Ar�iv - 2011 - 23/03/2011

"Homofobi Meselesini Trabzon'da G�r�n�r K�laca��z"

Ge�en sene Trabzon'da Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n a��l���n� yapan KT� Kitap ve Sosyal Ara�t�rmalar Kul�b�, "homofobi her �eyden �nce bizim meselemiz" diyerek bu y�l da Bulu�ma'ya ev sahipli�i yapt�. Trabzon'da Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ikincisi 19-20 Mart tarihlerinde Trabzon Sanat Evi'nde ger�ekle�tirildi.

LGBT �rg�t� olmayan Kitap ve Sosyal Ara�t�rmalar Kul�b�, "homofobi bizim meselemiz ve hi�bir ayr�mc�l�k konusunu birbirinden ayr� tutmuyoruz. Trabzon'da en g�r�n�r k�l�nmaya ihtiya� duyulan mesele olmas� dolay�s�yla da homofobi konusu �nemli bir noktada duruyor. Bu nedenlerle Kaos GL ile bu tarz ortak �al��malar yapmay� uygun g�r�yoruz." diyor.

"D�rt duvar aras� kapanmaz ki bizdeki �zg�r ruh.."

Rekt�rl�k�e uyar� yap�lmadan ve savunma hakk� tan�nmadan kapat�lan Kitap ve Sosyal Ara�t�rmalar Kul�b� m�cadeleden vazge�medi ve bu y�l Trabzon'da "homofobi bizim de meselemiz" demeye devam etti.

Trabzon Sanat Evi'ndeki Bulu�ma a��l���nda Kul�b bir a��klama yapt� ve hem kapat�lma s�re�lerini hem de Homofobi Kar��t� Bulu�ma'ya devam etme kararl�l�klar�n� payla�t�:

"Kapatma sebeplerinden biri toplant� salonunda bulunan projekt�rden toplant� saatimizde film izlememiz, di�er sebepler ise b�rokrasiyi lay�k�yla yerine getirememek ve s�z dinlemememiz imi�. Ayn� sorunlar� birebir bir�ok kul�p ya��yorken KSAK'�n kapat�lmas� manidard�r. As�l sebebi �ok iyi biliyoruz ki; sanatla ilgilenmemiz, dergi ��karmam�z, at�lyeler kurmam�z ve �al��malar�m�z�n etki alan�ndaki de�i�im insanlar� korkutuyor. Biz de "D�rt duvar aras� kapanmaz ki bizdeki �zg�r ruh.." diyerek ba�lad�k bu d�neme. Y�llar�n birikimini, eme�imizi bir anda kul�b�m�z� kapatarak ��pe atacaklar�n� sand�lar. Oysa biz salt duvarlar aras�ndaki insanlar de�ildik, d���nceydik her�eyden �nce."

"Homofobi meselesini Trabzon'da g�r�n�r k�laca��z"

"Ge�ti�imiz y�l Trabzon'da Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ilkini ger�ekle�tirmi�tik. Bu sene de yapt���m�z at�lye �al��malar�n�n �����nda Kaos GL ile ortakla�man�n uygun olaca��n� d���nd�k ve 6. Homofobi Kar��t� Bulu�man�n Trabzon aya��n�n ikincisini ger�ekle�tiriyoruz. Homofobi meselesi Trabzon'da en g�r�n�r olma ihtiyac� duyulan meselelerden oldu�undan ayr�mc�l�k ana ba�l���nda �nemli bir yer te�kil ediyor bizim i�in. "Fanatizm ve Lin� K�lt�r�, Otorite ve Erklik, Mekan ve Cinsiyet" gibi konularda yap�lacak olan sunumlar milliyet�ilik ve cinsiyet�ilik gibi ayr�mc�l�k konular�yla da ili�kilendirilerek daha �ok homofobi ve transfobi konusu �zerinden i�lenecek. Son olarak "Kad�na Y�nelik �iddet ve Ayr�mc�l�k" ba�l���nda bir tart��mam�z olacak."

