Do�. Dr. Cevdet Y�lmaz'a te�ekk�r eden Bozkurt, SD� Sosyoloji B�l�m�nde teori ve prati�i birle�tirme d���ncesiyle "A��k Y�ksek Lisans Dersi"nde Kaos GL Derne�i i�birli�i ile bu �al��may� yapt�klar�n� belirtti.

Toplumsal Cinsiyet ve E�itsizlik" etkinli�ine Kaos GL'den Ali Erol kat�lacak. Erol, "Hastal�ktan Hak Talebine E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n Seyri" ba�l�kl� katk�s�nda, cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i ayr�mc�l���na kar�� verilen e�itlik m�cadelesini anlatacak.