Ar�iv - 2011 - 26/05/2011

�ranl� LGBT M�lteciler de Homofobiye Kar�� Y�r�d�

Kaos GL'nin bu y�l d�rd�nc�s�n� �rg�tledi�i Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y��'te bir ilk ya�and�. T�rkiye'ye s���nan �ranl� LGBT m�lteciler "Ahmedinejad! Buraday�z!" sloganlar� ile y�r�y��e kat�ld�lar.

22 May�s'ta yap�lan Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��'e, �ranl� LGBT m�lteciler de kat�ld�. Kaos GL ve IRQR taraf�ndan, LGBT m�ltecilerin y�r�y��e kat�labilmeleri i�in Kayseri'den minib�s kald�r�ld�.

 

"Ahmedinejad buraday�z!"

�ranl� LGBT m�lteciler g�kku�a�� bayraklar�yla kat�ld�klar� y�r�y��te eski �ran bayra�� da ta��d�lar. "Ahmedinejad buraday�z!", "�ranl� quirler daha fazla sessiz kalmayacak!", "�ranl� quirler �imdi hep beraberiz!" sloganlar� atan m�lteciler, y�r�y��te ta��d�klar� g�kku�a�� bayraklar�na eski �ran bayra�� takt�lar.

 

"Bu ilk, devam edece�iz!"

Y�r�y��e kat�ld�klar� i�in �ok mutlu olduklar�n� s�yleyen LGBT m�lteciler, Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y��e kat�lman�n g�revleri oldu�unu belirttiler. Kaos GL'ye deste�i i�in te�ekk�r eden m�lteciler, bunun ilk sefer oldu�unu ve hep birlikte devam etmek istediklerini s�ylediler.

 

�ranl� LGBT'ler de B�lgesel A�'da

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda Kafkasya, Ortado�u ve Balkanlar'dan homofobi kar��tlar�n�n bir araya geldi�i ve 20 May�s'ta Ankara'da ger�ekle�tirilen "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" giri�imine �ranl� LGBT'ler de kat�ld�.

IRQR Kanada �rg�t�'nden Arsham Parsi, B�lgesel A� toplant�s�ndaki konu�mas�nda ��yle dedi:
"2005 y�l�nda T�rkiye'deyken y�r�y��e kat�lm��t�m. Bir g�n �ranl� LGBT m�ltecilerin de y�r�y��e kat�lmalar�n� hayal etmi�tim. Bu y�l, 2011'de bu hayal ger�ekle�iyor ve �ranl� LGBT m�lteciler Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y��e kat�l�yor." dedi.

 

LGBT M�lteciler, "M�lteci �al��tay�"nda Sorunlar�n� Anlatt�lar

LGBT m�lteciler, Kaos GL ve Uluslararas� Af �rg�t� T�rkiye �ubesi'nin birlikte ger�ekle�tirdi�i 12 May�s 2011 tarihindeki "M�lteci �al��tay�"na da kat�ld�lar.

�al��taya, Helsinki Yurtta�lar Derne�i, �nsan Haklar� Ortak Platformu, Pozitif Ya�am Derne�i, M�lteci-Der, �nsan Haklar� Derne�i, �nsan Kayna��n� Geli�tirme Vakf� ve �nsan Haklar� G�ndemi Derne�inin temsilcileri kat�ld�. Mazlum-Der ve �nsan Haklar� Ara�t�rma Derne�i davet edildikleri halde �al��taya kat�lmad�lar.

12 May�s 2011 tarihinde ger�ekle�tirilen �al��tayda, LGBT m�lteciler ve bu alanda �al��an Sivil Toplum �rg�tleri ilk kez bir araya geldi.

 

"Sadece halk de�il di�er m�lteciler de bizi d��l�yor"

LGBT m�lteciler, �al��tayda sorunlar�n� ��yle s�ralad�lar:
"�� bulam�yoruz, �al��t���m�z yerlerden param�z� alam�yoruz, sa�l�k hizmetine eri�im �ok zor, ila� alam�yoruz ama ila�lar�n tarihi ge�ti�inde bedava veriyorlar, dil bilmemek �ok b�y�k problem, sadece halk de�il di�er m�lteciler de bizi d��l�yor, trans m�ltecilere, gerek �al��t�klar� yerde gerekse sokakta fiziksel �iddet ve taciz �ok fazla oluyor, bizi g�nderdikleri uydu kentler �ok k�t�, d��ar� ��kam�yoruz, d��ar�da ger�ek iltica sebebimi s�yleyemiyorum siyasiyim diyorum, BMMYK biseks�elleri kabul etmiyor."

�al��tay�n ikinci b�l�m�nde "Yabanc�lar ve Uluslararas� Koruma Kanunu Tasar�s� Tasla��" LGBT m�lteciler a��s�ndan de�erlendirildi.

�al��tay sonucunda, Yabanc�lar ve Uluslararas� Koruma Kanunu Tasar�s� Tasla��'n�n LGBT m�ltecilerin haklar�n� g�venceye al�p almad���na dair bir rapor haz�rlan�p, �al��taya kat�lan sivil toplum �rg�tlerinin imzas�yla ��i�leri Bakanl���'na g�nderilmesine karar verildi.

 

Kaos GL / Hayriye Kara