Ar�iv - 2011 - 31/05/2011

Homofobiye ve Transfobiye Kar�� Sanat�n Sesi Y�kseldi

Kaos GL'nin y�r�tt��� sanat �al��malar� VI. Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda "Homofobiye Kar�� Sanat" etkinlikleri ad� alt�nda daha geni� bir yelpaze ile t�m bulu�maya yay�ld�. At�lyeler, konserler, sinema ve tiyatro g�sterimlerinden olu�an sanat program� bu sene daha da geni�ledi ve homofobiye ve Transfobiye kar�� sanat�n sesini y�kseltti.

Bandista'dan Homofobiye Kar�� Dayan��ma!

VI. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n Ankara'da ger�ekle�en a��l�� etkinli�i olan konser 3 May�s Sal� g�n� Nefes Bar'dayd�. Anti-Militarist Bulu�ma'n�n giderlerini kar��lamak i�in Kaos GL ve Anar�i Kolektifi Ankara (AKA)'n�n ortakla�a d�zenledi�i Bandista ve Enzo'nun dayan��ma konserinde sadece Konser salonu de�il, Nefes Bar�n �n� de sokak dans��lar�n�n kat�l�m� ile festival alan�na d�n��t� ve konser sokak partisi ile sona erdi.

 

Homofobiye ve Transfobiye Kar�� Sanat At�lyeleri

Kay�tlar� i�in ilk duyurusunun Ocak ay�nda yap�ld��� at�lyeler kapsam�nda kat�l�mc�lar foto�raf, senaryo, kurgu �zerine konu�ma, deneyimlerini payla�ma ve belki de �n�m�zdeki g�nlerde yap�lacak �al��malar i�in birbirini tan�ma f�rsat� buldular. "Hamamlardan, kafelerden, eylem alanlar�ndan, okul kantinlerinden ve toplant� salonlar�ndan mek�ns�zm�� gibi g�z�ken bedenlerimizi, a�klar�m�z� ve ya�amlar�m�z�" bu kez k�sa film ve foto�raflarla g�r�n�r k�l�yoruz diyerek yola ��kan Homofobiye Kar�� Sanat Ekibi'nden Damla G�lmez �unlar� s�yledi:

"Bu sene ilkini ger�ekle�tirdi�imiz at�lyelerde konusunda uzman isimlerle bir araya geldik, bizimle birikimlerini payla�t�lar, bizlerin yap�p etmek istediklerini dinlediler. Kaos K�lt�r Merkezi'nde ger�ekle�en bu bulu�malar�n yap�lan birka� saatlik at�lyenin �tesinde bir �neme sahip oldu�unu d���n�yorum. Bizler homofobi ve transfobiyi mesele edinmi� ve m�cadelede sanat� bir ara� olarak kullanma y�ntemini benimsemi� insanlar olarak, birlikte �retmenin temellerini att�k."

Homofobiye Kar�� Sanat Program� d�hilinde 3-4-5 May�s tarihlerinde Ali Saltan y�r�t�c�l���nde "Anlatman�n Ba�ka Bi�imleri Foto�raf At�lyesi", 12-13 May�s tarihlerinde �nan G�ndo�du y�r�t�c�l���nde "Senaryo Geli�tirme At�lyesi" ve 14 May�s'ta Thomas Balkenhol y�r�t�c�l���nde "Kurgu At�lyesi" yap�ld�.

 

Bulu�ma 5. Diyarbak�r film G�nleri arac��� ile Diyarbak�r'da

19 May�s'ta, �ranl� K�rt sinemac� �brah�m Sa�d�'nin filmi Mand� (Yorgun) ve y�netmenin kat�l�m�yla ger�ekle�en bir s�yle�iyle ba�layan 5. Diyarbak�r Film G�nleri 20 May�s program�nda Kaos GL taraf�ndan d�zenlenen bir b�l�m de yer ald�. Saat 16:00'da Oktay �nce'nin "Pembe Teskere" ve Emre Yalg�n'�n "Pembe Gri" filmlerinin g�sterimi ard�ndan akademisyen Devrim Sezer ve sanat�� �ener �zmen'in kat�ld��� "Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?'' ba�l�kl� bir s�yle�i ger�ekle�ti.

