Ar�iv - 2011 - 23/05/2011

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Ankara'da Enternasyonal Y�r�y��!

6. Homofobi Kar��t� Bulu�ma Ankara'da yap�lan enternasyonal y�r�y�� ile sona erdi.

Anayasal e�itlik i�in "cinsel y��nelim" ve "cinsiyet kimli�i" realitesinin tan�nmas�n� isteyen T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelen Lezbiyen, Gey, Biseks�el ve Trans (LGBT) bireyler Kurtulu� Park�'ndan K�z�lay Sakarya Caddesi'ne homofobi ve transfobiye kar�� y�r�d�.

"Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" kurmak i�in Kafkasya, Ortado�u ve Balkanlar'dan Ankara'ya gelen homofobi ve transfobi kar��tlar� da T�rkiyeli LGBT karde�leriyle birlikte y�r�d� ve enternasyonal dayan��ma g�sterdi. Ayr�ca �sve�'ten RFSL �yeleri de T�rkiyeli LGBT'leri yaln�z b�rakmad�.

Kaos GL'nin bu y�l d�rd�nc�s�n� �rg�tledi�i Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y��'te bir de ilk ya�and�. T�rkiye'ye s���nan �ranl� LGBT m�lteciler de "Ahmedinejad biz var�z, buraday�z!" sloganlar� ile y�r�y��e kat�ld�lar.

G�kku�a�� bayraklar� alt�nda yap�lan y�r�y��e Ankara'da �rg�tlenen G�kku�a�� Aile Grubu (GAG) �yeleri, sivil toplumun �e�itli kesimlerinden LGBT dostlar� ve feministler de destek verdi.

T�rkiyeli LGBT �rg�tleri ve kamp�s gruplar� Ankara ile birlikte Diyarbak�r, Adana, Eski�ehir, �zmir ve �stanbul'dan gelerek y�r�y��e kat�ld�lar. Kayseri'den LGBT m�lteciler i�in kald�r�lan minib�s ile birlikte bu y�l ilk defa �stanbul'dan Ankara'ya "G�kku�ua�� Otob�s�" kald�r�ld�. Y�llard�r kay�tl� "Topluluk" olma ba�vurular� rekt�rl�k taraf�ndan �srarla reddilen ODT� LGBT Dayan��ma Toplulu�unun �yeleri de 14 May�s'da, ODT�'de ilk kez d�zenledikleri Onur Y�r�y���'n�n ard�ndan Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y��'e de kat�ld�lar.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Anayasal E�itlik ��in!

22 May�s Pazar g�n� Ankara'da yap�lan "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��"te, T�rkiyeli LGBT �rg�tlerin olu�turdu�u Ayr�mc�l��a Kar�� G�kku�a�� Koalisyonu imzal� tek pankart ta��nd�.

"Anayasa'da LGBT'lere Yer A�!", "10. Maddeye Ek: Cinsel Y�nelim & Cinsiyet Kimli�i!", "Ayr�mc�l�k Yasas� Ayr�mc�l�k Yapma!" gibi d�vizlerin ta��nd��� y�r�y��te, "Kurtulu� Yok Tek Ba��na Ya Hep Beraber Ya Hi�birimiz!", "Dilek �nce Burada Katilleri Nerede!", "Ahmet Y�ld�z Burada Katilleri Nerede!", "Katilleri Bulmayan Su� Orta��d�r!", "A�k A�k H�rriyet! Uzak Olsun Nefret!", "Patronsuz ve Pezevenksiz Bir D�nya �stiyoruz!", "�zg�rl�k Yoksa Bar�� da Yok!" sloganlar� at�ld�.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y�� Kurtulu�-K�br�s Caddesi Kav�a��ndan ba�lad� ve K�z�lay Sakarya Caddesi'nde tamamland�. Sakarya Caddesi'nde anayasal tan�nma talep eden ve "cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i ayr�mc�l���na hay�r!" diyen bas�n ��klamas� ile y�r�y�� ve 6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma son buldu.

H�k�met, LGBT'lere Y�nelik Ayr�mc�l��� Me�rula�t�r�yor!

G�kku�a�� Kaolisyonu, H�k�met'in cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i realitesini tan�mayarak ve yasalarda tan�mlamayarak LGBT bireyleri kamu ve sosyal alanda yok sayd���n� s�yl�yor. LGBT'lerin varl���n� "Ayr�mc�l�kla M�cadele ve E�itlik Kurumu Yasa Tasar�s�"n�n "E�itlik �lkesi ve Ayr�mc�l�k Yasa��" b�l�m�nde dahi kabul etmeyen H�k�met bu politakas� ile LGBT'lere y�nelik her t�rl� ayr�mc�l��� k�r�kl�yor.

Lezbiyen, Gey, Biseks�el ve Trans bireyler h�l� temel insan haklar�ndan mahrum.
LGBT'lerin ya�am haklar� gasp ediliyor; �iddete maruz kal�yor ve nefret cinayetlerine kurban gidiyorlar.
Polis, LGBT'lerin katillerini bulmak i�in �zel bir �aba harcam�yor.
Mahkemeler, LGBT �ld�rd�kleri i�in katillere ceza indirimleri yapmaya devam ediyor.
LGBT'lerin ifade ve �rg�tlenme h�rriyetleri "genel ahlak" ablukas� ile ku�at�lm�� vaziyette. �imdilik LGBT Dernekleri kapatmaktan vazge�en H�k�met, LGBT'lerin resmi sitelerine eri�imi engelliyor veya LGBT profil sitelerini do�rudan kapat�yor.
LGBT'lerin sosyal, k�lt�rel, ekonomik ve politik hayata kat�lmalar� engelleniyor.
Cinsel y�nelim ve cinsiyet kimliklerinden dolay� i�e al�nm�yor; i�lerden at�l�yor, ayr�mc� yasalarla mesleklerini yapamaz hale getiriliyorlar.

T�rkiyeli LGBT'ler Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i realitesinin tan�nmas� ve toplumsal hayat�n her alan�na e�it kat�l�m� m�mk�n k�lacak yasal g�vence istiyorlar.

G�kku�a�� Koalisyonu, ayr�mc�l��a kar�� bireyleri korumak �zere haz�rlanan yasa tasar�lar�ndan "cinsel kimlik" ibaresinin ��kart�lmas�n�n LGBT (lezbiyen, gey, biseks�el ve trans) bireylere kar�� ayr�mc�l��� ve insan haklar� ihlallerini me�rula�t�rd���n� s�yl�yor ve bundan H�k�met'i sorumlu g�r�yorlar.

LGBT bireylere y�nelik ayr�mc�l��a ve insan haklar� ihlallerine kar�� duyarl� olan ki�i ve kurumlar� harekete ge�meye �a��ran G�kku�a�� Koalisyonu, "Ayr�mc�l�kla M�cadele ve E�itlik Kurulu Kanun Tasar�s�"na "cinsel y�nelim" ve "cinsiyet kimli�i" ibarelerinin eklenerek tan�mlanmas� i�in tepki g�stermeye davet ediyor.

Foto�raflar: Ali �zba�
Kaos GL Muhabiri G�listan Aydo�du'nun Foto�raflar� i�in:
http://www.kaosgl.org/icerik/homofobi_ve_transfobi_karsiti_yuruyus_-_2011