Arşiv - 2011 - 27/05/2011

Homofobi Kar��t� Bulu�ma 17 �ehir ile 19 Kamp�se Ta��nd�

Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y�� ile 22 May�s'ta Ankara'da sona eren VI. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma etkinlikleri 17 �ehir ve 19 kamp�ste ger�ekle�ti.

Bu y�l alt�nc�s� d�zenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Mart, Nisan ve May�s aylar� boyunca toplam 17 �ehirde homofobi ve transfobi kar��tlar� ile bulu�tu. 14 Mart g�n� yerel ayaklar ile ba�layan Bulu�ma, 22 May�s'ta Ankara'daki Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y�� ile tamamland�.

Cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i ayr�mc�l��� ile cinsel haklar�n yan� s�ra anayasal talepler bu y�l �ne ��kan tart��ma ba�l�klar� oldu.

 

17 �ehirde, Homofobiye Kar�� Bulu�uldu!

6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda 17 �ehirde etkinlik yap�ld�.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma bu y�l Mersin, Adana, Trabzon, Samsun, Eski�ehir, Kars, Kayseri, Antalya, Ni�de, Nev�ehir, Isparta, �zmir, Mu�la, �stanbul, Van, Diyarbak�r ve Ankara'da ger�ekle�ti.

Homofobi ve Transfobi kar��tl��� ile �ekillenene Bulu�ma t�m topluma y�nelik d�zenleniyor. Do�rudan LGBT bireyler, kul�pler, derneklerin yan� s�ra "homofobi benim de meselemdir" diyen ��renci topluluklar� ve STK'larla i�birli�i yap�l�yor. Yereldeki etkinlikler Homofobi Kar��t� Bulu�ma �emsiyesi alt�nda �zerk etkinlikler olarak �rg�tleniyor.

 

19 Kamp�ste Homofobiye Kar�� Bulu�uldu

Kaos GL Derne�inin koordinasyonu ile 6. Bulu�ma kapsam�nda d�zenlenen Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�'n�n bu y�l ger�ekle�ti�i �niversite 19'a ��kt�.

�stanbul Bilgi �niversitesi, �stanbul �niversitesi, Bo�azi�i �niversitesi, �stanbul Teknik �niversitesi, Bah�e�ehir �niversitesi, Sabanc� �niversitesi, Galatasaray �niversitesi

S�leyman Demirel �niversitesi (Isparta), Mu�la �niversitesi, Akdeniz �niversitesi (Antalya), Mersin �niversitesi, Eski�ehir Osmangazi �niversitesi

Ege �niversitesi (�zmir), �zmir Ekonomi �niversitesi

Ankara �niversitesi, Hacettepe �niversitesi, Ba�kent �niversitesi, Bilkent �niversitesi, Ortado�u Teknik �niversitesi (ODT�) kamp�slerinde homofobi ve transfobiye kar�� etkinlikler d�zenlendi.

Bulu�may� sahiplenen ��renci topluluklar� ve akademisyenlerle birlikte "Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�" her y�l daha fazla �niversite kamp�s�ne ta��n�yor.

Baz� kamp�slerde rekt�rl�klerin izin vermemesi, salon bulunamamas�, baz� yerlerde fiilen engellenmesi ile Homofobi Kar��t� Bulu�ma etkinlikleri ve organize eden ��renciler kamp�s d���na itildiler.

 

LGBT Hareketi ile Akademi Bulu�tu

Bulu�ma kapsam�nda bu y�l �stanbul'da, Bo�azi�i �niversitesi'nde; Ankara'da ise Ankara �niversitesi Siyasal Bilgiler Fak�ltesi'nde "Akademik Forum" d�zenlendi.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Koordinasyonu, Akademik Forum i�in "Homofobi Kar��t� Bulu�malar� ger�ekle�tirirken her daim akademi ile dirsek temas� i�erisinde olmaya ve LGBT Hareketi ile akademinin birbirini besleyece�i kanallar a�maya �aba g�sterdik." dedi.

Cebeci Kamp�s�ndeki "Akademik Forum"un oturum ba�l�klar� "Heteroseksizme Kar�� G�kku�a��n� Yaratmak ve LGBT Hareketi" ile "Sahaya Bakarken: Cinsel Kimlikler" idi.

Bo�azi�i �niversitesi'ndeki Akademik Forum'da ise "Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi", "Ayr�mc�l���n �iddeti Olarak Nefret Su�lar�", "E�it Yurtta�lar Olarak LGBT" ve "Queer Akademi" oturumlar� yer ald�.

"Akademik Forum"larda sunulan �al��malar, her y�l Bulu�ma'n�n ard�ndan haz�rlanan Anti-Homofobi Kitab�'nda yay�nlanacak. Anti-Homofobi Kitab� 4 bin adet bas�l�yor ve akademiye, sivil topluma ve LGBT camiaya da��t�l�yor.

