Ar�iv - 2011 - 16/05/2011

Homofobiye Kar�� Sanat At�lyeleri Yap�ld�

VI. Uluslararas� Homofobi Kar�� Bulu�ma kapsam�nda d�zenlenen sanat etkinlikleri 3-4-5 May�s tarihlerinde yap�lan "Anlatman�n Ba�ka Bi�imleri Foto�raf At�lyesi"nin ard�ndan 12-13 May�s tarihinde d�zenlen Senaryo Geli�tirme At�lyesi ve 14 May�s tarihinde d�zenlenen Kurgu At�lyesi ile sona erdi.

At�lye d�zenleyicilerinden g�r��t���m�z Damla G�lmez: "Bu y�l ilki ger�ekle�en Homofobiye Kar�� Sanat At�lyeleri ile LGBT Haklar� i�in s�rd�rd���m�z m�cadeleyi foto�raf ve video ile de dillendirmek ve ba�ka alanlarda da g�r�n�r k�lmak niyetinde idik. Bu maksatla bir araya gelen at�lye kat�l�mc�lar� ve y�r�t�c�lerimizle bir yandan keyifli zaman ge�irdik, bir yandan da foto�raf ve sinema sanat�na dair bilgi ve deneyim payla��m�nda bulunduk." dedi.

 

Senaryo Geli�tirme At�lyesi

12-13 May�s tarihlerinde yap�lan at�lye Kaos K�lt�r Merkezi'nde �nan G�ndo�du y�r�t�c�l���nde ger�ekle�ti.

�nan G�ndo�du Ankara �niversitesi Dil Tarih ve Co�rafya Fak�ltesi Tiyatro Kuram� mezunu. Tiyatro ile ilgili �al��malar�n�n yan� s�ra sinema ile de ilgileniyor. Birka� k�sa film projesi i�in senaryo yazan G�ndo�du'nun ayn� zamanda uzun metraj kurmaca senaryosu �al��malar� da var. Ayr�ca bir s�redir FSA'da senaryo at�lyeleri d�zenliyor.

Senaryo Geli�tirme At�lyesi ile ilgili G�lmez: "Kat�l�mc�lar�n senaryo, sinopsis veya hikayeleri ile haz�r bulundu�u etkinliklerde hikayelerimizi birbirimizle payla��p, her bir senaryo �zerine ayr�nt�l� konu�ma �ans� bulduk. Hali haz�rdaki projeler ile ilgili �al��malar�m�za devam edece�imiz bir s�recin ard�ndan FilmArt'tan G�ktan ve �brahim Sena'n�n da destekleri ile bu at�lyeden ��kan senaryolardan baz�lar�n�n �ekim s�recine ba�lamay� planl�yoruz. Bunun yan�nda sonraki s�re�te de �nan G�ndo�du ile �al��malar�m�z devam edecek." diye belirtti.

 

Kurgu At�lyesi

14 May�s tarihinde g�n boyu s�ren Kurgu At�lyesi de yine Kaos K�lt�r Merkezi'nde Thomas Balkenhol y�r�t�c�l���nde ger�ekle�ti.

Ye�im Ustao�lu'n�n �z, �zcan Alper'in Sonbahar ve son filminin kugucusu olan Baklenhol ayn� zamanda son d�nemde ba�ar�lar� ile dikkat �eken Orhan Eskik�y ve �zg�r Do�an'�n �d�ll� filmleri �ki Dil Bir Bavul'un da kurgusunu yapt�. T�rkiye ve Almanya'da tan�nm�� bir kurgucu olan Thomas Balkenhol ayn� zamanda ODT� G�rsel ��itsel Sistemler Uygulama ve Ara�t�rma Merkezi'nde se�meli dersler veriyor ve k�sa film ve belgesele ilgi duyan bir�ok genci y�nlendiriyor.

Kurg� At�lyesi �zerine G�lmez "Thomas Balkenhol y�r�t�c�l���nde ger�ekle�en at�lye kapsam�nda kurmaca ve belgeselde anlat�m bi�imleri, kurgu teknikleri, ses �zerine konu�tuk ve at�lyenin ikinci k�sm�nda da k�sa bir kurgu deneyimi ya�ad�k. Sinemaya ilgi duyan homofobi kar��tlar�n�n biraraya geldi�i at�lye ile Homofobiye Kar�� Sanat At�lyeleri'nin sonuncusunu da ger�ekle�tirmi� olduk." diyerek s�zlerini tamamlad�.

 

1. ve 3. foto�raflar: G�ktan G�kta