Ar�iv - 2011 - 02/06/2011

Homofobi Kar��tlar� B�lgesel A� ��in Y�zlerini Birbirlerine D�nd�ler

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda Kafkasya, Ortado�u ve Balkanlar'dan homofobi ve transfobi kar��tlar� T�rkiye'de bulu�tular ve y�zlerini birbirlerine d�nd�ler.

"Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" giri�iminin ilk bulu�mas� i�in 20 May�s'ta Ankara'ya gelen homofobi ve transfobi kar��tlar�, T�rkiyeli LGBT �rg�tlerin temsilcileriyle birlikte Bosna-Hersek, L�bnan, S�rbistan, H�rvatistan, Filistin, �srail, Ermenistan, G�rcistan, Makedonya, Yunanistan, Karada�, M�s�r ve �ranl� temsilcilerden olu�tu.

Homofobiye kar�� m�cadelede dayan��ma i�in Ortado�u, Kafkasya ve Balkan �lkeleri LGBT A�� olu�turma �a�r�s�nda bulunan Kaos GL, B�lgesel A�'� �rg�tleme haz�rl�klar�n�n sorumlulu�unu ald� ve bu bulu�maya kap�lar�n� a�t�.

"Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" giri�imi i�in uluslararas� �a�r�da bulunan Kaos GL, 13 �lkenin homofobi kar��tlar� ile LGBT �rg�tlerinden kat�l�m cevab� ald�. �a�r�ya cevap veren ancak ilk Bulu�ma'ya kat�lamayan b�lge �lkelerinden gelen yo�un ilgi, �n�m�zdeki s�re�te "B�lgesel A�" giri�iminin zenginle�ece�ini g�steriyor.

 

"Ortak d��man milliyet�ilik ve onun tezah�rlerinden homofobidir"

A� giri�iminin e�-koordinat�rlerinden Kaos GL'den Ali Erol ile Nevin �ztop, yapt�klar� a��klamada ��yle dediler:

"Her �� b�lgenin de LGBT aktivistleri ile homofobi kar��tlar� ayn� konuda ama farkl� toplant�lar �zerinden "Bat�" �lkelerinin herhangi birinde yan yana geldiklerinde bu durum pek dikkat �ekmeyecektir. Ortado�u'dan bir LGBT �rg�t� olarak b�ylesi bir giri�ime kalk��t���m�zda heyecan�m�z y�ksekti. Kaos GL olarak uzun s�redir haz�rl�k yapt���m�zdan kayg�m�z azd�. Bununla birlikte hayli kayg�l� dostlar�m�z oldu�unu g�rd�k. B�lgesel yerelliklerimizde bir araya gelmek, ortak d��man milliyet�ilik ve onun tezah�rlerinden olan homofobiye kar�� do�rudan diyalog kurmak i�in heteroseksist rejimlerimizin kendi aralar�ndaki politik �eki�melerin yaratt��� yabanc�la�ma ablukas�ndan kurtulmak gerekiyor. Ne g�zel ki �� b�lgeden T�rkiye'ye gelen dostlar�m�z�n da bu yabanc�la�ma ablukas�na kar�� birlikte m�cadele i�in diyalogdan yana sorumluluk �stlenmeleri umudumuzu artt�rd�.

T�m bunlar�n yan� s�ra 3 �lkeden lezbiyen �z-�rg�tlenmelerinin kat�l�m�, B�lgesel A�'a ayr� bir de�er ve boyut kazand�rd�. S�rbistan'dan Novi Sad, L�bnan'dan Meem ve Yunanistan'dan Selanik Lezbiyen �rg�tleri, b�lgelerindeki hareketleri feminist ba�lam �zerinden bizlerle payla�t�. �n�m�zdeki B�lgesel A� bulu�malar�na, �z-�rg�tlenmelerin ve b�lgedeki feminist olu�umlar�n kat�l�m�na ayr� bir �nem vererek devam edece�iz."

 

"Milliyet�iler neden d�n�p dola��p �nce LGBT'lere sald�r�yor?"

Toplant�da konu�an L�bnan temsilcisinin payla�t��� "Biz hareketi ilk ba�latt���m�zda, bunun �srail taraf�ndan desteklendi�i ve bu geli�menin Arap toplumunu ve gen�li�i mahvedece�i s�yleniyordu!" durumunun �� b�lgeden nerdeyse her �lke i�in ge�erli bir resim oldu�u anla��l�yor. Kaos GL, ilk toplant�n�n program�n� tam da bu �ng�r� ile �ekillendirmi�ti.

"Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?" forumunda sunum yapan psikiyatr ve gazeteci-yazar Prof. Dr. Sel�uk Candansayar, �u noktalar�n alt�n� �izdi:

"Milliyet�ilik "ben" deme imk�n�n� elimizden al�r, "biz" denen bir kal�ba sokar. Kendimize ait hi�bir �zelli�imizi "bana" b�rakmaz; "biz" denen �st bir kal�p ile sarmalar ve bizi esir al�r."

�� b�lgede de milliyet�ilik ile kirlenerek b�y�d���m�z� belirten ve bu kiri �zerimizden atamad���m�za dikkat �eken Candansayar ��yle devam etti:

"Her grup kendini bir b�t�n olarak hissetmek ister. Gruplar ancak biz olmayan�n �zerinden kendini tan�mlar. Her toplum, her grup -ister k���k bir grup ister y�ce bir millet olarak- kendini tan�mlarken kendisi olmayanlar� da tan�mlar.