 

Homofobiye Kar�� B�lgesel A�

Bulu�ma bu y�l B�lgesel A� giri�imine de ev sahipli�i yapt�.

Homofobiye kar�� m�cadelede dayan��ma i�in Ortado�u, Kafkasya ve Balkan �lkeleri LGBT A�� olu�turmay� planlayan Kaos GL, B�lgesel A�'� �rg�tledi ve 13 �lkenin kat�l�m� ile ger�ekle�tirdi.

"Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" giri�imi i�in uluslararas� �a�r�da bulunan Kaos GL, Ermenistan, �ran, M�s�r, �srail, Filistin, L�bnan, Yunanistan, S�rbistan, Bosna Hersek, H�rvatistan, G�rcistan, Karada� ve Makedonya'dan homofobi ve transfobi kar��tlar�n� 6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'da Ankara'da bir araya getirdi.

 

Homofobi ve Transfobiye Kar�� G�kku�a��

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n alt�nc�s� konferanslar, at�lyeler, s�yle�iler, g�sterimler, sergiler ve forumlar gibi rengarenk bir programdan olu�tu.

Alt�nc� Bulu�ma program� kapsam�nda 15 May�s Vicdani Ret G�n�, Homofobi Kar��t� Bulu�ma'ya d�hil oldu ve Anti-Militarist Forum ger�ekle�ti.

Homofobi ve Transfobi Kar��t� Bulu�ma'n�n g�kku�a�� program�ndan baz� ba�l�klar �unlar:

"Anarko-QueerForum", "Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi", "Lezbiyenler ve Biseks�el Kad�nlar Forumu" "Trans Forum", "Homofobiye Kar�� Video Art", "Milliyet�ili�in Kapad��� Kap�lar Nelerin �st�n� �rter?", "LGBT M�lteci �al��tay�", "G�kku�a�� Forumu", "A� Y�z�n� Sergisi", "Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas�", "Homofobiye Kar�� B�lgesel A� Giri�imi", "Akademik Forum", "Cinsel Haklar ve Ayr�mc�l�k", "Toplumsal Cinsiyet ve �nsan Haklar�", "Ayr�mc�l���n �iddeti Olarak Nefret Su�lar�", "E�it Yurtta�lar Olarak LGBT", "Hastal�ktan Hak Talebine E�cinselli�in Seyri ve E�itsizli�e Kar�� M�cadele", "Kentsel Mek�nlar�n Kurulumunda Heteroseksist Politikalar", "Mek�n ve Cinsellik", "Lin� K�lt�r� ve Fanatizm", "Otorite ve Erklik", "Kad�na Y�nelik Ayr�mc�l�k ve �iddet", "E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n T�rkiye Seyri","Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���", "Homofobi Kimin Meselesi?", "Homofobi Kar��t� ��renci Bulu�mas�", "T�p, Cinsellik ve 'Siyasal Beden'".

 

6. Bulu�ma 65 Kurumun Katk�s�yla Ger�ekle�ti

Trabzon Sanat Evi, Karadeniz Teknik �niversitesi (KT�) Kitap ve Sosyal Ara�t�rmalar Kul�b� (KSAK), Adana Tabip Odas�, T�rk Tabipler Birli�i T�p ��rencileri Kolu (T�K), Hacettepe �niversitesi Sosyal Hizmetler Etkile�im Toplulu�u, Diyarbak�r Sanat Merkezi, Diyarbak�r Avrupa Sinemas�, Diyarbak�r Sinema Kul�b� (DSK), Eski�ehir Sivil Toplum Geli�tirme Merkezi (STGM), E�itim Haklar� Derne�i (Eski�ehir), ��ne Deli�i Gen�lik Merkezi (Samsun), Kars Nam�k Kemal Evi, Akdeniz �niversitesi Sosyal D���nce Toplulu�u, Ege �niversitesi Psikolojik Dan��ma Toplulu�u, Mu�la �niversitesi Toplum G�n�ll�leri (TOG), Kars Toplum G�n�ll�leri, �zmir Ekonomi �niversitesi EKOKAM, Eski�ehir Osmangazi �niversitesi M�hendislik Mimarl�k Fak�ltesi Mimarl�k B�l�m�, Galatasaray �niversitesi (GS�) E�itim-Sen, GS� Sosyoloji Kul�b�, GS� Kad�n Ara�t�rmalar� Kul�b�.

