Ar�iv - 2011 - 02/05/2011

"Cinsel Haklar Ahlaks�zl��� Te�vik Etmez; Heteroseksist Ahlaka Kar��d�r"

"Cinsel haklar toplumsal yap�n�n ayr��mas�na yol a�maz; ancak cinsel temelli her t�rl� ayr�mc�l���n ortadan kald�r�lmas�na y�neliktir."

�zmir Homofobi Kar��t� Bulu�ma program� Ege �niversitesi'nde, Ankara �niversitesi T�p Fak�ltesi'nden Do�. Dr. Tu�rul Erbaydar'�n "Cinsel Haklar ve Ayr�mc�l�k" konferans� ile tamamland�.

Ege �niversitesindeki Homofobi Kar��t� Bulu�ma etkinli�inin ev sahipli�ini, Siyah Pembe ��gen �zmir Derne�inin katk�lar�yla Ege �niversitesi Psikolojik Dan��ma Toplulu�u yapt�.

"Cinsel Haklar ve Ayr�mc�l�k" konferans� (26 Nisan) �o�unlu�unu Psikolojik Dan��ma ��rencileri ile Kad�n �al��malar� y�ksek lisans ��rencilerinin olu�turdu�u 100 ki�ilik izleyici ile ger�ekle�ti. Konferans�n sonunda izleyicilerin sorular�n� Tu�rul Erbaydar ile Kaos GL'den Ali Erol birlikte cevaplad�lar.

Do�. Dr. Tu�rul Erbaydar konferans�nda, Birle�mi� Milletler'in 1949'da kabul etti�i �nsan Haklar� Evrensel Bildirgesi ile 2005'te Montreal'da toplanan 17. D�nya Seksoloji Kongresinde kabul edilmi� Cinsel Haklar Bildirgesinin birbirini nas�l tamamlad���n� anlatt�.

Cinsel ayr�mc�l���n bi�imlerini anlatan Erbaydar, e�cinsellere y�nelik ayr�mc�l���n gerek�elerinin asl�nda egemen s�ylemin �r�n� oldu�unu belirtti. "Ailenin korunmas�" ne demektir? ve Cinsel haklar aileyi tehdit ediyor mu? sorular�n� ele alan Erbaydar, cevap aray���nda "hangi aile?" diye sordu.

"Cinsel haklar herhengi bir cinsel davran�� modelini te�vik etmez; ancak belirli bir cinsel davran�� modelinin dayat�lmas�na kar��d�r."

�nsan haklar� / Cinsel haklar kim i�in? ve Ayr�mc�l�k kimin sorunu? sorular� ile konferans�n� tamamlayan Tu�rul Erbaydar, cinsel haklarla ilgili alt�n� �izdi�i maddeleri ise ��yle s�ralad�:

Cinsel haklar�n ne kadar�n�n verilebilece�i ya da ne kadar�n�n uygun olup olmayaca�� m�zakere konusu olamaz; cinsel haklar�n ya �i�nenmesi ya da tan�nmas� s�z konusudur."

"Cinsel haklar�n ihlal edildi�i uygulamalar ve bu uygulamalar�n dayand�r�ld��� yakla��mlar erkek-egemen aile yap�s�n�n ve bundan beslenen otoriter yap�lar�n s�rd�r�lmesine y�nelik ama�l� eylemler ve yakla��mlard�r."

"Cinsel haklar aileyi / erkekli�i / toplumsal yap�y� tehdit etmez; ancak erkek egemenli�ini tehdit eder."

"Cinsel haklar herhengi bir cinsel davran�� modelini te�vik etmez; ancak belirli bir cinsel davran�� modelinin dayat�lmas�na kar��d�r."

"Cinsel haklar ki�ilerin her istedi�ini yapmas� de�ildir; ancak erkek egemen yap�n�n s�rd�r�lmesini isteyenlerin her istediklerini zorla dayatmalar�na kar��d�r."

"Cinsel haklar ahlaks�zl��� te�vik etmez; ancak erkek-egemen heteroseksist ahlak anlay���na kar��d�r."

"Cinsel haklar toplumsal yap�n�n ayr��mas�na yol a�maz; ancak cinsel temelli her t�rl� ayr�mc�l���n ortadan kald�r�lmas�na y�neliktir."

Foto�raflar: Siyah Pembe ��gen �zmir Derne�i