Ar�iv - 2011 - 28/03/2011

Homofobi Kar��tlar� Kars'ta Bulu�tu

Homofobi Kar��t� Bulu�ma bu y�l ilk kez Kars'a da ta��nd�. Yerel program kapsam�ndaki program, 26 Mart Cumartesi g�n�, Toplum G�n�ll�leri'nin ev sahipli�inde ger�ekle�ti. Nam�k Kemal Evi'ndeki Bulusma'ya, �o�unlu�u Kafkas �niversitesi ��rencisi 30 ki�i kat�ld�.

Kars Toplum G�n�ll�leri'nden Hasan �i�ek'in modere etti�i Kars Bulu�ma program� �� saat s�rd�. Kaos GL'den Ali Erol, e�cinselli�e "g�nah", "su�", "hastal�k" yakla��mlar�n�n nas�l seyretti�ini ve bu politikalar�n homofobiyi nas�l kurumsalla�t�rd���n� anlatt�. E�cinselli�e y�nelik bu yakla��mlar�n T�rkiye'deki seyrini anlat�rken, e�cinselli�n T�rkiye'de "su�" olarak tan�mlanmad��� halde ayr�mc� uygulamalar�n nas�l ortaya ��kt��� ve hangi alanlarda nelere yol a�t���n�; LGBT bireylerin maruz kald��� ayr�mc� uygulamalar� kat�l�mc�lar�n sorular� ile a�t�.

"�sterdim ki �niversitemizde de b�yle bir etkinlik yapsayd�k"

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� kamp�ste d�zenleyememekten yak�nan Toplum G�n�ll�leri'nden ��renciler, �e�itlili�i �nemsemenin, ayr�mc�l�k kar��t� olman�n s�zde kalmamas� gerekti�ini s�yleyip, y�z y�ze gelmenin �nemli oldu�unu belirttiler.

Bulu�ma'ya kat�lan ��rencilere d���ncelerini sorduk.

Mehmet Hayri: "Benim i�in epey e�lenceli ge�ti, e�cinsellerle ilgili daha �ok �ey ��rendim. Medya ve nefret s�ylemi beni �ok d���nd�rt�, �nyarg�lar�n k�r�lmas� i�in konu�ma k�lt�r�n�n geli�tirilmesine inanmaktay�m. Bu t�r etkinliklerin devam�n� dilerim."

Murat Ak�l: "Ali bey cesaret ve samimiyetle bu konuda bizi bilgilendirdi, biz de sayg� ve sevgi �er�evesinde onu dinledik. Kafam�zdaki sorulara cevap bulmaya cal��t�k. Yani g�zel zaman ge�irdik, insanlar� farkl�l�klar�ndan dolay� �tekile�tirmektense yarad�lan� sevdik yaradandan dolay� felsefesiyle Toplum G�n�ll�leri olarak g�zel zaman ge�irdik."

Leman �nder: "Homofobi kar��tlar� bulu�mas�nda, �niversite �grencilerinin yo�un kat�l�m�, bu konuyu ciddiye almalar�, konu ile ilgili merak ettiklerini sormalar� toplumun bir�eyleri kabullenmeye ba�lad���n�, yad�rganacak d��layacak bir�eyin olmad���n� anlad�klar�n� g�sterdi bana. Toplant� g�zeldi ve bana g�re �ok �nyarg�s� olan bika� arkada��m da bu etkinlikle �nyarg�lar�n�n do�ru olmad���n�, yan�ld�klar�n� anlad�lar. Etkinlik amac�na ula�m�� oldu b�ylelikle."