 

Lezbiyenler ve Biseks�el Kad�nlar Bulu�mas�nda Sanat da Vard�

19 May�s Per�embe g�n� bir araya gelen kad�nlar i�in k�sa bir video g�sterimi haz�rlayan Kaos'lu Kad�nlar kahvalt� ve tan��man�n ard�ndan �al��malar�n� kat�l�mc�larla payla�t�lar. Sokaktaki insanlar�n "lezbiyen" ve "kad�n kad�na a�k" alg�lar�n�n kat�l�mc�lara sunuldu�u videonun ard�ndan devam eden kad�n bulu�mas�nda ��le yeme�i molas�nda foto�raf sanat��s� Asl� Aydo�an "A� Y�z�n�" foto�raf sergisinin devam� niteli�inde foto�raflamalar yapt�.

Kaos GL'den Se�in Tuncel yap�lan �al��ma ile ilgili �unlar� s�yledi:

"A� Y�z�n� foto�raf sergisi 2007 y�l�nda Nevruz Ebru Aksu ile birlikte ger�ekle�tirdi�imiz, e�cinsel ve biseks�el kad�n g�r�n�rl��� i�in kad�nlar� cesaretlendirmek ad�na yap�lan bir �al��ma. 2007 y�l�nda Nevruz 12 kad�n� foto�raflam��t�. Amac�m�z bu sergiyi devam ettirip y�llar ge�tik�e y�z�n� a�an kad�nlarla bu sergiyi geni�letmekti. Baz� teknik ve maddi nedenlerden dolay� birka� senedir ara verdi�imiz bu �al��maya tekrar devam ediyor olmak �ok heyecan verici. Bu sene y�z�n� a�an kad�nlarla say�m�z 26'ya ula�t�. �n�m�zdeki senelerde say�m�z�n gitgide artaca��na inan�yorum."

Asl� Aydo�an'�n katk�lar�yla �ekilen foto�raflar �ncekilerle birlikte 21 May�s Cumartesi g�n� Best Otel'de yap�lan resepsiyonda sergilendi ve ayn� ak�am �yk� yar��mas� �d�l t�reni ger�ekle�ti. Bu sene "her yerdeyiz" temas� ile 6.'s� d�zenlenen Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas� onur j�risi olarak sanat�� �lkay Akkaya da resepsiyona kat�ld� ve �d�lleri sahiplerine takdim etti.

 

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Enternasyonal Y�r�y�� Sokak Performanslar� ile Renklendi

6. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n son buldu�u enternasyonal y�r�y��te Lezbiyen, Gey, Biseks�el ve Trans (LGBT) bireyler ve homofobi / transfobi kar��tlar� "cinsel y�nelim" ve "cinsiyet kimli�i" realitesinin tan�nmas�n� istediler. Kurtulu� Park�'ndan ba�layan ve Sakarya Caddesi'nde son bulan y�r�y���n ard�ndan bas�n a��klamas� yap�ld� ve �stanbul Lambda'dan Gizem Aksu ve Ankara Sahne D��� Sokak Tiyatrocular� 17 May�s Homofobi Kar��t� G�n i�in haz�rlad�klar� sokak performanslar�n� sergilediler. G�sterimler y�r�y��e kat�lanlar�n yan� s�ra sokaktaki insanlar taraf�ndan da ilgiyle izlendi.

 

�lgili Ba�lant�lar:

http://www.kaosgl.org/icerik/homofobiye_karsi_sanat_icin_atolyeler
http://www.kaosgl.org/icerik/homofobiye_karsi_sanat_atolyeleri_yapildi
http://www.kaosgl.org/icerik/homofobiye_karsi_sanat_fotograf
http://www.kaosgl.org/icerik/homofobi_karsiti_bulusma_17_sehir_ile_19_kampuse_tasindi
http://www.kaosgl.org/icerik/bandistadan_homofobiye_karsi_dayanisma
http://www.kaosgl.org/icerik/homofobi_karsiti_diyarbakir_bulusmasi_20_mayista
http://www.kaosgl.org/icerik/6_kadin_kadina_oyku_yarismasi_sonuclari_aciklandi