Ar�iv - 2011 - 22/03/2011

Bulu�ma S�ras� Eski�ehir, Samsun ve Kars'ta

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n yerel ayaklar� Eski�ehir, Samsun ve Kars programlar� ile devam ediyor.

Bulu�ma bu y�l, Toplum G�n�ll�leri'nin ev sahipli�inde ilk kez Kars'a da ta��n�yor. Kars'taki program, 26 Mart Cumartesi g�n�, Nam�k Kemal Evi'nde ger�ekle�ecek.

�ki oturumlu Kars program�nda Kaos GL'den Ali Erol ile Kars Toplum G�n�ll�leri'nden Hasan �i�ek yer alacak. "E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n T�rkiye Seyri"nin anlat�laca�� Kars Bulu�ma program�n ilk b�l�m� saat 14:00'te ba�layacak. Ard�ndan ikinci b�l�mde yap�lacak "Homofobi Kimin Meselesi?" forumu ile Kars Homofobi Kar��t� Bulu�ma program� tamamlanacak.

Samsun'daki program ise bu y�l yine ��ne Deli�i Gen�lik Merkezi'nde, 26 Mart Cumartesi g�n� yap�lacak. Kaos GL'den Umut G�ner, "Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���" ba�l��� ile bir sunum yapacak ve ard�ndan s�k�a sorulan sorular� cevaplayacak.

6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n Eski�ehir program�, MorEl Eski�ehir LGBTT Olu�umu'nun 5. Y�ld�n�m� kapsam�nda, 26-27 Mart trahilerinde iki g�n s�recek �e�itli etkinliklerle ger�ekle�ecek.

26 Mart cumartesi g�n� Eski�ehir'de yap�lacak "Homofobi Kar��t� ��renci Bulu�mas�"nda Ankara, �zmir ve �stanbul'dan ��renciler, ��renci �rg�tlenmesi deneyimleri ile LGBT ��renci sorunlar�n� tart��acaklar.

�lk kez May�s 2006'da ger�ekle�en Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, ayr�mc�l��a kar�� m�cadelede �r�len a�lar�n sonucunda, 2009'da Ankara s�n�rlar�n� a�t�.

Bulu�ma'n�n yerel ayaklar� Mart program�nda ge�en hafta Mersin, Adana ve Trabzon etkinlikleri tamamland�.

6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma ve MorEl 5. Y�ld�n�m� Eski�ehir Etkinlikleri

26 Mart 2011 / Cumartesi

"Homofobi Kar��t� ��renci Bulu�mas�" MorEl Eski�ehir&Kaos GL Etkinli�i
Ankara'dan ODT�, Bilkent �niversitesi ayr�ca �stanbul ve �zmir'den ��renci �rg�tlenmelerinin deneyimleriyle Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Trans ve Queer (LGBTQ) ��renci sorunlar�n� konu�uyoruz, tart���yoruz.
Bulu�ma yeri: E�itim Haklar� Derne�i(EHD), Cumhuriye Mah. Din�el Sok. Abac� �� Merkezi No: 12/8 Eski�ehir (Eski�ehir K�lt�r Merkezi kar��s�)
Bulu�ma saati: 12:30 - 15:30

"Serseri May�nlar" Film G�sterimi&Sohbet
Ferzan �zpetek'in son filmi "Serseri May�nlar" filmini ilk �nce izleyip ard�ndan keyifli bir sohbet ger�ekle�tiriyoruz.
G�sterim Yeri: E�itim Haklar� Derne�i
Saat: 16:30 - 19:00

27 Mart 2011 / Pazar

"Queer (Kuyir) At�lye"
Son d�nemde daha s�k konu�ulmaya ve tart���lmaya ba�lanan queer (kuir, kuyir) teori* hakk�nda Eski�ehir'de ilk kez yap�lacak at�lyemize herkes davetlidir!
*Queer teori ne oldu�uyla de�il neye kar�� oldu�uyla kendini ortaya koyar. "Normal"i, normalli�i kuran normlar�n kurulu� ve i�leyi� yap�s�n� sorgular. Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel y�nelim ve cinsel pratiklerle ilgili her t�r etikete, dolay�s�yla da kimlik ve cinselli�in �zerine kuruldu�u "apa��k" her t�r kategoriye kar�� durur.
Etkinlik Yeri: Sivil Toplum Geli�tirme Merkezi (STGM), Deliklita� Mah. G�rman Sok. No:16 Eski�ehir (Hamamyolu'nda LC Waikiki Ma�azas�'n�n yan�ndan i�eri soka�a girin ileride sa�da Eski�ehir Sivil Yerel Olu�umu (ESYO)'nun bulundu�u binan�n 2.kat�)
Saat: 14:00 - 17:00

"MorEl Y�ld�n�m� Kokteyli"
MorEl Eski�ehir LGBTT Olu�umu 5. ya��n� t�m g�n�ll�leri ve dostlar�yla birlikte kutluyor!
Etkinlik yeri: Sivil Toplum Geli�tirme Merkezi (STGM)
Saat: 17:00 - 18:00

MorEl Eski�ehir Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�el Olu�umu
E-posta: morel.eskisehir@gmail.com
Blog Sayfam�z: http://moreleskisehir.blogspot.com

Kaos GL Derne�i
E-posta: kaosgl@kaosgl.org
Web: www.kaosgl.org

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'y�, 17 May�s Homofobi Kar��t� G�n vesilesiyle 6 y�ld�r organize eden Kaos GL, 90'l� y�llar�n ba��ndan beri ayr�mc�l��a kar�� LGBT bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi y�n�nde sosyal, k�lt�rel ve akademik alanlarda etkinlikler d�zenliyor.

Bu y�l alt�nc�s� d�zenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Mart, Nisan ve May�s aylar� boyunca toplam 18 �ehirde homofobi kar��tlar� ile bulu�acak. 14 Mart g�n� yerel ayaklar ile ba�layan Bulu�ma, 22 May�s g�n� Ankara'daki Homofobi Kar��t� Y�r�y�� ile sona erecek.