Ar�iv - 2011 - 20/05/2011

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�yoruz!

Anayasal e�itlik taleplerini bir kez daha dillendirmek i�in T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelen Lezbiyen, Gey, Biseks�el ve Trans (LGBT) bireyler ve �rg�tler LGBT dostlar�yla birlikte 22 MAYIS PAZAR g�n�, saat 14:00'de Kurtulu� Park� kav�a��ndan K�z�lay'a Homofobi ve Transfobiye kar�� y�r�yor!

22 MAYIS PAZAR g�n� Ankara'da yap�lacak "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��!" ile 6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma tamamlan�yor.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��, T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelen homofobi ve transfobi kar��tlar� ile LGBT birey ve �rg�tlerce yap�l�yor. "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" toplant�s� i�in Kafkasya, Ortado�u ve Balkanlar'dan gelen homofobi kar��tlar� da T�rkiyeli homofobi kar��tlar� ve LGBT bireylerle birlikte y�r�yecekler.

Bu y�l ilk kez LGBT m�lteciler de Ankara'daki y�r�y��e kat�lacaklar.

 

Ayr�mc�l��a Kar�� G�kku�a�� Koalisyonu!

Y�r�y��te, T�rkiyeli LGBT �rg�tlerin olu�turdu�u Ayr�mc�l��a Kar�� G�kku�a�� Koalisyonu imzal� tek pankart ta��nacak.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��'te �nceki y�llarda oldu�u gibi sadece g�kku�a�� bayraklar� dalgalanacak.

 

Ankara sokaklar�nda d�rd�nc� y�r�y��

Bu y�l d�rd�nc�s� yap�lacak Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y��'�n ilki, Y�ksel Caddesi'nde ba�lam��, T�rkiye B�y�k Millet Meclisi (TBMM) �n�nde yap�lan bas�n a��klamas�yla son bulmu�tu.

Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y��'te LGBT dernek ve olu�umlar�n �yeleriyle birlikte sivil toplumun �e�itli kurumlar�ndan temsilciler g�kku�a�� bayra�� alt�nda birlikte y�r�yorlar.

 

Kurtulu�'tan K�z�lay'a

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y�� i�in Kurtulu� Park� K�br�s Caddesi Kav�a�� bulu�ma noktas� olarak belirlendi. Kurtulu�-K�br�s Caddesi Kav�a��ndan ba�layacak y�r�y�� Ziya G�kalp Caddesini takip ederek, Kolej ve Mithatpa�a hatt�nda, K�z�lay SSK binas� �n�nde tamamlanacak. Sakarya Caddesi SSK �n�nde yap�lacak "Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���na Hay�r!" bas�n ��klamas� ile y�r�y�� ve 6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma sona erecek.

 

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Anayasal E�itlik ��in!

Anayasal e�itlik taleplerimizi bir kez daha dillendirmek i�in T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelecek Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�el (LGBT) bireyler, �rg�tler ve LGBT dostlar�yla birlikte 22 MAYIS PAZAR g�n�, saat 14:00'de Kurtulu� Park� kav�a��ndan K�z�lay'a Homofobi ve Transfobiye kar�� y�r�yoruz!

Ayr�mc�l��a Kar�� G�kku�a�� Koalisyonu pankart� alt�nda y�r�yecek LGBT'ler, anayasal e�itlik taleplerini bir kez daha dillendirmek i�in T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan Ankara'ya geliyor.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��, e�cinsellerin ve heteroseks�ellerin birlikte �zg�rle�ece�i bir d�nya i�in homofobi, transfobi ve nefrete kar�� g�kku�a�� bayra��n�n alt�nda ger�ekle�ecek.

 

NE HASTALIK NE G�NAH! HOMOFOB� ve TRANSFOB�YE SON!

 

HOMOFOB�, TRANSFOB� VE NEFRETE KAR�I Y�R�YORUZ!

 

��nk� Heteroseks�el olmad���m�z i�in �ld�r�lmek istemiyoruz - ya�am hakk� istiyoruz!
E�cinsel ve transeks�el oldu�umuz i�in ya�am hakk�m�z gasp ediliyor, �iddete maruz kal�yor, nefret cinayetlerine kurban gidiyoruz.
Polis, e�cinsel ve transeks�ellerin katillerini bulmuyor.
Mahkemeler, e�cinsel ve transeks�el �ld�rd�kleri i�in katillerimize ceza indirimleri sunuyorlar.
Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�eller olarak h�l� temel insan haklar�ndan mahrumuz.
E�cinsel ve transeks�el oldu�umuz i�in ifade ve �rg�tlenme h�rriyetlerimiz "genel ahlak" ablukas� ile ku�at�lm�� vaziyette.
Bask�lan�yoruz, sosyal, k�lt�rel, ekonomik ve politik hayata kat�lmam�z engelleniyor.
Cinsel y�nelim ve cinsiyet kimliklerimizden dolay� i�e al�nm�yor; �al��t���m�z i�lerden at�l�yor, ayr�mc� yasalarla mesleklerimizden men ediliyoruz.
Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�eller olarak ger�e�iz ve bu toplumun bir par�as�y�z.
Varl���m�z� ink�r ederek bizleri sosyal ve politik hayattan kovanlara HAYIR! diyoruz.
Toplumsal hayat�n her alan�na e�it kat�lmam�z� sa�layacak yasal g�vence istiyoruz! Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i realitesinin tan�nmas�n� istiyoruz.
Bu toplumda sadece heteroseks�eller ya�am�yor; biz de var�z!

 

Anayasa'da Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Tan�ns�n!
Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���na Hay�r!
Nefret Cinayetlerine Son!
Homofobi ve Transfobiye Son!

 

Bulu�ma yeri: Kurtulu� Park� K�br�s Caddesi Kav�a��
Bulu�ma Tarihi: 22 May�s 2011, Pazar
Bulu�ma Saati: 14:00
Bas�n A��klamas�n�n yap�laca�� yer: K�z�lay Sakarya Caddesi