Zehra Batgi: "Bir toplumda mutlaka egemen s�n�f kendinden farkl� olan� her zaman d��lamaya �al���r ya da asimile etmeye �al���r. Sayg� as�l olan bireyi o farkl�l���yla ya�atmakt�r. Birey anlatmal� konu�mal�, kendisinden farkl� olana dokunmal�. Sevin�liyim b�yle bir etkinli�e kat�ld���m i�in. �sterdim ki �niversitemizde de b�yle bir etkinlik yapsayd�k, belki daha �ok ki�i gelirdi ve �nyarg�lar� k�r�l�rd�. Zamanla bu da olabilir."

Derya Karaduman: "�nsan olman�n verdi�i o g�zelli�i ya�atmak ad�na, birey kendini nas�l hissediyorsa kendisinin o oldu�u, onun bu farkl�l���n�n yok edilemeyece�ini, medyan�n farkl�l�klar �zerinde nas�l ter�r estirdi�ini, farkl�l�klar� nas�l d��lay�c� bir bi�imde topluma g�sterdiklerini, sevmediklerimizin bizim gibi insanlar oldu�unu nas�l da bize unutturduklar�n� �imdi daha iyi anl�yorum. Bu t�r etkinlikler bize �ok sey kat�yor, bilin�leniyoruz. �zg�venimiz art�yor. �ok te�ek�rler her�ey i�in."

Sidar Yumlu: "Art�k sorgulamal�y�z, ele�tirmeliyiz, inand�klar�m�z� ve inanmad�klar�m�z�. Medyan�n ya da farkl� unsurlar�n etkisinde kalmadan kendi �nyarg�lar�m�z�n esiri olmamal�y�z. Farkl�l�klar�m�za dokunmal�y�z, ya�ama kar�� cesur olmal�y�z. Sevmek zorunda de�iliz ama bu farkl� olan�n ya�am hakk�na sald�rmak anlam�na gelmemeli."

Y�lmaz Akkaya: "Toplum g�n�ll�s� gen�ler olarak her zaman 'farkl�l�klara sayg�' ilkesini �ok �nemsiyoruz ve �o�u zaman toplant�larda, e�itimlerde e�cinsellerin de aram�zda olabilece�ini, bunun bir zenginlik oldu�unu vurgular�z. ��te Homofobi Kar��tlar� Bulu�mas� da bunun en g�zel somut �rne�i. �ok verimli ve keyifli bir bulu�mayd�. Art�k �unu s�yleyebilirim, bizlerin bir arada olmaya, birbirimizi dinlemeye ve anlamaya, empati ve diyalog k�lt�r�n� geli�tirmeye ihtiyac�m�z var!"

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'y�, 17 May�s Homofobi Kar��t� G�n vesilesiyle 6 y�ld�r organize eden Kaos GL, 90'l� y�llar�n ba��ndan beri ayr�mc�l��a kar�� LGBT bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi y�n�nde sosyal, k�lt�rel ve akademik alanlarda etkinlikler d�zenliyor.

Bu y�l alt�nc�s� d�zenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Mart, Nisan ve May�s aylar� boyunca toplam 18 �ehirde homofobi kar��tlar� ile bulu�acak. Bulu�ma, 22 May�s g�n� Ankara'daki Homofobi Kar��t� Y�r�y�� ile sona erecek.

Hasan �i�ek / Kaos GL

Yerel Bas�ndan:

http://www.kha.com.tr/guncel/5899-Homofobi-karsitlari-Kars'ta-bulustu---Homofobi-karsitlari-Kars'ta-bulustu-haberleri.html
http://www.karsmanset.com/haber/karsta-homofobi-karsiti-bulusma-yapilacak-7177.htm
http://www.karsmanset.com/haber/homofobi-karsitlari-karsta-bulustular-7216.htm
http://www.ajanslaz.com/haber_detay-haber_id-14562-homofobi-karsitlari-kars-ta-bulusuyor.html
http://www.gazetekars.com/homofobi-karsitlari-karsta-bulustu-4132h.htm
http://www.karsaktuel.com/haberdetay.asp?id=1319
http://www.serhattv.com.tr/haber/11283/bulusma-sirasi-karsta.html