Ar�iv - 2011 - 30/03/2011

Ders Zili Bu Kez Homofobi ve Transfobiye Kar�� �ald�

6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda d�zenlenen "Nas�l Bir E�itim �stiyoruz" sohbetleri bu g�n Ankara �niversitesi E�itim Bilimleri Fak�ltesi'ndeki ilk dersiyle ba�lad�.

Kaos GL'nin 5 y�ld�r fark�ndal�k yaratmak amac� ile girdi�i dersler bu y�l HKB'nin bir par�as� haline geldi. Kaos GL'ye destek olan akademisyenler arac�l��� ile konuk olunan derslerde LGBT Hareketten ayr�mc�l��a, medyadan mevzuata, pedogojiden �al��ma hayat�na bir �ok konu i�lenip ��rencilerin kafalar�nda ki soru i�aretleri netli�e kavu�turuluyor.

Bu y�l�n ilk ders Akademisyen Yasemin Esen'in Ankara �niversitesi E�itim Bilimleri Fak�ltesi ��rencilerine verdi�i Felsefe dersi oldu. Derste ayr�mc�l�k ve �tekile�tirme konusu i�lendi.

Sizde kendi dersinize Kaos GL E�itim Komisyonunu davet etmek isterseniz egitim@kaosgl.org adresi ile bizimle ileti�ime ge�ebilirsiniz.