Ar�iv - 2011 - 25/04/2011

Homofobi Kar��t� ��renci Bulu�mas� Sona Erdi

Homofobi Kar��t� ��renci Bulu�mas�, Ankara'da, ikinci g�n�nde yap�lan oturumlarla sona erdi. Ankara, �stanbul, �zmir, Diyarbak�r ve Eski�ehir'den gelen LGBT aktivistleri bulu�mada deneyimlerini payla�t�lar.

Bulu�ma'n�n ikinci g�n�nde "Mek�nlar ve Sosyalle�me" ve "Trans Bireylerin E�itim S�recinden D��lanmalar� ve E�itim S�recindeki Sorunlar�" ba�l��� alt�nda iki oturum yap�ld�. Mek�n ve Sosyalle�me oturumunda sosyal mek�nlarda LGBT bireylerin ya�ad��� sorunlar, kentin eril karakteri ve e�lence hayat�ndaki homofobi ve transfobi �zerine tart��malar y�r�t�ld�. �kinci oturumda ayr�mc�l��a kar�� yasa i�in ba�lat�lan kampanya ve kampanyan�n �rg�tlenme bi�imi �zerine tart���ld�. Oturumun devam�nda ise trans bireylerin �niversite e�itimi s�resince ve �niversite e�itiminden �nceki s�re�te ya�ad�klar� sorunlar hakk�nda konu�uldu.

Siyah Pembe ��gen �zmir LGBTT Derne�i'nden Sinan bulu�mayla ilgili g�r��lerini s�yle ifade etti:

"Ayr�mc�l�kla M�cadele ve E�itlik Kanunu Tasar�s� Tasla��ndan 'cinsel kimlik' ifadesinin ��kar�lmas�yla bir araya gelen LGBT �rg�tlerin olu�turdu�u G�kku�a�� Koalisyonunun ba�latt��� kampanyayla ilgili LGBT ��renci �rg�tleriyle beraber tart��t�k. Yasa tasar�s�na 'cinsel y�nelim', 'cinsiyet kimli�i' ifadelerinin eklenmesi i�in kamp�slerde ortak �al��malar y�r�tmeye karar verildi. Bu kampanyan�n yayg�nla�mas� ve ba�ar�ya ula�mas� i�in LGBT ��renci �rg�tlerinin s�rece d�hil olmas� olduk�a �nemliydi. Bu bulu�ma kapsam�nda y�r�t�len tart��ma vesilesiyle kamp�s �rg�tlenmeleri aras�nda koordinasyon olu�turulmu� oldu."