Siyah Pembe ��gen �zmir Derne�i, MorEl Eski�ehir LGBTT Olu�umu, Pembe Hayat LGBTT Dayan��ma Derne�i, Lambdaistanbul LGBTT Dayan��ma Derne�i, Kad�n Kap�s�, �stanbul LGBTT Dayan��ma Derne�i, Bilkent Renkli D���n, ODT� LGBT Dayan��ma Toplulu�u, �T� Cins Ar� LGBTT Toplulu�u, Sabanc� �niversitesi Cins Kul�p, Bo�azi�i �niversitesi luBUnya LGBT Toplulu�u, �.�. RADAR LGBT ��renci Toplulu�u, VolTrans Trans Erkek �nisiyatifi, L�STAG (Lambdaistanbul Aile Grubu), �T� Kad�n�n At�lyesi, Kaos GL E�itim Komisyonu, Homofobi Kar��t� Ruh Sa�l��� Giri�imi.

Aylak K�lt�r Evi (Ankara), S���nmac�lar ve G��menler Dayan��ma Derne�i (SGDD), Das Kafe (Ankara), Best Otel (Ankara), 5. Diyarbak�r Film G�nleri, Ankara �niversitesi Siyasal Bilgiler Fak�ltesi �nsan Haklar� Merkezi (SBF �HM), Anar�i Kolektifi Ankara (AKA), Demokratik Anayasa Hareketi Giri�imi (DAHG), Van Kad�n Derne�i (VAKAD), Bandista.

Uluslararas� Af �rg�t� T�rkiye �ubesi, �nsan Kayna��n� Geli�tirme Vakf� (�KGV), Pozitif Ya�am Derne�i (PYD), T�rkiye �nsan Haklar� Vakf� (T�HV), Helsinki Yurtta�lar Derne�i (HYD), �nsan Haklar� G�ndemi Derne�i (�HGD), M�lteci-Der, �nsan Haklar� Derne�i (�HD), �nsan Haklar� Ortak Platformu (�HOP).

Heinrich B�ll Stiftung Derne�i T�rkiye Temsilcili�i, A��k Toplum Vakf�, Norve� B�y�kel�ili�i, TACSO, Smashing Pink, Olaf Palme Uluslararas� Merkezi, Avrupa Birli�i T�rkiye Delegasyonu.

 

Yakla��k 100 Ki�i 6. Bulu�ma'da Konu�tu ve Katk� Sundu

Do�. Dr. Tu�rul Erbaydar (Ankara �niversitesi Halk Sa�l���), Prof. Dr. Sel�uk Candansayar (Gazi �niversitesi T�p Fak�ltesi Psikiyatri), Prof. Dr. Melek G�regenli (Ege �niversitesi Psikoloji), Ar�. G�r. Sedat Ya�c�o�lu (Hacettepe �niversitesi Sosyal Hizmet), Yrd. Do� Dr. Ay�en Canda� (Bo�azi�i �niversitesi Uluslararas� �li�kiler ve Siyaset Bilimi), �lkay Akkaya (Sanat��), Buse K�l��kaya (Pembe Hayat LGBTT Dayan��ma Derne�i), �evval K�l�n� (Kad�n Kap�s� & �stanbul LGBTT Dayan��ma Derne�i), Demet Demir (Kad�n Kap�s�), Aras G�ng�r (Pembe Hayat), Deniz San (Siyah Pembe ��gen �zmir derne�i), Do�. Dr. Ay�e Devrim Ba�terzi (Mersin �niversitesi T�p Fak�ltesi Psikiyatri), Ara�t�rma G�revlisi Dr. Umut Altun�z (Ankara �niversitesi Psikiyatri)

Oktay �nce (Y�netmen), Emre Yalg�n (Y�netmen), �ener �zmen (Sanat��), Yrd. Do�. Dr. Devrim Sezer (�zmir Ekonomi �niversitesi Siyaset Bilimi), Esmeray (Sanat��), K�r�at K�z�ltu� (Mimar Sinan �niversitesi Sosyoloji), Ersin Vedat Elg�r, �i�dem Akg�l, �etin G�rer, Volkan G�renda�, Halil Savda (Vicdani Ret�i), Ayhan Bilgen (Demokratik Anayasa Hareketi Giri�imi), Dr. Seven Kaptan (Homofobi Kar��t� Ruh Sa�l��� Giri�imi, Psikiyatr), Psikolog Mahmut �efik Nil (Homofobi Kar��t� Ruh Sa�l��� Giri�imi), El�in Kurbano�lu (Bilkent �niversitesi), Merve Y�lmazbilek (Anadolu �niversitesi), Seda Kundak�� (Ankara �niversitesi), Burcu Baba (Queen's �niversitesi), Y�lmaz Geldi & Ferhat Yolcu (Anadolu �niversitesi), P�nar �zt�rk & Yeliz K�ndap (Abant �zzet Baysal �niversitesi), Medina Karada�� (Anadolu �niversitesi), Ard�l Bayram �ahin (�.�. RADAR LGBT ��renci Toplulu�u), P�nar �zer (L�STAG - Lambdaistanbul Aile Grubu), Nehir Kovar (�.�. RADAR LGBT ��renci Toplulu�u), Rolf Solheim, ILGCN (International Lesbian and Gay Cultural Network - Norve�)

