Ar�iv - 2011 - 17/05/2011

Bug�n, 17 May�s! Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n�!

Bug�n, 17 May�s! Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n�! Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n� olan 17 May�s tarihi, Cinsiyet Kimli�i ve Cinsel Y�nelimlerle ilgili t�m fiziksel, ahlaki veya sembolik �iddetlere kar�� eylem ve kar�� durma g�n�d�r.

Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i ayr�mc�l���na kar�� m�cadele y�r�ten Kaos GL, her y�l 17 May�s Haftas�nda d�zenledi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'y� homofobi ve transfobiye kar�� 6 y�ld�r �rg�tl�yor.

Ayr�mc�l��a kar�� Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�el (LGBT) bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi y�n�nde m�cadele eden Kaos GL Derne�i, bu etkinlik ile T�rkiye'de LGBT bireylere y�nelik ayr�mc�l���n tart���lmas�na ve g�r�n�rl���n�n sa�lanmas�na zemin yaratmay� ama�l�yor.

6 y�ld�r homofobi ve transfobiye kar�� bulu�uyoruz!

LGBT'lerin sorunlar�n� ve homofobiyi tart��mak, e�cinsel ve heteroseks�el birlikte �zg�rle�mek isteyen herkesin kat�labildi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, ayr�mc�l��a kar�� m�cadelede �r�len a�lar�n sonucunda bug�n Ankara s�n�rlar�n� a�arak T�rkiye'nin d�rt bir taraf�ndaki �ehirlere yay�ld�.

�lk kez May�s 2006'da ger�ekle�en Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n bu y�l alt�nc�s� yap�l�yor. Mart-Nisan yerel program�nda 14 �ehri geride b�rakan Alt�nc� Bulu�ma, 1-22 May�s boyunca Ankara'da devam ediyor. Bulu�ma, "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" ile 22 May�s'ta, Ankara'da tamamlanacak.

Kaos GL, Bulu�ma'y� Neden �rg�tl�yor?

Bulu�man�n koordinasyonunu yapan Kaos GL, 90'l� y�llar�n ba��ndan beri ayr�mc�l��a kar�� LGBT bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi y�n�nde sosyal, k�lt�rel ve akademik alanlarda etkinlikler d�zenliyor.

2005 senesinde "Kaos Gey-Lezbiyen K�lt�rel Ara�t�rmalar ve Dayan��ma Derne�i" ad�yla yasal bir derne�e d�n��erek LGBT haklar� i�in �al��malar�na ve m�cadeleye devam ediyor.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Bulu�ma ile T�rkiye'de Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Trans (LGBT) bireylere y�nelik ayr�mc�l���n tart���lmas�na ve g�r�n�rl���n�n sa�lanmas�na zemin yaratmay� ama�l�yor.

LGBT bireylerin ve heteroseks�ellerin birlikte �zg�rle�ece�i bir d�nyaya dair d���ncelerin payla��lmas�n� ve tart���lmas�n� istiyor.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma ile LGBT toplulu�unun �rg�tlenme ve ifade h�rriyetinin geli�mesi ve ayr�mc�l��a u�ramamas� y�n�ndeki �al��malar yay�l�yor.

Kaos GL, di�er �ehirlerdeki LGBT bireylerin kendi �rg�tlerini olu�turabilmeleri i�in dayan��ma g�steriyor.

LGBT bireylerin insan haklar�n�n g�r�n�rl���n� sa�lamak i�in �al���yor. Bunun i�in de kad�n �rg�tlerinden insan haklar� �rg�tlerine ulusal ve uluslararas� pek �ok kurum ve kurulu�la homofobiye kar�� ortak �al��malar y�r�t�yor.

T�m bu ortak �al��malar ve ayr�mc�l��a kar�� m�cadelede �r�len a�lar�n sonucunda Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma di�er �ehirlere yay�l�yor.

Homofobi Kimin Meselesi?

17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��t� G�n'�, "Homofobi Kar��t� Bulu�ma" program�yla T�rkiye'ye uyarlayan Kaos GL, "homofobi kimin meselesi?" sorusunu soruyor. Farkl� ayr�mc�l�klar aras�nda ba�lant�lar kurmaya �al���yor. S�z konusu ayr�mc�l�klara kar�� m�cadele pratikleri ve �zg�rl�k m�cadeleleri aras�nda yatay a�lar �rmeyi hedefliyor.

Kaos GL, homofobi ve transfobi meselesi ile seksizm, milliyet�ilik, �rk��l�k, militarizm aras�ndaki ba�lant�lara dikkat �ekince, "Homofobi kimin meselesi?" sorusu akademide ve sivil toplumun farkl� kesimlerinde sahiplenildi. B�ylece Homofobi Kar��t� Bulu�ma'y� kendi m�cadele alanlar�na uyarlayarak, �ehirlerinde ve kamp�slerinde �rg�tlemek isteyen ��renci topluluklar� ve sivil toplum �rg�tleri ortaya ��kt�. Bu sayede LGBT bireylerin hen�z g�r�n�r olamad�klar� �ehir ve kamp�slerde de homofobi meselesi tart���labiliyor.

