Ar�iv - 2011 - 24/01/2011

Homofobiye Kar�� Sanat

G�kku�a�� sinemas�ndan tiyatro ve sergilere, sanat da Homofobiye Kar�� Bulu�uyor.

VI. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, LGBT temal� k�sa ve uzun filmlerinizi, oyunlar�n�z�, performanslar�n�z�, m�ziklerinizi ve bestelerinizi bekliyor.

Kaos GL'nin bu sene alt�nc�s�n� d�zenleyece�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'da, sanat aktiviteleri kapsam�nda de�erlendirilip programa al�nacak �nerileriniz, �r�nleriniz ve DVD format�nda g�nderebilece�iniz filmler i�in son ba�vuru tarihi 1 Nisan 2011.

Bulu�ma'da ayr�ca konulu foto�raf, sinopsis ve senaryo yar��malar� ile at�lyeler d�zenlenecek. �cretsiz yap�lacak Homofobiye Kar�� Sanat aktiviteleri kat�l�ma ve her t�rl� katk�ya a��k.

Kaos GL taraf�ndan 2006'dan bu yana 17 May�s Haftas�nda organize edilen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n alt�nc�s�n�n merkezi etkinlikleri, 1-22 May�s 2011 tarihlerinde Ankara'da ger�ekle�ecek. Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� m�cadele y�r�ten Kaos GL, Bulu�ma'y�, homofobi ve transfobiye kar�� �rg�tl�yor.

Homofobiye Kar�� Sanat

VI. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n sanat aya��nda yar��malar ve at�lyeler i�in kay�tlar ba�lad�. 6. Kad�n Kad�na �yk� yar��mas�yla paralel olarak "her yerdeyiz" temas�n�n belirlendi�i yar��malar kapsam�nda, "hamamlardan, kafelerden, eylem alanlar�ndan, okul kantinlerinden ve toplant� salonlar�ndan mekans�zm�� gibi g�z�ken bedenlerimizi, a�klar�m�z� ve ya�amlar�m�z�" bu kez k�sa film ve foto�raflarla g�r�n�r k�l�yoruz. "Herkesin olan t�m mek�nlar�n "bizim de" olmas� gerekti�ini anlatmak, biz hari� herkesin sahiplendi�i "mek�nlardan" bahsetmek istiyoruz.

Bulu�ma'da foto�raf, sinopsis ve senaryo yar��malar� ile at�lyeleri d�zenlenecek

Sinopsis Yar��mas� ve Senaryo At�lyesi

VI. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda "her yerdeyiz" temal� bir k�sa film sinopsis yar��mas� d�zenleniyor. K�sa �yk�leri ile birlikte elimize ula�an ba�vurular se�ici kurul taraf�ndan de�erlendirilecek ve finalistler senaryo at�lyesine kat�lmaya hak kazanacak. Bu y�l ilki d�zenlenen yar��man�n hedefi hikayelerimizin filmle�mesine �nayak olmak ve LGBT bireylerin bu alandaki �retimlerini payla��ma a�mak. Haz�rlanan senaryolar Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n kurumsal sitesi antihomofobi.org'da yay�nlanacak ve b�ylece senaryo sahipleri ile film �retmek isteyenler ile profesyonellerin bir araya gelmelerini sa�lanacak.

Senaryo Yar��mas� ve Kamera / Kurgu At�lyeleri

VI. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'da d�zenlenen bir di�er etkinlik de yine "her yerdeyiz" temal� bir k�sa film senaryo yar��mas�. Se�ici kurul taraf�ndan de�erlendirilecek olan senaryolar aras�ndan belirlenen finalistler kamera ve kurgu at�lyesine kat�lmaya hak kazanacak. Yap�lacak at�lyeler ve yar��man�n hedefi hikayelerimizi filmle�tirmek i�in gerekli donan�m� sa�lamak ve bu alandaki �retime destek vermek.

Foto�raf Yar��mas� ve Foto�raf��l�k At�lyesi

Yine "her yerdeyiz" temas� ile d�zenledi�imiz foto�raf yar��mas�na g�nderdi�iniz foto�raflar VI. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'da sergilenecek. Se�ici kurul taraf�ndan de�erlendirilecek olan foto�raflar aras�ndan belirlenen finalistler foto�raf��l�k at�lyesine kat�lmaya hak kazanacak. Bulu�ma'n�n ba�lang�c�nda ve sonunda d�zenlenecek olan 2 ayr� at�lyeye kat�lmas�n� bekledi�imiz kat�l�mc�lardan Bulu�ma etkinliklerinin foto�raflanmas�n� isteyece�iz. Yap�lacak ikinci at�lye bu foto�raf ar�ivi �zerinden ger�ekle�ecek. Ayr�ca Kaos GL ar�ivine kalmas�n� planlad���m�z bu foto�raflardan olu�an bir se�ki foto�raf��s�n�n ismi ile birlikte antihomofobi.org adresinde yay�nlanacak ve VII. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma dahilinde yap�lacak olan sergide sunulacak.

NOT: Yar��malar�n Se�ici Kurul �yeleri ve at�lye tarihleri antihomofobi.org sitesinden ayr�ca ilan edilecek.

Kaos GL
Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Koordinasyonu ad�na
Damla G�lmez

Bilgi i�in:
Kaos GL Derne�i
Adres: GMK Bulvar� 29/12, K�z�lay-Ankara
Tel: 0 312. 230 0358
Faks: 0 312. 230 6277
E-posta: fdamlagulmez@gmail.com &sanat@kaosgl.org
www.antihomofobi.org
www.kaosgl.org