Ar�iv - 2011 - 17/05/2011

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Son Haftas�nda

22 May�s g�n� Ankara'da Homofobi Kar��t� Y�r�y�� ile tamamlanacak olan VI. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, son haftas�nda kamp�s ve merkezi etkinlikler ile devam ediyor.

 

18 May�s'ta Mersin T�p ile Hacettepe Sosyal Hizmetler'de Homofobiye Kar�� Panel

Homofobiye kar�� kamp�s etkinlikleri kapsam�nda yar�n Mersin �niversitesi T�p Fak�ltesi'nde, "Homofobi ve Cinsel Kimlik" paneli yap�lacak. T�rk Tabipler Birli�i, T�p ��rencileri Kolu (T�K) taraf�ndan d�zenlenen etkinlik, Yeni�ehir Kamp�s� �stemihan Talay Konferans Salonu'nda, saat 15:30'da ba�layacak.

Mersin �niversitesi Psikiyatri Anabilim Dal�'ndan Do�. Dr. Ay�e Devrim Ba�terzi ile Ankara �niversitesi Psikiyatri Anabilim Dal�'ndan Ara�t�rma G�revlisi Dr. Umut Altun�z'�n konu�mac� olarak kat�lacaklar� panelde, hekimlerin LGBT bireylere y�nelik tutumlar� tart���lacak. Panelde kat�l�mc�lar Kaos GL yay�nlar�ndan edinebilecekler.

Hacettepe �niversitesi Sosyal Hizmetler Etkile�im Toplulu�u ise "Toplumsal Cinsiyet ve Ayr�mc�l�k" paneline evsahipli�i yapacak. Ara�t�rma G�revlisi Sedat Ya�c�o�lu'nun modere edece�i panel, Tu�rul �ubuk�u Konferans Salonunda saat 13:00'te ba�layacak.

Prof. Dr. Sel�uk Candansayar (Psikiyatr), Prof. Dr. Melek G�regenli (Sosyal Psikolog) ve Do�. Dr. Tu�rul Erbaydar'�n (Halk Sa�l��� Uzman�) kat�laca�� Beytepe Kamp�s�'ndeki panelde Kaos GL stand� a��lacak.

 

20 May�s'ta Homofobi Kar��t� Diyarbak�r Bulu�mas�

Kaos GL bu y�l, Diyarbak�r'daki Homofobi Kar��t� Bulu�may�, 5. Diyarbak�r Film G�nleri'ne ta��yor. Film G�nleri'nde 20 May�s Cuma g�n�, saat 16:00'da yap�lacak Kaos GL g�sterimlerinin filmleri, y�netmen Oktay �nce'den "Pembe Teskere" ile Emre Yalg�n yap�m� "Pembe Gri".

Diyarbak�r'dan sanat�� �ener �zmen ile �zmir Ekonomi �niversitesi Siyasetbilimi'nden Yrd. Do�. Dr. Devrim Sezer'in kat�lacaklar� "Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?" ba�l�kl� s�yle�i, "Pembe Teskere" ile "Pembe Gri" belgesellerinin g�steriminin ard�ndan saat 17:00'de, Avrupa Sinemas�'nda ba�layacak.
homofobi_karsiti_diyarbakir_bulusmasi_20_mayista

 

Bulu�ma'n�n Merkezi Etkinlikleri 19-22 May�s'ta

Kaos GL taraf�ndan her y�l 17 May�s Haftas�'nda organize edilen Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n alt�nc�s�n�n merkezi etkinlikleri, 1-22 May�s 2011 tarihlerinde Ankara'da ger�ekle�iyor.

1 May�s'ta homofobi ve transfobiye kar�� alanlarda yer alan Bulu�ma, 22 May�s Pazar g�n� Homofobi Kar��t� Y�r�y�� ile yine sokaklarda olacak. May�s ay�n�n ilk iki haftas� boyunca kamp�sler taraf�ndan a��rlanacak olan etkinlikler, 15 May�s'tan itibaren salon etkinlikleri olarak ger�ekle�ecek.

15 May�s tarihinde Anti-Militarist Forum ve ard�ndan at�lyeler ile devam eden 6. Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n merkezi kapan�� forumlar� �unlar olacak:

19 May�s - Lezbiyenler ve Biseks�el Kad�nlar Forumu ve paralel etkinlik olarak Trans Forum

20 May�s - Orta Do�u-Balkanlar-Kafkasya �lkelerinden gelecek olan LGBT �rg�tlerinin yer alaca�� "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" ve paralel etkinlik olarak "Akademik Forum"

21 May�s - LGBT �rg�tlerin bir araya gelece�i "G�kku�a�� Forumu".

 

19 May�s'ta E�cinsel ve Biseks�el Kad�nlar Ankara'da Bulu�acak

Homofobi kar��t� lezbiyenler ve biseks�el kad�nlar bar�nma, e�itim, ev, g�venlik ve sosyal izolasyon konular�nda ya�ad�klar� sorun ve ayr�mc�l�klar� ele alacaklar� forum i�in 19 May�s'ta Marmara Sokak'taki Das Kafe'de (Kolej, Ankara) bulu�acaklar.

