Ar�iv - 2011 - 10/05/2011

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'da S�ra Anti-Militarist Forum'da

15 May�s Vicdani Ret G�n�, Alt�nc� Bulu�ma ile birlikte Homofobi Kar��t� Bulu�ma'ya dahil oldu. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n alt�nc�s�n�n merkezi etkinlikleri kapsam�nda "Anti-Militarist Forum" ger�ekle�ecek. 14 May�s Cumartesi g�n� yap�lacak Forumu, Kaos GL ve AKA (Anar�i Kolektifi Ankara) birlikte d�zenliyor.

Ankara'da haftasonu yap�lacak Anti-Militarist Forum'un yan�s�ra 15 May�s Pazar g�n� de "Anarko-Queer" at�lye olacak.

Anti-Militarist Forum

Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda 14 May�sta d�zenlenecek Anti-Militarist Bulu�ma'da T�rkiye'deki anti-militarist hareketler ve g�ndemleri �zerine geni� bir grup konuda sunumlar yap�lacak. Militarizmin s�zle�meli askerlik, ekolojiye verdi�i zarar ve toplumsal cinsiyet gibi konularla ili�kisi eletirisinin yan� s�ra iman� ret�iler ve K�rt Vicdani Ret Hareketinin de sunumlar� dinlenebilecek, tart���labilecek.

14 May�s 2011, Cumartesi
Saat: 10:30 - 12:30
K�r�ad K�z�ltu� - Antimilitarizm ve Sava� Kar��t� Hareket
Ersin Vedat Elg�r - �iddet �l��t �lke
�i�dem Akg�l - S�zle�meli Askerlik
�etin G�rer & Volkan G�renda� - Frontex

Saat: 13:30 - 15:30
Halil Savda - Vicdani Ret ve Sivil �l�m
Ayhan Bilgen - �mani Ret
Aykut Alyanak - Ekoloji ve Antimilitarizm
Z�hre Ta� - �zsavunma ve Militarizm
Alev �zkazan� - Militarizm ve Cinsiyet�ilik

Anarko-Queer At�lye

15 May�s 2011, Pazar
Saat: 14:30
Moderat�r: Atalay G��er

Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda 15 May�s'ta ger�ekle�ecek olan "Anarko-Queer At�lye" �rg�tlenme yolunda beden, kimlik ve s�n�f gibi kavramlar� a�a��daki konulara de�inerek tart��may� ama�l�yor:

Queer siyaset mi, siyasetin queerle�mesi mi?

Kentsel mekan� kayganla�t�rmak (crossprogramming: bir mekansal d�zenlemeyi, onun i�in ama�lanmam�� bir i�levle bulu�turma, tipolojik yer de�i�tirme, transprogramming: iki birbirinden tamamen farkl� program�n biraraya getirilmesi ve deprogramming: iki ya da daha fazla program� birle�tirme, kar��t�rma gibi kavramlar �zerinden sit�asyonist eylemlilikler yaratmak)
Bedensiz organa kar�� organs�z beden (beden-emek ili�kisi ve bedenden soyutlanan emek)

At�lyenin kat�l�mc� say�s� 25 ile s�n�rl�d�r. At�lyeye kat�lmak isteyenlerin animekene@gmail.com adresine isimlerini g�ndermeleri yeterlidir.

D�zenleyenler: Kaos GL & AKA
Yer
: Marmara Sokak 46/2 Kolej / Ankara

Bu etkinlikler, 3 May�s'ta, Bandista ve Enzo'nun kat�l�m�yla ger�ekle�tirilen dayan��ma konseri geliriyle d�zenlenmektedir.