Kendimizi bir iktidar olarak kurarken, �tekini tan�mlar ve d��manla�t�r�r�z. Asl�nda bunu yaparken kendi �lkelerindeki tabi olduklar� iktidar� g��lendirirler. Ezilenlerin, altta olanlar�n d��mana ihtiyac� olmaz. Her zaman ezilenler sava��r. ��te b�yle bir milliyet�ilik tam da iktidar�n i�ine yarar."

"Milliyet�ilik d��mans�z y�r�t�lecek bir i� de�ildir. Peki, milliyet�iler neden d�n�p dola��p �nce LGBT'lere sald�r�yor? ��nk� kendi s�n�rlar� i�inde bir iktidar d�� ve i� d��man yarat�r. Ne kadar �ok i� d��man bulunursa, o bizim m�kemmel toplumumuzu ��r�ten i� d��man� bulursak, toplumumuz mikroplardan ar�n�r. Su�lular, fahi�eler, sap�klar iktidar�n dili ile t�m bunlar sa�l�kl�, g��l� ve iyi bireyler kar��s�nda ay�klan�r. Bu iyi birey erkektir, g��l�d�r, sa�l�kl�d�r ve soyu devam ettirecektir. �tekiyi kurma ve �teki �zerinden kendini tan�mlama, ezilenler aras�nda da iktidar kurar."

 

"K�t� politikac�lar�n taklit�ileri olmadan diyalog kurabiliriz."

Kafkasya, Ortado�u ve Balkanlar'dan homofobi ve transfobi kar��tlar�n� Kaos GL ad�na selamlayan Ali Erol, a��l�� konu�mas�nda �unlar� s�yledi:

"Kaos GL, homofobiye kar�� m�cadelede dayan��ma i�in Ortado�u, Kafkasya ve Balkan "B�lgesel A�" giri�imin bu ilk bulu�mas� bile yeterince heyecan yaratt� ve �n�m�zdeki s�re�te A�'�n �rg�tlenmesi ve yay�lmas� anlam�nda �midimizi ve g�venimizi artt�ran geri d�n��lere yol a�t�. Bu ba�lamda bug�n bu tarihi bulu�maya kat�lma cesareti ve sorumlulu�u g�steren siz de�erli karde�lerime Kaos GL ad�na te�ekk�r ediyor ve bir kez daha selamlamaktan onur duyuyorum."

"Kendi �lkemdeki heteroseksist ve milliyet�i ablukaya ra�men bu A�'�n bile�eni olmak ve Kafkasya, Balkanlar ve Ortado�ulu LGBT karde�leriyle birlikte �zg�rle�mek isteyen T�rk ve K�rt LGBT �rg�tlerini ve onlar�n de�erli temsilcilerini de selamlamaktan mutluluk duyuyorum."

"B�lgelerimizde yeterince �at��an h�k�mete ve k�t� politikac�lara sahibiz! Bizler bu k�t� politikac�lar�n taklit�ileri olmadan diyalog kurabiliriz. Her konuda anla�amayabiliriz ama diyalog ve dayan��ma y�n�nde etik bir se�im yapabilir ve �srarc� olabiliriz. Ancak b�ylesi bir etik se�im ile m�cadelelerimiz birbirini besleyerek geli�tirebilir. Ancak bu sayede b�lgelerimizde soluk alaca��m�z alanlar� geni�letebilir ve birlikte �zg�rle�ebiliriz."

"B�lgesel A�"�n y�ll�k konferanslar� devam edecek. Y�l i�inde ayr�ca �lkeler aras� toplant�lar ile her b�lgenin kendi yerel bulu�mas� i�in �al��malar y�r�t�lecek. Gelecek bulu�malar�n g�ndemlerinde b�lgedeki ortaklar ve yolda�lar mevzuu da a��rl�k kazanacak. A�'�n derinle�tirilmesi ve kapsamla�t�r�lmas� ad�na, b�lgeler aras� ve b�lgeleri�i bulu�malar yak�ndan takip edilecek.

 

Homofobiye Kar�� B�lgesel A�

Homofobiye kar�� m�cadelede dayan��ma i�in Ortado�u, Kafkasya ve Balkan �lkeleri LGBT A�� olu�turmay� planlayan Kaos GL'nin "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" giri�imi i�in haz�rlad��� gerek�e metnine buradan ula��labilir:
http://www.antihomofobi.org/arsiv/2010_homofobiye_karsi_bolgesel_ag.htm

 

Homofobiye Kar�� B�lgesel ���l�klar

"Homofobiye Kar�� B�lgesel A�"�n, Bosna-Hersek, L�bnan, S�rbistan, H�rvatistan, Filistin, �srail, Ermenistan, G�rcistan, Makedonya, Yunanistan, Karada�, M�s�r ve �ranl� kat�l�mc�lar�, b�lgesel birlikteli�in �ncesinde, �lkelerine ve �rg�tlerine dair Kaos GL'ye konu�tular:
http://antihomofobi.org/arsiv/2011_homofobiye_karsi_bolgesel_cigliklar.htm