Neden 1 May�s'tan 17 May�s'a.

�zg�rl�k talebi ortak, m�cadele de ortak olmal� �iar�ndan hareket eden Kaos GL, 1 May�s'tan 17 May�s'a �zg�rl�k m�cadeleleri aras�nda k�pr�ler kuruyor.

1 May�s, T�rkiye LGBT m�cadelesi a��s�ndan �nemli bir d�n�m noktas�. 2001'de Kaos GL Ankara'daki kutlamalara kat�larak ilk kez kamusal alana ��km��; g�kku�a�� bayraklar� ve sloganlar�yla emek m�cadelesiyle LGBT m�cadelesinin ortakl���na i�aret etmi�ti. Homofobiye Kar�� Bulu�ma da �zg�rl�k m�cadelesinin bir par�as� olarak geli�iyor. Kaos GL, kurulacak bu k�pr� sayesinde, LGBT'lerin maruz kald��� sald�r� ve ayr�mc�l�klara kar�� m�cadelelerin birle�tirilmesini ve alanlar�n geni�letilmesini hedefliyor.

D�nyadaki LGBT hareketinin ve hak m�cadelesinin kurumsalla�mas� harekete yeni a��l�mlar getirdi. Bununla birlikte, yo�unlukla Bat�'da olmak �zere kazan�lan �e�itli haklara ra�men homofobi ve transfobi h�l� k�resel �l�ekte bir sorun te�kil ediyor. Homofobiye Kar�� Uluslararas� G�n'�n (IDAHO) bu nedenlerle yeniden harekete ge�meye ve soka�a ��kmaya karar vermesi ile 1 May�s'tan 17 May�s'a Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma �rt���yor.

17 May�s 1990'dan bu yana 20 y�l ge�ti!

D�nya Sa�l�k �rg�t�'n�n, 17 May�s 1990'da e�cinselli�i "Uluslararas� Hastal�k S�n�fland�rmas�"ndan ��kard��� g�nden bu yana 20 y�l ge�ti�i halde, e�cinsellere y�nelik damgalama ve ayr�mc�l�k h�l� devam ediyor. E�cinselleri y�nelik ayr�mc�l�k D�nya'n�n pek �ok b�lgesi ile birlikte T�rkiye'de de sa�l�k hizmetlerine eri�imi s�n�rlay�p sa�l�k programlar� d���na itilmeye sebep olmakla kalm�yor, LGBT bireyleri en temel insan haklar�ndan mahrum b�rak�yor. As�l �nemlisi de cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i ayr�mc�l��� �iddet ve nefret cinayeti �eklinde de kendini g�sterebiliyor. D�nyan�n pek �ok b�lgesinde e�cinsellik "su�" olarak g�r�l�rken T�rkiye'de ise "su�u olmayan su�lu" muamelesine maruz kal�yor. LGBT realitesini tan�mayan h�k�met, en temel insan haklar�ndan mahrum b�rakt��� LGBT bireylerin nefret cinayetleri ile ortadan kald�r�lmalar�na kar�� yasal �nlem alm�yor.

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�yoruz

17 May�s Homofobi Kar��t� G�n nedeniyle d�zenlenen y�r�y��, T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelen LGBT birey ve �rg�tlerce yap�l�yor. 6. Bulu�ma kapsam�nda, 22 May�s Pazar g�n� Ankara'da yap�lacak "Homofobi Kar��t� Y�r�y��", homofobi, transfobi ve nefrete kar�� g�kku�a�� bayra�� alt�nda olacak.

Peki, T�rkiye'nin 17 May�s g�ndeminde ne var?

Ayr�mc�l��a Kar�� G�kku�a�� Koalisyonu ad� alt�nda bir araya gelen T�rkiyeli LGBT dernek ve inisiyatifler, e�itlik talebiyle cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i ayr�mc�l���n�n yasaklanmas�n� istiyor.

Lezbiyenler, geyler, biseks�eller, translar �iddete maruz kal�yor, bireyler �ld�r�l�yor. E�itim hayat�nda ayr�mc�l��a u�rayan, d��lananan LGBT'ler s�rf cinsel y�nelim ve cinsiyet kimliklerinden �t�r� kamusal alanda ayr�mc� uygulamalara maruz kald�klar�ndan hayatlar�n� idame ettirmeleri neredeyse imkans�z hale gelmektedir.

Anayasas�'n�n "Kanun �n�nde E�itlik" ba�l�kl� 10. Maddesi'ndeki ay�r�m g�zetilmeyecek zeminler aras�na "cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i" ifadeleri eklenmesini ve net olarak tan�mlanmas�n� isteyen Koalisyon, H�k�met taraf�ndan haz�rlanan Ayr�mc�l�kla M�cadele ve E�itlik Kurumu Yasa Tasar�s�'n�n "E�itlik �lkesi ve Ayr�mc�l�k Yasa��" ba�l�kl� 3. Maddesi'nde yer alan ayr�m yap�lamayacak zeminler aras�na da ayn� �ekilde "cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i" ifadelerinin eklenmesini ve net olarak tan�mlanmas�n� talep ediyor.