Ar�iv - 2011 - 10/05/2011

Homofobiye Kar�� LGBT M�lteciler �al��tay� Ankara'da Toplan�yor

T�rkiye'deki LGBT m�ltecilerin sorunlar�, Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda m�ltecilerin de kat�l�m�yla 12 May�s'ta Ankara'da d�zenlenecek �al��tayda tart���lacak.

T�rkiye'deki LGBT m�ltecilerin sorunlar�, 12 May�s'ta Ankara'da d�zenlenecek �al��tayda tart���lacak. Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda LGBT m�ltecilerin de kat�laca�� �al��tay� Kaos GL ile Uluslararas� Af �rg�t� T�rkiye �ubesi d�zenliyor.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n yerel ayaklar� kapsam�nda Kaos GL, Kayseri, Isparta, Ni�de, Nev�ehir ve Eski�ehir'de "Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���na Kar�� LGBT M�lteciler Bulu�uyor" program�n� ger�ekle�tirdi.

Kaos GL, Uluslararas� Af �rg�t� T�rkiye �ubesi ile birlikte 12 May�s Per�embe g�n�, Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda d�zenleyece�i "T�rkiye'deki LGBT M�ltecilerin Sorunlar� �al��tay�"na be� �ehirdeki LGBT m�ltecilerle ger�ekle�tirdi�i bulu�malar� ta��yacak.

M�lteci haklar� alan�nda �al��an t�m stk'lar davetli

LGBT M�lteciler �al��tay�'na, LGBT m�ltecilerin sorunlar�n� g�ndemle�tirmek �zere Kaos GL'nin birlikte �al��t��� S���nmac�lar ve G��menler Dayan��ma Derne�i (SGDD), �nsan Kayna��n� Geli�tirme Vakf� (�KGV), Pozitif Ya�am Derne�i (PYD), T�rkiye �nsan Haklar� Vakf� (T�HV) gibi sivil toplum �rg�tleri �a�r�ld�.

M�lteci Haklar� Koordinasyonu �yesi Mazlum-Der, �nsan Haklar� Ara�t�rmalar� Derne�i (�HAD), Helsinki Yurtta�lar Derne�i (HYD), �nsan Haklar� G�ndemi Derne�i (�HGD), M�lteci-Der, �nsan Haklar� Derne�i (�HD) ile �nsan Haklar� Ortak Platformu (�HOP) da �al��taya davet edildiler.

�al��tayda LGBT m�ltecilerin ya�ad�klar� sorunlar, bu alanda yap�lan �al��malar ve Yabanc�lar ve Uluslararas� Kanunu Tasar�s� Tasla��'n�n LGBT m�lteciler a��s�ndan de�erlendirilmesi konu ba�l�klar�nda tart��malar y�r�t�lecek.

LGBT M�lteciler Sorunlar�n� Birebir Kendileri Anlatacak

Kaos GL Derne�i ve Uluslararas� Af �rg�t� T�rkiye �ubesi LGBT m�ltecilerin desteklenmesi konusunda uzun zamand�r �al��ma y�r�t�yor.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda ger�ekle�tirilecek olan �al��tayda, LGBT m�ltecilerin ya�ad�klar� sorunlar� birebir kendilerinden dinleyip, sorunlar�n ele al�nmas� ve bu konuda geli�tirilecek stratejilerin belirlenmesi hedefleniyor.

�al��tay sonunda Yabanc�lar ve Uluslararas� Koruma Kanunu taslak metninden "cinsel e�ilim" ibaresinin ��kart�lmas�yla ilgili bir rapor haz�rlan�p ilgili kurumlara g�nderilmesi planlan�yor.