Ar�iv - 2011 - 13/05/2011

Homofobiye Kar�� Akademik Forum'un �kincisi Cebeci Kamp�s�nde

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Ankara'da d�zenleyece�i "Akademik Forum" 20 May�s Cuma g�n�, Ankara �niversitesi Cebeci Kamp�s�nde, Siyasal Bilgiler Fak�ltesi �nsan Haklar� Merkezi'nin (SBF �HM) ev sahipli�inde ger�ekle�ecek.

Cebeci Kamp�s�ndeki "Akademik Forum"da iki oturum olacak."Heteroseksizme Kar�� G�kku�a��n� Yaratmak ve LGBT Hareketi" ba�l�kl� ilk oturum saat 13:00'te ba�layacak. Saat 15:00'de ba�layacak ikinci oturum ise "Sahaya Bakarken: Cinsel Kimlikler" ba�l���n� ta��yor.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda yap�lan Cebeci Kamp�s�ndeki "Akademik Forum" etkinlikleri hereksin kat�l�m�na a��k yap�l�yor.

Bu y�lki Homofobi Kar��t� Bulu�ma'ya LGBT bireylere, heteroseksizme, heteronormativiteye, homofobiye ve transfobiye, queer teoriye dair akademik �al��malar�n sunuldu�u ve tart��maya a��ld��� "Akademik Forum" dahil edildi.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n �stanbul'da d�zenledi�i "Akademik Forum" ise 3 May�s Sal� g�n� Bo�azi�i �niversitesi'nde, luBUnya'n�n ev sahipli�inde yap�ld�.

Bo�azi�i �niversitesi'ndeki Akademik Forum'da, "Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi", "Ayr�mc�l���n �iddeti Olarak Nefret Su�lar�", "E�it Yurtta�lar Olarak LGBT" ve "Queer Akademi" oturumlar� yer ald�.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Ankara'da d�zenleyece�i "Akademik Forum" ise Siyasal Bilgiler Fak�ltesi �nsan Haklar� Merkezi'nin (SBF �HM) ev sahipli�inde, 20 May�s Cuma g�n�, Ankara �niversitesi Cebeci Kamp�s�nde herkesin kat�l�m�na a��k �ekilde ger�ekle�ecek.

Her iki Akademik Forum'da sunulan bildiriler de Anti-Homofobi Kitab�'nda yay�nlanacak.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Akademik Forum Program�

Cebeci Kamp�s� Akademik Forum

TAR�H: 20 MAYIS 2011 - CUMA, Saat: 13.00-17.00
YER: Ankara �niversitesi Siyasal Bilgiler Fak�ltesi Cebeci Kamp�s�-Ankara
Salon: Z-05

13.00 - 14.45 Heteroseksizme Kar�� G�kku�a��n� Yaratmak ve LGBT Hareketi
El�in Kurbano�lu (Bilkent �niversitsi)- Yeni Toplumsal Hareketler ve T�rkiye'de LGBT Hareketi
Merve Y�lmazbilek (Anadolu �niversitesi) - Maskeli Balo Bitsin, G�kku�a�� Renklerini G�stersin
Seda Kundak�� (Ankara �niversitesi) - Murathan Mungan'�n �� Aynal� K�rk Oda Kitab�nda Heteroseksizm Ele�tirisi
Burcu Baba (Queen's �niversitesi) - Vatanda�l���n Cinsiyeti: T�rkiye'de Muhalif Cinsellikler ve Ebeveynlik

15.00 - 17.00 Sahaya Bakarken: Cinsel Kimlikler
Y�lmaz Geldi/Ferhat Yolcu (Anadolu �niversitesi) - Eski�ehir'de E�cinsellere Y�nelik Tutum ve Davran��lar�n Ku�aklara G�re De�i�imi
P�nar �zt�rk/Yeliz K�ndap (Abant �zzet Baysal �niversitesi) - Lezbiyen ve Biseks�el Kad�nlarda ��selle�tirilmi� Homofobi, Benlik Sayg�s� ve Yaln�zl�k D�zeylerinin �ncelenmesi
Medina Karada�� (Anadolu �niversitesi) - "Kendi"lik M�mk�n m�d�r?

 

�lgili haberler:
2011_bogazici_universitesinde_homofobi_karsitlari_bulustu.htm
2011_bogazicinde_homofobiye_karsi_akademik_forum.htm
2011_akademik_foruma_cagri.htm