Ar�iv - 2011 - 26/05/2011

Hacettepe Sosyal Hizmetlerde Ayr�mc�l�k Paneli Yap�ld�

Sosyal Hizmet Etkile�im Toplulu�u'nun Homofobi Kar��t� Bulu�ma'da, Hacettepe'de d�zenledi�i "Toplumsal Cinsiyet ve Ayr�mc�l�k" paneline Erbaydar, Candansayar ve G�regenli kat�ld�.

VI. Homofobi Kar��t� Bulu�ma etkinlerinin kampus bulu�malar� kapsam�nda, Hacettepe �niversitesi, Beytepe Kamp�s�, Tu�rul �ubuk�u Salonu'nda, Sosyal Hizmet Etkile�im Toplulu�u taraf�ndan "Toplumsal Cinsiyet ve Ayr�mc�l�k" paneli ger�ekle�tirildi.

 

Ankara �niversitesi Halk Sa�l��� B�l�m� ��retim �yesi Do�. Dr. Tu�rul Erbaydar; "Cinsel Haklar ve Ayr�mc�l�k" ba�l���yla ger�ekle�tirdi�i konu�mas�nda 17. D�nya Seksoloji Kongresi'nde kabul edilen Cinsel Haklar Bildirgesi'nin temel ilkelerini aktard�. Ki�inin kendi eti�i �er�evesinde �zg�r cinsellik, cinsel haz hakk�, cinselli�in duygusal ifade hakk� ve cinsel e�itim hakk� gibi, heteroseksist normlara hapsolmayan cinsel haklar� anlatan Erbaydar, cinsel haklar�n heteroseksist alg�ya hangi noktalarda tehdit olu�turmaya ba�lad���n ortaya koymu�tur. Haklar ve g�� aras�ndaki iktidar asimetrisini a��klayan Erbaydar, sistemin devam�n� s�rd�recek "aile"nin korunmas� i�in verilen �aban�n cinsel haklar� g�r�nmez k�lmaya ba�lad���n� a��klam��t�r. Cinsel haklar�n erkek egemenli�ine bir tehdit olu�turdu�u i�in hem kad�n�n hem de LGBTT bireylerin cinsel haklar�na y�nelik ayr�mc�l�k yap�ld���n� ifade eden Erbaydar, cinsellik politikalar�n�n ardalan�ndaki iktidar zihniyetinin fark�nda olunmas� gerekti�i konusunda uyar�da bulunmu�tur.

Gazi �niversitesi T�p Fak�ltesi Psikiyatri Anabilim Dal� ��retim �yesi Prof. Dr. Sel�uk Candansayar konvansiyonel t�p ve psikiyatrinin "hastal�k" kavram�n� nas�l olu�turdu�u ve patolojize etme olgusunun politik i�levleri hakk�nda yapt��� konu�mas�nda; "hastal�k" karar�n�n verilmesinde "ki�inin kendisine ve / veya bir ba�kas�na zarar verme" olgusunun yer almas� gerekti�ini ifade etti. E�cinselli�in hastal�k oldu�u �zerindeki s�ylemin; cinsellik alan�n� do�urganl��a e� tutan sistem taraf�ndan; "hastal���n bula��c�l�k" etkisi nedeniyle e�cinselli�in de yay�lmas� ve bunun sonucunda do�urganl���n ve dolay�s�yla nesillerin devam etmesi kayg�s� bulundu�u Candansayar taraf�ndan ortaya konuldu. Candansayar t�bb�n ideolojik k�t� kullan�ma tarihten �rnekler vererek konu�mas�n� tamamlad�.

Panelin son konu�mac�s� olan Ege �niversitesi Psikoloji B�l�m� ��retim �yesi Prof. Dr. Melek G�regenli homofobi �zerine ger�ekle�tirdi�i konu�mas�nda, homofobinin gruplararas� ili�kilerle ilgili bir durum oldu�unu belirttikten sonra; bireysel ve gruplar aras� farkl�l�klar�n do�al olmakla birlikte bu farkl�l�klar�n �st�nl�k alg�s� ile birle�ti�inde ayr�mc� pratiklerim zeminini olu�turdu�unu ifade etmi�tir. Cinsellik alan�nda heteroseksist ideolojinin, bu farkl�l��� "heteroseks�elli�in" �st�nl��� olarak sunmas� sonucunda LGBTT bireylere y�nelik ayr�mc�l��a ve homofobiye d�n��t���n� anlatan G�regenli; kimlik aidiyetinin �nemli oldu�u ve "biz ve onlar" alg�s� i�inde tezah�r eden kimlik aidiyetinin homofobiye giden yolda heteroseksist normlardan beslendi�ini ifade etti.

�niversitelerde homofobi kar��t� bulu�malar�n ayr�mc� d���nce ve pratikleri k�rmadaki �nemini g�steren panel, kat�l�mc�lar�n sorular�yla tamamlad�.

 

Ar�. G�r. Sedat Ya�c�o�lu, Hacettepe �niversitesi Sosyal Hizmet B�l�m