Ar�iv - 2011 - 08/05/2011

Homofobi Kar��tlar� Mart-Nisan'da 14 �ehirde Bulu�tu!

Homofobi kar��tlar� Mart ve Nisan'da Mersin, Adana, Trabzon, Samsun, Eski�ehir, Kars, Kayseri, Antalya, Ni�de, Nev�ehir, Isparta, �zmir, Mu�la, �stanbul'da bulu�tu. 6. Bulu�ma, "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" ile 22 May�s'ta Ankara'da tamamlanacak.

�ukurova Bulu�mas�nda Cinsel Haklar ve Ayr�mc�l�k Konu�uldu - Mersin �.

Homofobi kar��tlar� Mart ve Nisan aylar�nda Mersin, Adana, Trabzon, Samsun, Eski�ehir, Kars, Kayseri, Antalya, Ni�de, Nev�ehir, Isparta, �zmir, Mu�la ve �stanbul'da bulu�tu. Bulu�ma'n�n alt�nc�s� 22 May�s'ta, "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" ile Ankara'da tamamlanacak.

6. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Mart ve Nisan Ay� Program� Tamamland�

Mart ve Nisan aylar�ndaki program� tamamlanan Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n alt�nc�s�n�n May�s ay� program�, "1 May�s"tan "17 May�s"a �iar�yla devam ediyor. Bulu�ma'n�n merkezi etkinliklerinin ger�ekle�ece�i Ankara'n�n yan�s�ra May�s ay� �stanbul, Edirne, Ayd�n, Van ve Diyarbak�r etkinlikleri ile tamamlanacak.

Homofobi Kar��tlar� Kars'ta ilk kez Bulu�tu

Bulu�may� sahiplenen ��renci topluluklar� ve akademisyenlerle birlikte "Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�" her y�l daha fazla �niversite kamp�s�ne ta��n�yor.

Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�na �zmir Ekonomi �niversitesi de dahil oldu

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, 2006 y�l�nda ilk kez 4 g�nl�k bir salon etkinli�i olarak ba�lam��t�. 2007 y�l�nda merkez etkinliklere, ba�kentin �� b�y�k �niversitesinde yap�lan "Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�" eklendi.

Alt�nc� Bulu�ma'n�n Mart ve Nisan ay� program� ise Mersin, Adana, Trabzon, Samsun, Eski�ehir, Kars, Kayseri, Antalya, Ni�de, Nev�ehir, Isparta, �zmir, Mu�la ve �stanbul yerel ayaklar� ile ger�ekle�ti. Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar� ise Mersin, Akdeniz, Osmangazi, Ege, �zmir Ekonomi, �stanbul Bilgi, Bah�e�ehir, Sabanc�, �stanbul Teknik, Mu�la ve S�leyman Demirel �niversitelerinde yap�ld�.

"Homofobi Meselesini Trabzon'da G�r�n�r K�laca��z"

1 May�s'tan 17 May�s'a Homofobiye Kar�� M�cadele

Her y�l oldu�u gibi, Bulu�ma'n�n merkezi etkinlikleri May�s ay�nda Ankara'da ger�ekle�ecek. 1 May�s'ta homofobi ve transfobiye kar�� alanlarda olan Bulu�ma, 22 May�s Pazar g�n� Homofobi Kar��t� Y�r�y�� ile yine sokaklarda olacak. May�s ay�n�n ilk iki haftas� boyunca kamp�sler taraf�ndan a��rlanacak olan etkinlikler, 15 May�s'tan itibaren salon etkinlikleri olarak ger�ekle�tirilecek.

15 May�s tarihinde Anti-Militarist Forum ve ard�ndan at�lyeler ile devam edecek 6. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n forumlar� ��yle devam edecek:

19 May�s tarihinde Lezbiyenler ve Biseks�el Kad�nlar Forumu ile Trans Forum

20 May�s tarihinde Orta Do�u-Balkanlar-Kafkasya �lkelerinden gelecek olan LGBT �rg�tlerinin yer alaca�� Homofobiye Kar�� B�lgesel A� ve ayn� g�n Cebeci Kamp�s�nde Akademik Forum

21 May�s tarihinde ise LGBT �rg�tlerin bir araya gelece�i G�kku�a�� Forumu

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�yoruz!

Homofobi, transfobi ve nefrete kar�� g�kku�a�� bayra�� alt�nda Ankara'da yap�lacak "Homofobi Kar��t� Y�r�y��" bu y�l 22 May�s'ta, T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelen LGBT birey ve �rg�tler ile homofobi kar��tlar�nca ger�ekle�tirilecek.

Bulu�ma ��in �leti�im:
Kaos GL - Nevin �ztop & Ali Erol, Tel: 0 312 230 03 58 /12
E-posta: alierol@kaosgl.org &nevin@kaosgl.org