19 May�s g�n� sonunda derlenen �al��ma ve payla��mlar, 21 May�s g�n� d�zenlenmek �zere LGBT'lerin sorunlar�n� tart��maya a�acak olan G�kku�a�� Forumu'nda payla��lacak ve bu �ekilde sorun ve ��z�m �nerileri kayda ge�irilecek.
19_mayista_escinsel_ve_biseksuel_kadinlar_ankaraya

 

20 May�s'ta, 13 �lkeden Homofobi Kar��tlar� Ankara'da Bulu�acak

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda Kafkasya, Ortado�u ve Balkanlar'dan homofobi kar��tlar�, 20 May�s'ta ger�ekle�ecek olan "Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" giri�imi i�in T�rkiye'ye geliyor.

6. Bulu�ma kapsam�nda ger�ekle�ecek olan B�lgesel A�'�n kat�l�mc�lar� belli oldu. Bosna-Hersek, L�bnan, S�rbistan, H�rvatistan, Filistin, �srail, Ermenistan, G�rcistan, Makedonya, Yunanistan, Karada�, M�s�r, �ran'dan homofobi kar��tlar� 20 May�s'ta Ankara'da bulu�acaklar.

Ayn� g�n "B�lgesel A�" toplant�s�n�n ard�ndan Atat�rk Bulvar�'ndaki Best Otel'de saat 19:30'da, Esmeray'�n "Cad�n�n Boh�as�" oyunu herkesin kat�l�m�na a��k ger�ekle�ecek.
13_ulkeden_homofobi_karsitlari_ankarada_bulusacak

 

20 May�s'ta Akademik Forum'un �kincisi Cebeci Kamp�s�nde

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n Ankara'da d�zenleyece�i "Akademik Forum" 20 May�s Cuma g�n�, Ankara �niversitesi Cebeci Kamp�s�'nde, Siyasal Bilgiler Fak�ltesi �nsan Haklar� Merkezi'nin (SBF �HM) ev sahipli�inde ger�ekle�ecek.

Cebeci Kamp�s�'ndeki Forum'da iki oturum olacak."Heteroseksizme Kar�� G�kku�a��n� Yaratmak ve LGBT Hareketi" ba�l�kl� ilk oturum saat 13:00'te ba�layacak. Saat 15:00'de ba�layacak ikinci oturum ise "Sahaya Bakarken: Cinsel Kimlikler" ba�l���n� ta��yacak.

Cebeci Kamp�s� Salon Z-05'teki "Akademik Forum" etkinlikleri, herkesin kat�l�m�na a��k yap�l�yor.
homofobiye_karsi_akademik_forumun_ikincisi_cebeci_kampusunde

 

21 May�s'ta G�kku�a�� Forumu

Kaos GL'nin 21 May�s Cumartesi g�n� �rg�tleyece�i G�kku�a�� Forumu'na, homofobi ve transfobiye kar�� m�cadele eden kampus topluluklar�, LGBT inisiyatif ve derneklerin tamam�ndan temsilciler kat�lacak.

G�kku�a�� Forumu'ndaki toplant�lar dizisi ile LGBT haklar� masaya yat�r�lacak. Forum'da ele al�nacak ve b�t�n LGBT �rg�t temsilcileri ile tart���lacak ba�l�klar i�in belirlenen alanlar �unlar: Nefret S�ylemi/Nefret Su�lar�, �al��ma Hayat�, �rg�tlenme ve �fade H�rriyeti, Ayr�mc�l��a Kar�� Anayasal E�itlik, Temel Haklar (��kence ve K�t� Muamele G�rmeme Hakk�, Ya�am Hakk�), Medeni ve Sosyal Haklar, Askerlik.

G�kku�a�� Forumu'nun ak�am�nda, saat 18:00'da ba�layacak ve herkesin kat�l�m�na a��k olacak oturuma, Bo�azi�i �niversitesi Uluslararas� �li�kiler ve Siyaset Bilimi'nden Yrd. Do� Dr. Ay�en Canda� ile sanat�� �lkay Akkaya kat�lacaklar.

21 May�s'ta Best Otel'deki etkinlikte, 6. Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas� �d�l T�reni ger�ekle�ecek. Ayr�ca "A� Y�z�n�" sergisi sergilenecek.
lgbt_orgutlerine_bolgesel_ag_ve_gokkusagi_forumu_daveti

 

22 May�s'ta Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�yoruz

17 May�s Homofobi Kar��t� G�n vesilesiyle d�zenlenen Homofobi Kar��t� Y�r�y��, T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelen LGBT birey ve �rg�tlerce yap�lacak. 6. Bulu�ma kapsam�nda, 22 May�s Pazar g�n� Ankara'da ger�ekle�ecek olan Y�r�y��, homofobi, transfobi ve nefrete kar�� g�kku�a�� bayra�� alt�nda ger�ekle�ecek.

 

17 May�s: Homofobi Kar��t� G�n

Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� m�cadele y�r�ten Kaos GL, Bulu�ma'y�, homofobi ve transfobiye kar�� �rg�tl�yor.

Ayr�mc�l��a kar�� Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�el (LGBT) bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi i�in m�cadele eden Kaos GL Derne�i, bu y�l Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n alt�nc�s�n� d�zenliyor.

Kaos GL, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'y�, 17 May�s Homofobi Kar��t� G�n vesilesiyle 6 y�ld�r organize ediyor.