Ar�iv - 2011 - 28/03/2011

Homofobi ve Transfobi Kar��t� ��renciler Eski�ehir'de Bulu�tu

"MorEl, Eski�ehir'in ��renci n�fusuna ra�men, bug�ne kadar bir kampus �rg�tlenmesinin olamamas�n�n s�k�nt�s�n� ya��yordu. Bu y�zden di�er kentlerin ��renci �rg�tlenmelerinin payla��mlar� bize yol g�sterdi ve cesaretlendirdi."

6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n Eski�ehir aya�� 26 Martta ger�ekle�ti.

Ayn� zamanda MorEl Eski�ehir LGBTT Olu�umu'nun da 5. y�ld�n�m�ne denk gelen bulu�ma, 12.30'da E�itim Haklar� Derne�i (EHD)'de ba�lad�. �stanbul, Ankara ve �zmir'den gelen ��renciler ��renci �rg�tlenmesi sorununu ve kamp�slerdeki homofobiyi tart��t�lar.

ODT� LGBT ad�na �eref Sara�, Bilkent Renkli D���n ad�na �mer Akp�nar, �T� Cins Ar� ad�na �ehri Karayel, �zmir Siyah Pembe ��gen ad�na Erdi, Kaos GL E�itim Komisyonu ad�na Se�in Tuncel ve Evren G�vensoy'un konu�mac� olarak kat�ld��� tart��ma sonras�nda da Ferzan �zpetek'in Serseri May�nlar� izlendi.

Kat�l�mc�lardan Ay�e ��yle konu�tu: 'Eski�ehir'in ��renci a��rl�kl� n�fusunun kalabal�k olmas�na ra�men, MorEl olarak, bug�ne kadar bir kampus �rg�tlenmesinin olamamas�n�n s�k�nt�s� vard� �st�m�zde. Bu y�zden di�er kentlerin ��renci �rg�tlenmelerinin s�recini ve payla��mlar�n� �nemli buluyoruz. Bu etkinli�in bize yol g�sterdi�ini ve bizi cesaretlendirdi�ini d���n�yorum.'

Etkinlik i�in yer bulma s�k�nt�s�na de�inen MorEl g�n�ll�s� Ozan Gezmi� ise ��yle konu�tu: 'Asl�nda �ehir i�inde yer bulmak o kadar da zor de�il, ��nk� bize destek olan mekanlar var ama biz bu bulu�may� Anadolu �niversitesi kampus�n�n i�inde ger�ekle�tirmeyi istemi�tik. Bunu bu sene ba�aramad�k ama b�yle bir etkinli�i bir �niversitede yapmay� tercih ederdik.'