Ar�iv - 2011 - 22/03/2011

�ukurova Bulu�mas�nda Cinsel Haklar ve Ayr�mc�l�k Konu�uldu

"Modern siyaset, "politika yapman�n kimin hakk� oldu�u"na dair tart��malar�, t�bb�n yard�m�yla me�rula�t�rarak seksizmi ve heteroseksizmi yaratt���ndan "do�al" olmaya "hak" kazanmak asl�nda siyasi bir m�cadeledir."

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n yerel ayaklar�ndan Mersin ve Adana programlar� tamamland�.

Mersin �niversitesi ve Adana Tabip Odas�'nda yap�lan etkinliklerde "Cinsel Haklar ve Ayr�mc�l�k" konu�uldu.

"Cinsel Haklar ve Ayr�mc�l�k" ba�l�kl� panellerin ilki, 16 Mart �ar�amba g�n�, Mersin �niversitesi E�itim Fak�ltesi'nde yap�ld�.

Ankara �niversitesi Kad�n Sorunlar� Ara�t�rma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)'dan Elifhan K�se, Mersin �niversitesi ve Adana Tabip Odas�nda "T�p, Cinsellik ve 'Siyasal Beden'" ba�l�kl� bir sunum yapt�.

"Modern siyaset, t�bb�n yard�m�yla heteroseks�elli�i 'norm' haline getirdi"

Elifhan K�se, Mersin �niversitesinde ger�ekle�tirilen toplant�da, siyaset, cinsiyet ve beden aras�ndaki "modern" gerilimi "cinsiyet"in saf, ebedi / tarihd��� bir ger�ek olmad���n�, kurulmu� siyasi bir politik kategori olmas� a��s�ndan ele ald�. Sunumunda t�p bilgileri ile siyasetin hi�bir zaman birbirinden ay�rt edilemedi�ini g�sterirken, modern siyasetin kad�nl�k ve erkeklik'i birbirinden kesinlikle ayr� ve kendi i�inde sabitlenmi� cinsiyet kimlikler olarak kuran t�p bilgileri ile heteroseks�elli�i "norm" haline getirdi�ini dile getirdi.

"Politika yapmak kimin hakk�"

�ukurova �niversitesi T�p Fak�ltesi'nden Do�. Dr. G�l�ah Seydao�lu'nun da kat�ld���, 17 Mart Per�embe g�n� Adana Tabip Odas�nda ger�ekle�tirilen toplant�da ise t�p biliminin, siyasetin kad�n ve erkek gibi kimlik kategorilerini "do�al"la�t�ran ideolojik potansiyeli dile getirildi. 18. yy'dan beri modern siyasetin g�ndeminde "politika yapman�n kimin hakk� oldu�u"na dair tart��malar�n biyolojik verilerle me�rula�t�r�lmas�n�n seksizmi-cinsiyet�ili�i ve heteroseksizmi yaratt���n�; "do�al" olmaya "hak" kazanman�n asl�nda siyasi bir m�cadele demek oldu�u dile getirildi.

"Hen�z De�il!se Ne Zaman?"

Mersin �niversitesi'ndeki panele, Kuzey K�br�s'tan belgesel y�netmeni Esra Ummak, "Hen�z De�il!se Ne Zaman?" sorusuyla kat�ld�. "Hen�z De�il!" belgesel s�reci �zerinden cevap arayan Ummak, Kuzey K�br�s'taki "Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���"n� anlatt�.

Kaos GL'den Ali Erol ise Mersin ve Adana'daki Homofobi Kar��t� Bulu�ma etkinliklerinde "Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���" ba�l�kl� sunumun ard�ndan sorular� cevaplad�. "G�nah", "su�", "hastal�k" sarmal�nda zorunlu heteroseks�elli�in sonucunda ortaya ��kan ayr�mc� uygulamalar� s�ralayan Erol, "hasta homoseks�ellerin" nas�l "hak talep eden LGBT'ler" haline geldiklerini anlatt�.

S�rada Eski�ehir, Samsun ve Kars var!

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n yerel ayaklar� Mart program� hafta sonu ger�ekle�tirilen Trabzon Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ard�ndan bu hafta, Eski�ehir, Samsun ve Kars programlar� ile devam edecek.

Bu y�l alt�nc�s� d�zenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Mart, Nisan ve May�s aylar� boyunca toplam 18 �ehirde homofobi kar��tlar� ile bulu�acak. Bulu�ma, 22 May�s g�n� Ankara'da yap�lacak Homofobi ve Transfobi Kar��t� Y�r�y�� ile sona erecek.

 

Foto�raflar: Fidan S���t