"LGBT bireylere kar�� geli�tirilen lin� politiktir"

Trabzon Sanat Evi'ndeki Bulu�ma program�n�n ilk oturumun ba�l���n� olu�turan "Lin� K�lt�r� ve Fanatizm" konulu s�yle�ide Remzi Altunpolat konu�tu. Altunpolat, Lin� K�lt�r�'n�n nas�l bir devlet politikas� haline geldi�ini tarihsel a��dan �rneklendirerek anlatt�. Medyadan da �rnekler veren Altunpolat, bu politikada kitlesel ileti�imin yerine vurgu yapt�. LGBT bireylere kar�� geli�tirilen lin�in politik oldu�unun ayr�ca LGBT bireylerin olu�turulan "T�rkl�k" tan�m�na uymamas�n�n etkilerinin �nemine de�indi. �rg�tl� bir nefretin de mevcut oldu�unu ve bunun da medyay� ve lin� politikalar�n� kar��l�kl� olarak etkiledi�inin es ge�ilmemesini dolay�s�yla lin� k�lt�r� olgusuna iki t�rl� bir yakla��m geli�tirilmesi gerekti�ini s�yledi.

"Mek�nlar�n anlamlar� ters y�z edilebilir"

�lk g�n�n ikinci oturumu olan "Mek�n ve Cinsiyet" konulu s�yle�iyi Atalay G��er ve Gizem Ko�o�lu birlikte ger�ekle�tirdi. Gizem Ko�o�lu, toplumsal rollerimizin bedensel farkl�l�klar�m�zdan kaynaklan�p kaynaklanmad��� ve nas�l �ekillerin bizde ne t�r bir cinsiyet alg�s� olu�turdu�unu sorgulatmak ad�na tahtada �izerek g�rsel olarak ifade etti. Atalay G��er ise mek�nlara y�kledi�imiz anlamlar�, filmlerden de �rneklerle zenginle�tirerek, ters d�z edilebilece�ini ifade etti.

"Mambo �taliano" g�n�n yorgunlu�u ald�!

Tart��malarla ge�en yorucu bir g�n�n ak�am�nda kli�eleri hedef alan, e�lenceli bir dile sahip ama zaman zaman h�zn�ne ortak eden "Mambo �taliano" filminin izlenmesine ge�ildi. Homofobi konusunu ele al��� itibariyle bir �ok filmden farkl�l���n� ortaya koyan "Mambo �taliano" salondakilerin t�m yorgunlu�unu almaya yetti.

"Hegemonik erkeklik k�lt�rel s�reklilik ile kendini var ediyor"

Trabzon Sanat Evi'ndeki Bulu�ma program�n�n ikinci g�n� at�lyelerle tamamland�. Pazar g�n� ilk etkinlik Atalay G��er'in "Otorite ve Erklik" sunumu ile ba�lad�. At�lyedeki kat�l�mc�lar�n katk�lar�yla verimli bir tart��ma zemini olu�mas� sa�land�. Atalay G��er, hegemonik erkekli�in tek seferlik bir edim olmad���n� tekerr�r ve rit�ellerle k�lt�rel olarak s�rd�r�len zamansal bir s�re� olarak kavranmas� gerekti�ini ve beden ba�lam�nda do�alla�t�r�lmas�yla da etkilerini g�sterdi�ini ifade etti. Ayr�ca biz "Erkek De�iliz", "Direnistanbul" ve "Karadeniz �syandad�r" olu�umlar�ndan �rneklerle anti-otoriter �rg�tlenme modellerinin nas�l olu�abilece�ine dair fikirlerini payla�t�.

"Ba��ms�z kad�n �rg�tlenmelerinin yan� s�ra karma �rg�tler de terk edilmemeli"

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n kapan�� at�lyesinde ise Samsun 19 May�s �niversitesinden Yrd. Do�. Dr. Melda Yaman �zt�rk'�n "Kad�na Y�nelik Ayr�mc�l�k ve �iddet" konulu sunumu ger�ekle�tirildi. Kad�nlar�n temsil s�k�nt�s� ya�ad���n� �rneklendiren Melda Yaman �zt�rk, kad�nlar�n bir �ok alanda �iddete maruz kald���n� da vurgulad�. Hiyerar�ik �rg�tlenme modellerinde kad�n kollar�n�n ya�ayabilece�i s�k�nt�lar di�er kat�l�mc�larca dile getirildi ve ba��ms�z kad�n �rg�tlenmelerinin �nemine vurgu yap�ld�. Melda Yaman �zt�rk bunun yan�s�ra �rg�tler i�ersinde de kad�nlar�n daha fazla s�z sahibi olmas� gerekti�ini, o alanlar�n da bo� b�rak�lamayaca��n� s�zlerine ekledi.

Haber: Arjen �zg�r Yal��nkaya
Foto�raflar: �zkan Keserci