Umut �ah (�stanbul �niversitesi Sosyal Psikoloji), Berk Efe Alt�ndal (�stanbul �ehir �niversitesi Psikoloji), G�k�en B. Din� (�stanbul Bilgi �niversitesi), �zlem �olak (�stanbul �niversitesi Adli T�p Enstit�s�), Sumru Atak (Bo�azi�i �niversitesi), Evrim Ersan (Viyana �niversitesi Sosyoloji B�l�m�nden), Volkan Y�lmaz (Leeds �niversitesi Siyas� ve Uluslararas� �al��malar B�l�m�), �ahin A��kg�z & Ece Saltan (Bo�azi�i �niversitesi �eviribilim B�l�m�), Berk �nan Berkant (VolTrans Trans Erkek �nisiyatifi), Yrd. Do�. Dr. Levent �ent�rk (Eski�ehir Osmangazi �niversitesi Mimarl�k), Dr. K�r�ad Kahramano�lu (�stanbul Bilgi �niversitesi), Atalay G��er (�� Mimar, MS�), Yrd. Do�. Dr. Cevdet Y�lmaz (S�leyman Demirel �niversitesi Sosyoloji B�l�m Ba�kan Yard�mc�s�), Canan Bozkurt (SD�), Osman Ayer (Akdeniz �niversitesi Sosyal D���nce Toplu�u), Tekin Keskin (Akdeniz �niversitesi Sosyal D���nce Toplulu�u), Banu Cing�zulu (ODT� Psikoloji), Bar�� Parkan (ODT�), Nuray Sakall� (ODT� Psikoloji), Yrd. Do�. Dr. Hande Eslen Ziya (Bah�e�ehir �niversitesi Sosyoloji B�l�m�), Yasemin Esen (Ankara �niversitesi E�itim Bilimleri Fak�ltesi), Bedriye Poyraz (ODT�), �eref Sara� (ODT� LGBT), �mer Akp�nar (Bilkent Renkli D���n), �ehri Karayel (�T� Cins Ar�), Erdi Diker (�zmir Siyah Pembe ��gen), Se�in Tuncel & Evren G�vensoy (Kaos GL E�itim Komisyonu), Yrd. Do�. Dr. Melda Yaman �zt�rk (Samsun 19 May�s �niversitesi), Hasan �i�ek (Kars Toplum G�n�ll�leri), Remzi Altunpolat, Gizem Ko�o�lu (KT� KSAK), Esra Ummak (Y�netmen), Do�. Dr. G�l�ah Seydao�lu (�ukurova �niversitesi T�p Fak�ltesi), Elifhan K�se (Ankara �niversitesi SBF, Kad�n Sorunlar� Ara�t�rma ve Uygulama Merkezi / KASAUM), Damla G�lmez, Umut G�ner, Nevin �ztop, Ali Erol, Hayriye Kara, Bar�� Sulu, Semih Varol, G�listan Aydo�du, Zeynep Akku�, Ozan �it�i, Arjen �zg�r Yal��nkaya, Fidan S���t, Sarphan Uzuno�lu, G�ne� Erdem.

 

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Ankara'da Enternasyonal Y�r�y��!

6. Homofobi Kar��t� Bulu�ma Ankara'da yap�lan enternasyonal y�r�y�� ile sona erdi. Anayasal e�itlik i�in "cinsel y�nelim" ve "cinsiyet kimli�i" realitesinin tan�nmas�n� isteyen T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelen Lezbiyen, Gey, Biseks�el ve Trans (LGBT) bireyler homofobi ve transfobiye kar�� y�r�d�.

"Homofobiye Kar�� B�lgesel A�" kurmak i�in Kafkasya, Ortado�u ve Balkanlar'dan Ankara'ya gelen homofobi ve transfobi kar��tlar� da T�rkiyeli LGBT karde�leriyle birlikte y�r�d� ve enternasyonal dayan��ma g�sterdi. Ayr�ca �sve�'ten RFSL �yeleri de T�rkiyeli LGBT'leri yaln�z b�rakmad�. T�rkiye'ye s���nan �ranl� LGBT m�lteciler de ilk kez y�r�y��e kat�ld�lar.

 

17 May�s: Homofobi Kar��t� G�n

Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� m�cadele y�r�ten Kaos GL, Bulu�ma'y�, homofobi ve transfobiye kar�� �rg�tl�yor.

Ayr�mc�l��a kar�� Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�el (LGBT) bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi i�in m�cadele eden Kaos GL Derne�i, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'y�, 17 May�s Homofobi Kar��t� G�n vesilesiyle 6 y�ld�r organize ediyor.