Ar�iv - 2011 - 06/05/2011

Homofobi Kar��tlar� �stanbul �niversitesi'nde de Bulu�tu

Alt�nc� Homofobi-Transfobi Kar��t� Bulu�ma'n�n �stanbul �niversitesi aya��, 5 May�s'ta, Avrasya Enstit�s�'nde ger�ekle�tirildi. �.�. RADAR LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Trans) ��renci toplulu�unun bu y�l ���nc�s�n� d�zenledi�i ve Ard�l Bayram �ahin'in moderat�rl���nde d�zenlenen etkinli�e Kaos GL'den Ali Erol, L�STAG'dan P�nar �zer ve �stanbul LGBTT-Kad�n Kap�s�'ndan �evval K�l�� konu�mac� olarak kat�l�rken, �.�. RADAR grubundan Nehir Kovar da k�sa bir sunum ger�ekle�tirdi.

Nehir Kovar, powerpoint e�li�indeki sunumunda RADAR'�n, kurulu�unun �zerinden ge�en �� y�l i�inde d�zenledi�i ya da yer ald��� etkinlikleri tan�tt�. �lk olarak 2009'da ��renci K�lt�r Merkezi'nde Kaos GL'nin deste�iyle d�zenlenen panelden, 2010'da Kavaf'�n "E�cinsellik hastal�kt�r" iddias� �zerine Cerrahpa�a T�p Fak�ltesi'nde ger�ekle�tirilen etkinliklerden, 18. Onur Haftas�'nda di�er �niversitelerden gelen ��rencilerle bulu�ulmas�ndan ve toplulu�un �zerinde durdu�u toplumsal cinsiyet okumalar� ve queer okumalar�ndan s�z etti.

L�STAG (Lambda�stanbul Aile Grubu) �yesi P�nar �zer, e�cinsel ve transseks�el annesi olmakla ilgili deneyimlerini aktard�. 16 ya��ndaki o�lunun "Anne, benim bedenim ba�ka, ben ba�kay�m" s�z�yle ba�layan ve cinsiyet ge�i� ameliyat�yla sonu�lanan d�nemde ya�ad�klar�n�, ilk ba�larda geleneksel bir aileden geldi�i ve bu konularda hi�bir bilgi sahibi olmad��� i�in ya�ad��� sorunlar�, sonras�nda L�STAG �yeleriyle bir arada s�rd�rd��� �al��malar�n�, ard�ndan b�y�k o�lunun da e�cinsel oldu�unu ��rendi�i s�reci payla�t�.

�stanbul LGBTT-Kad�n Kap�s�'ndan �evval K�l��, trans hareketin d�n�n� ve bug�n�n� anlatt��� konu�mas�nda, trans hareketin nas�l do�du�undan, �zellikle trans kad�nlar �zerinde yo�unla�an dernek �al��malar�ndan, derne�in ilk ba�larda zorunlu seks i��ilerinin kar�� kar��ya oldu�u HIV/AIDS riski konusunda t�bbi destekler sa�larken, 2000'li y�llara gelindi�inde hak ihlallerinin artmas�yla hukuksal m�cadeleye a��rl�k vermesinden; nefret cinayetleri, anayasal haklar, �nyarg�lar, istihdam gibi konulardaki �al��malar�n s�rd���nden s�z etti.

Son olarak s�z alan Kaos GL'den Ali Erol da LGBT hareketin T�rkiye'deki seyriyle ilgili bilgiler verdi. "Homofobi kimin meselesi" sorusuna yan�t aran�rken bir yandan da kad�n haklar�, milliyet�ilik ve di�er ayr�mc�l�klar �zerinde de duruldu�unu, �lkemizde e�cinselli�e kar�� cezai bir yapt�r�m uygulanmam�� olsa da tepkilerin g�nah-hastal�k-su� ithamlar� �eklinde kar��m�za s�k s�k geldi�ini payla�t�.

B�y�k �o�unlu�unu ��rencilerin olu�turdu�u kat�l�mc�lar da, sorular�n� ve g�r��lerini dile getirme f�rsat� buldu. Bulu�ma'ya 60'� a�k�n ki�i kat�ld�.

 

Foto�raflar: Zeynep Akku� / Kaos GL