Ar�iv - 2011 - 15/03/2011

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Mersin ve Adana'da

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n yerel ayaklar� Mersin ve Adana programlar� ile devam ediyor.

�lk kez May�s 2006'da ger�ekle�en Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, 2009'da ayr�mc�l��a kar�� m�cadelede �r�len a�lar�n sonucunda Ankara s�n�rlar�n� a�t�.

�stanbul Bilgi �niversitesi'nde, d�n (14 Mart Pazartesi) yap�lan "Medya ve �nsan Haklar�" s�yle�isi ile ba�layan Mart ay� program� Mersin �niversitesi ve Adana Tabip Odas�'nda yap�lacak etkinlikler ile s�r�yor.

"Hen�z De�il!se Ne Zaman?"

"Cinsel Haklar ve Ayr�mc�l�k" ba�l�kl� panellerin ilki, 16 Mart �ar�amba g�n�, Mersin �niversitesi E�itim Fak�ltesi Konferans Salonunda ger�ekle�ecek.

Mersin �niversitesi'nde saat 15:30'da ba�layacak panele, Ankara �niversitesi SBF, Kad�n Sorunlar� Ara�t�rma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)'dan Elifhan K�se, "T�p, Cinsellik ve 'Siyasal Beden'" ba�l�kl� sunumu ile kat�lacak. Kaos GL'den Ali Erol ise panelde "Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���" ba�l�kl� bir sunum yapacak.

Kuzey K�br�s'tan belgesel y�netmeni Esra Ummak, "Hen�z De�il!se Ne Zaman?" diye soracak ve "Hen�z De�il!" belgesel s�recini anlatacak.

14 Mart T�p Haftas�nda Homofobi de konu�ulacak

Adana'da 14 Mart T�p Haftas� Etkinlikleri kapsam�nda d�zenlenecek panel, 17 Mart Per�embe g�n�, Tabip Odas� Salonunda yap�lacak.

�ukurova �niversitesi T�p Fak�ltesi'nden Do�. Dr. G�l�ah Seydao�lu'nun modere edece�i Adana Tabip Odas�'ndaki panele, Ankara �niversitesi SBF, Kad�n Sorunlar� Ara�t�rma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)'dan Elifhan K�se, "T�p, Cinsellik ve 'Siyasal Beden'" ba�l�kl� sunumu ile kat�lacak. Kaos GL'den Ali Erol ise panelde "Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���" ba�l�kl� bir sunum yapacak.

Adana Tabip Odas�'nda saat 17:30'da ba�layacak panel herkesin kat�l�m�na a��k olacak.

16 Mart 2011, �AR�AMBA - MERS�N

PANEL: Cinsel Haklar ve Ayr�mc�l�k
"Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���",
Ali Erol, Kaos GL
"T�p, Cinsellik ve 'Siyasal Beden'",
Elifhan K�se,Ankara �niversitesi SBF, Kad�n Sorunlar� Ara�t�rma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)
"Hen�z De�il!se Ne Zaman?"
Esra Ummak, Y�netmen & Y�ksek Lisans, Psikolojik Dan��ma ve Rehberlik ABD

G�sterim: "Hen�z De�il!", KKTC, 2009, 21'20''
Y�netmen: Esra Ummak

Tarih: 16 Mart �ar�amba
Saat: 15:30
Yer: Mersin �niversitesi, Yeni�ehir Kamp�s�, E�itim Fak�ltesi, Konferans Salonu

17 Mart 2011, PER�EMBE - ADANA

14 Mart Haftas� Etkinlikleri- 2011
Panel: Cinsel Haklar ve Ayr�mc�l�k
Moderat�r: Do�. Dr. G�l�ah Seydao�lu, �ukurova �niversitesi T�p Fak�ltesi
"T�p, Cinsellik ve 'Siyasal Beden'",
Elifhan K�se,Ankara �niversitesi SBF, Kad�n Sorunlar� Ara�t�rma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)
"Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���",
Ali Erol, Kaos GL

Tarih: 17 Mart Per�embe,
Saat: 17.30
Yer: Adana Tabip Odas�

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'y�, 17 May�s Homofobi Kar��t� G�n vesilesiyle 6 y�ld�r organize eden Kaos GL, 90'l� y�llar�n ba��ndan beri ayr�mc�l��a kar�� LGBT bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi y�n�nde sosyal, k�lt�rel ve akademik alanlarda etkinlikler d�zenliyor.

Bu y�l alt�nc�s� d�zenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Mart, Nisan ve May�s aylar� boyunca toplam 18 �ehirde homofobi kar��tlar� ile bulu�acak. 14 Mart g�n� yerel ayaklar ile ba�layan Bulu�ma, 22 May�s g�n� Ankara'daki Homofobi Kar��t� Y�r�y�� ile sona erecek.

�lgili Ba�lant�:
6. Homofobi Kar��t� Bulu�ma Yerel Ayaklar� ile Ba�l�yor
http://www.kaosgl.org/icerik/6_homofobi_karsiti_bulusma_yerel_ayaklari_ile_basliyor