Ar�iv - 2011 - 13/05/2011

Homofobi Kar��t� Diyarbak�r Bulu�mas� 20 May�s'ta

Kaos GL bu y�l, Diyarbak�r Homofobi Kar��t� Bulu�may�, 5. Diyarbak�r Film G�nleri'ne ta��yor. Kaos GL taraf�ndan d�zenlenen b�l�mde g�sterilecek iki belgeselin ard�ndan, akademisyen Devrim Sezer ve sanat�� �ener �zmen'in kat�laca�� "Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?'' ba�l�kl� bir s�yle�i ger�ekle�ecek.

Kaos GL program�n�n da yer ald��� 5. Diyarbak�r Film G�nleri, 19 May�s'ta, �ranl� K�rt sinemac� �brah�m Sa�d�'nin filmi Mand� (Yorgun) ve y�netmenin kat�l�m�yla ger�ekle�ecek bir s�yle�iyle ba�layacak.

Kaos GL G�sterim: "Pembe Teskere" & "Pembe Gri"

5. Diyarbak�r Film G�nleri'nde 20 May�s Cuma g�n�, saat 16:00'da yap�lacak Kaos GL g�sterimlerin ilk filmi "Pembe Teskere" (32'27", 2011, DVD), y�netmen Oktay �nce'nin bir belgeseli. Film, "�lyas ve H�d�r isimli iki geyin askerlikten kurtulmak i�in ��r�k raporu alma hikayeleri"ni anlat�yor.

Emre Yalg�n yap�m� "Pembe Gri" (27'30", 2008, DVD) ise Pembe Hayat Amat�r Tiyatro Toplulu�u'nun sahneledi�i "Pembe Gri" isimli oyundan yola ��k�yor. Pembe Hayat LGBTT Dayan��ma Derne�inin olu�um s�recini anlatan film, bir tren yolculu�u ile ba�lar. Bu tren yolculu�u ayn� zamanda trans bireylerin ya�amlar�na ve m�cadelelerine yap�lan bir yolculuktur.

Diyarbak�r'dan sanat�� �ener �zmen ile �zmir Ekonomi �niversitesi Siyasetbilimi'nden Yrd. Do�. Dr. Devrim Sezer'in kat�lacaklar� "Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?" ba�l�kl� s�yle�i, "Pembe Teskere" ile "Pembe Gri" belgesellerinin g�sterimin ard�ndan ba�layacak.

Avrupa Sinemas�'nda, 20 May�s Cuma g�n�, saat 17:00'de ba�layacak s�yle�inin �er�evesi ��yle:

"Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?"

KAOS GL taraf�ndan �nerilen Oktay �nce'nin y�netti�i Pembe Teskere ve Emre Yalg�n'�n y�netti�i Pembe Gri isimli belgesellerin g�steriminin ard�ndan ger�ekle�ecek ve akademisyen Devrim Sezer ile sanat�� �ener �zmen'in kat�laca�� s�yle�ide �u sorular ele al�nacak: Militarizm ve milliyet�ili�in homofobik tezah�rleri LGBT varolu�lar� nas�l ablukaya al�yor? Homofobi kar��t� hareket militarizme ve milliyet�ili�e kar�� da m�cadele etmeden neden ba�ar�l� olamaz? Anti-militarist hareket neden ayn� zamanda cinsiyet�ili�e ve heteroseksizme kar�� da m�cadele etmeli? G�rsel sanatlarda milliyet�ilik ve militarizmin temsilleri nas�l de�erlendirilmeli? G�ncel sanatlar foto�raf ve video �zerinden militarist k�lt�re dair ne t�r s�zler s�yl�yor? B�t�n bu tart��malara Diyarbak�r'dan bakmak ne anlama geliyor?

KAOS GL HEVPEYV�N

Neteweperest� Deriy�n Digir e W� Li Ser �i Ti�tan binixun e?

Ji aliy�n KAOS GL ve hatiye p��niyarkirin ku belgef�lm�n bi derh�neriya Oktay �nce, "Pembe Teskere" � bi derh�neriya Emre Yalgin ve j� bi nav� "Pembe Gri" w� b� n��anday�n � pi�tre j� bi be�darb�na akademisyen Devr�m Sezer � hunermend �ener Ozmen re hevpeyv�nek w� b� li darxistin. Hevpeyv�n� de ev pirsanan w� b� pirsandin: Art��par�z � xuyanb�na homofob�k ya neteweperestiy� LGBT �awa heb�nan dop�� dike? Tevger�n dij� homofob�, li hember art��par�z� � neteweperestiy� j� teko��nek nede n��an w� �awa serkeft� nebe? Tevger�n ant�-art��par�z �ima heman dem� de teko��na cuda girtina zayendiy� � heteroseks�zm� j� dike? Huner�n d�tbariy� de neteweperez� � art��par�z� n�neriy�n wan w� �awa b� nirxandin? Li ser huner�n rojane, w�ne � v�deoyan �anda art��parez� gelo �i dib�j e? N�r�neke ji Diyarbek�r� ji bo van niqa�an t� �i wat�?

5. Diyarbak�r Film G�nleri Ba�l�yor!

Kaos GL'nin de bir programla kat�ld��� 5. Diyarbak�r Film G�nleri, 19 May�s'ta, �ranl� K�rt sinemac� �brah�m Sa�d�'nin filmi Mand� (Yorgun) ve y�netmenin kat�l�m�yla ger�ekle�ecek bir s�yle�iyle ba�layacak.

Diyarbak�r Sinema Kul�b�'n�n (DSK) Diyarbak�r Sanat Merkezi'yle i�birli�i i�inde d�zenledi�i 5. Diyarbak�r Film G�nleri, 19-22 May�s 2011 tarihlerinde yola ��kmaya haz�rlan�yor!

Diyarbak�r Sinema Kul�b�, herkesi d�rt g�n boyunca Diyarbak�r'da birlikte film izlemeye, film d���nmeye ve film tart��maya �a��r�yor!